ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလုမ်းၽွင်း တၢင်မိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိူဝ်ႈလူင်းၵဵပ်း ၶေႃႈမုလ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း ပႃႊတီႊ လႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/08/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00-15:00 မူင်း လုမ်းၽွင်း တၢင်မိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဢၼ်ပၵ်း လုမ်းဝႆႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆလႄႈ Mr.Nick O´Neill ဢွၼ်ႁူဝ် ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လူင်းႁူပ်ႉ ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈလႆႈႁူႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ပႃႊတီႊ တူင်ႉၼိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈသမ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လွင်ႈၽႃသႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


Mr.Nick O´Neill ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီးၵႃႊ ထၢမ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ၸွႆႈထႅမ်သင် ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပႃႊတီႊသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈသင် ၊ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃ ၵၼ်တၢင်းၽႃသႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလူး မႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇႁႃႉ ၊ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၸၵ်းၸႅၵ်ႇ ပႃႊတီႊ ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၊ တႃႇတေၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈလူး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လွင်ႈသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇ ထိုင်ပၼ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ တီႈႁူင်း တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼပ်ႉ (ဢၢၼ်ႇ) ယဝ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ ႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၽႂ်ပႄႉ ၽႂ်ၵၢၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉ ၵမ်းလဵဝ် ၊ ႁႂ်ႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁဵတ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼၼ်ႉၸႅၵ်ႇပၼ် ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ယိပ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်မိူၼ်ၾၢႆႇ လဵဝ်ၸိုင် ၶဝ်တေၸင်ႈ ဝွၵ်း (လႅၼ်) ႁဝ်းလႆႈထႅင်ႈ ။


ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ် ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ ။ ဝၢႆးလင်မႃး ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းထဵင်ၵၼ်ၼႆ တေဢမ်ႇပေႉ ၶဝ်လႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်ၸႅၵ်ႇ ပၼ်ၽိုၼ်မိူၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ လွင်ႈၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၸွႆႈဢဝ် ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ တွပ်ႇတီႈ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူတ်းမၢႆ (မၢႆမီႈ) လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢၼ်သူ တုၵ်းယွၼ်းမႃး  ႁဝ်းတေ မိူဝ်းၸွႆႈ ထၢမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းၼူၼ်းတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၸွႆႈတူၺ်းပၼ် တီႈႁူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်းပွတ်း ၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ  ၼင်ႇၼႆ ။


ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈ 11:00-12:00 မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3  ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် မိူဝ်ႈ 13:30-15:00 မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းယိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ။


Mr.Nick O´Neill ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ တင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈပိၼ်ႇၽႃသႃ (လၢမ်ႈ) ၵေႃႉ 1 ၊ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလုမ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ ။


မိူဝ်ႈပီ 2014 ၵေႃႈ လႆႈမႃး လႆႈမႃးထၢမ် ၵၢင်ၸႂ် ပႃႊတီႊ တီႈၵဵင်းတုင် လွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွင်ႈၽဵင်းပဵင်း ယူႇႁႃႉ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူး ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉ ၊ တၢင်းၼႃႈလူး ၸွင်ႇတေမီး လွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယူႇႁႃႉ လႆႈထၢမ် တီႈပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ လႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶေႃႈမုလ်းလႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈ ပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ပၵ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။


မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/08/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ASTV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 84 တီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း မႄႈၶူင်ၻဵၼ်ႊတႃႊ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ။


ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇထႆး တၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းဝႃႉ 7 ဢၼ်ၸိူဝ်းပၵ်း သဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇပၼ် 20 - 50 မဵတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁူမ်ႈထိုင် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈၵိဝ်ႇၽႃဝွၵ်ႉ (လၢၼ်ႇၼွင်ဢုၵ်း) ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ။


ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ယင်းဢုပ်ႇပႃး လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ ။


“ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ် ၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ (ၵဵၵ်ႉ) ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူဝ်တူၵ်း ပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်း ၵႃႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ - လုၵ်ႇဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီး ဢႃယု 12 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ တူၺ်ႈလွမ် သႂ်ႇၸႂ်လီလီ ႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၶေႃႈမုလ်းပၼ် ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ - ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး လၢတ်ႈ ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆး ယင်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႄႉၵင်ႈ ၾႆးမႆႈပႃႇ လႄႈ ဢၢႆၵွင်ႉ ဢၢႆးၵႂၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်း လိူၼ်တီႊသဵမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႊၿိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ ။


ယူႇတီႇ ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်း ။ ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုဝ်မႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 26.7 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ် တၢင်ႇမႃး ၸွမ်းရူတ်ႉ 6 လေႃႉ တီႈမိူင်း မိင်ႇၵလႃႇၻူင်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ 1.5 လၢၼ်ႇမဵတ်ႉ ။ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 4 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လၢမ်းဝႃႈၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼႆေသၶႂ်ႈယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၾၢႆႇထႆးတီႉ ၺွပ်းၶဝ်သူင်ႇ ပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

     သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၼမ်းၼႃႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ။ လၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း လွင်ႈပႃႊတီႊ လႄႈ ပေႃႇလသီႇ ပႃႊတီႊ ၊ ဢမ်ႇဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၼႃႈ တိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီး ။


ဝၼ်းတီႈ 27/08/2015 ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈၸုမ်းၸိူဝ်း တင်းၽူႈတႅၼ်း ၵူၼ်း 40 ပၢႆ ၊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်း မွၵ်ႈ 350 ပၢႆ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ - ပႃႊတီႊ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၼႃႈ တိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ။ ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉ သီႇပေႃႉ ၊ ယွၼ်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပီယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင် ၊ လႆႈၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းၶွၵ်ႈ 7 ပီ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈယူႇ ။ ပႃႊတီႊႁဝ်း ယွမ်းႁပ်ႉလွၵ်းပိူင် 8 ၸႄႈမိူင်းၵူၺ်း ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွၵ်းပိူင် 8 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် - ဝႃႈၼႆ ။


ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉမႃႉ ႁဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီး ပႃႊတီႊလႂ် ၶဝ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ် ထုၼ်းဢူး တင်းၸုမ်း ၸိူဝ်းမႃးသေ မႃးပၼ် တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် တႄႉတႄႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ႉတႃ ပေႃးၸိုမ်း ယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ၊ ဢၼ်ၵူၼ်း ၼမ်ႉမႃႉ လႆႈထူပ်း ပႃႊတီႊၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်းယဝ်ႉ ။


ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတႄႉ တေလိူၵ်ႈ ပႃႊတီႊ ဢၼ်တေႁဵတ်း ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ တေလိူၵ်ႈပႃႊတီႊ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ် ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉသေ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေၸွမ်းၵႂႃႇ ၾၢႆႇပႃႈလင်ယူႇ ၊ ပဵၼ်လႆႈ ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၊ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ်သင် - ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉၼႆႉ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဢူင်းၵျေႃႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ။ သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ် ၵျွၵ်ႉမႄး ။ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈမၢႆ 1  ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ႁွင်ႉ ၼၢင်းၸၢမ်ဢိၼ်း ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ။ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ။  


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း ဝႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ထႅင်ႈ ။


တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23 တေႃႇထိုင် 26/08/2015 တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈသေႃႉ ႁႃလမ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (TNLA)  တိၵ်းတိၵ်းသေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ ။


ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉ ၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 77 လမ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တပ်ႉၵွင် 434 ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း (တပ်ႉမႁႃ) 2 ။  ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇတင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် - TNLA လၢတ်ႈ ။


တႃႉပၢၼ်းလႃႉ ၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး ၵၢၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယူႇ ၊ ၶတ်းၸႂ် လူတ်းယွမ်းတႃႇ တေဢမ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဝႄႈပၼ် ၶဝ်သမ်ႉ မႃးယူႇ ပုတ်ႈပၵ်းဢဝ် တီႈယူႇသေ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၢင်သဝ်း ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လမ်းႁႃယိုဝ်း ႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်း ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဝႄႈဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ”- ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင် သွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လွင်ႈတၢႆဝၢတ်ႇ ပႆႇလႆႈႁူႉ ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းမႃး ၾၢႆႇၼမ်ႉသၼ်ႇ တိၵ်းတိၵ်း ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈ မႆႈၸႂ် ။


ယွၼ်ႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းသူၼ် ႁႆႈၼႃး - ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢူးမၢႆႇဢၢႆႈ လၢတ်ႈ ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/08/2015 ၵေႃႈ တီႈၼႂ်းၵိင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ - လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။


ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (TNLA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ႁိုဝ် ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၶဝ် 3 ၸုမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မုၼ်ငဝ်း ၾၢင်ႁၢင်ႈ (သရေႇ) ၼႃႈတႃၸိုင်ႈ မိူင်းလႄႈ ပေႃးၶႂ်ႈမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း မီးလၢႆးလဵဝ် ၊ တၵ်းတေလႆႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၵူၺ်း - ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈ ၶွင်ႊသီႊ ၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး မၢၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈတႅၼ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် မိူင်းယွင်း တေၶဝ်ႈ ၶႄႉၶႅင်ႇ 3 တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်း ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း မိူင်းယွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၊ ၽူးတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းယွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းယွင်း တေၶဝ်ႈ ၶႄႉၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈ မိူင်းယွင်း ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ထိုင်မႃးၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 08/11/2015 ၼႆႉ ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း 3 တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မိူင်းယွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 လုင်းၸၢႆးသႅင် ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မိူင်းယွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸၢႆးယသႅပ်ႉ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်းဢူး ၶဝ်ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ  ၼႆယဝ်ႉ ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးသႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႊတီႊႁဝ်း တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 20,00 ၵေႃႉ လႄႈပိုတ်ႉလုမ်းမႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းယွင်း လႄႈမိူင်းယု 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ လုမ်း ႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 8 တီႈ ၊ 1. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်း ၊ 2. ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢူၵ်း ၊ 3. ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၊ 4. ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ 5. မိူင်းလၢႆႈ ၊ 6. ဝၢၼ်ႈၼဵင်ႈ ၊ 7. ဝၢၼ်ႈမွမ်ႈ ပွၵ်ႉ(1) ၊ 8. မိူင်းယူႉ ဝႃႈၼႆ ။


ဝဵင်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ တေမီး ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း 6 ပႃႊတီႊ 1. လုင်းၸၢႆးသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ၊ 2. လုင်းၸၢႆးၶမ်းသျိၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ 3. ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊ ၼူၵ်ႉယုင်း ၊ 4. ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ၊ 5. ဢူးပေႃႉလူႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊႁူင်းၶဝ်ႈ ၊ 6. ၸၢႆးၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၻီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDF) ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး လၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၸွမ်းဝူင်ႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇ ပဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇဝူင်ႈ (ၵၢတ်ႇၼတ်ႉ) ၵူႈဝၼ်းၽတ်း ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽတ်းတီႈ 10 သိပ်းလိူၼ်ၼႃႈ တေပိုတ်ႇယႂ်ႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ဝၼ်းၽတ်း တီႈ 27/08/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ဝူင်ႈဝၼ်းၽတ်း (ၵၢတ်ႇၼတ်ႉ) ၵူႈဝၼ်းၽတ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈဝၢၼ်ႈ လၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ။ ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇဝႃႈ ၵၢတ်ႇၼတ်ႉ ထၼူၼ်ၶူၼ်းၻိူၼ်း 2 ၽႅၼ်ႇလိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ (မီးတီႈပွင်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးဝႃႈ ၵၢတ်ႇဝူင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းပႆ 2 ၽႅၼ်ႇလိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ ၵၢတ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ပိုတ်ႇဝၼ်းႁႅၵ်ႈ (ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း) ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပေႃးလႆႈၵႂႃႇမႃး သိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ။ တႄႇၼႆႉၵႂႃႇ တေမီး ၵူႈဝၼ်းၽတ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ (ၾင်ႇမိူင်းထႆး) ၼႆႉ တေႃႇၼႃႈ မိူင်းတႆး ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ဢိူင်ႇမႂ်ႇသုင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်းထႃး  ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ။ လၢၼ်ႇ လၵ်းတႅင်ႇၼႆႉ ဢိုတ်းႁပ်းမႃး တင်ႈတႄႇပီ 2002 ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် ။


လုင်းပၺ်ၺႃ ) ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵၢတ်ႇၼတ်ႉၼႆႉ မီးတီႈႁိမ်း လၢၼ်ႇလၵ်းတႅင်ႇ ။ ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶွင် ၶၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ။ ၸုမ်းမႃး ၵူတ်ႇထတ်းလိူတ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈ ၼၢဝ်ယုင်း/ၼၢဝ်ဝီႈ (မလႃႊလီႊယိူဝ်ႊ) ၵေႃႈမီး ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယေးငိုၼ်း (ထၼႃႊၶၢၼ်ႊ) ဢွမ်သိၼ် မႃးႁႃၶၢႆ ဢွမ်းသိၼ်ၶဝ် ၵေႃႈမီး ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၵေႃႈ မႃးပႂ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် တေမႃးပိုတ်ႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ၵဵင်းလၢဝ် ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း (မိူင်းတႆး) တၢင်း မိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ၵေႃႈ  လႆႈႁၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢဝ်ပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶၢႆ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈဢႅဝ်ႇၵၢတ်ႇ ၽွင်ႈယူႇ ။ ၶူဝ်းၶွင်ၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶၢႆ ၾၢႆႇထႆး တေမီးၼမ် ။


တႃႇတေပိုတ်ႇ ၵၢတ်ႇၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ (ဢေႃးပေႃးတေႃး) ၶဝ် ၊ တၢင်းၸႄႈ ဝဵင်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဢဝ်တဵၼ်ႉ (သုမ်ႉၽႃႈယၢင်) ၵႂႃႇၵၢင်ဝႆႉ ပဵၼ်လင် ပဵၼ်လင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽႂ်မီးၶူဝ်းၶွင် ၶၢႆသင်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ တမ်းၶၢႆလႆႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၵ်းတႅင်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတမ်း ဝၢင်းၶၢႆယူႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း တႄႇပိုတ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၼမ် တႄႉတႄႉ ။ ၸဝ်ႈထူဝ်ႇ ၽူးဢုၼ်ႇၶဝ် သဵင်ႈၸဵမ်ၸဝ်ႉ - ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇလၢတ်ႈ ။


ဝၼ်းၽတ်း တီႈ 10 လိူၼ်ၼႃႈ တေပိုတ်ႇ ယႂ်ႇယႂ်ႇ ၊ လႆႈယိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ (ၽူႈဝႃႈၵဵင်းမႆႇ) တေမႃးပိုတ်ႇပၼ် ။ လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် မီးလိၵ်ႈ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ။ လွင်ႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇထႆးတႄႉ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇတႄႉတႄႉ ၊ ပေႃးပိုတ်ႇလႆႈမႃး တၢင်းၼိူဝ် တေမီးငိုၼ်း ၵွင်ၵၢင်ပၼ်ၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၸွမ်း ၼႃႈလၢၼ်ႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ မၢၼ်ႈမႃးတႄႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၼိူဝ် ပႆႇၸႂ်ႉပိုတ်ႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် - ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ လၵ်းတႅင်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/08/2015 ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝူင်ႈၵၢင်ထႆး တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လၵ်းတႅင်ႇ - ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆး မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ (ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်) လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း ၵဵင်းမႆႇ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ။


ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် လႄႈၾၢႆႇသိုၵ်းထႆး ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၾၢႆႇမိူင်းတႆးၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆး ပဢူဝ်း တၢင်းမိူင်းထႃး တၢင်းလွႆ မၢၼ်ႇထွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ - ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူင်း ပွႆႇသဵင် MAP Radio ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ဝၢႆးထုၵ်ႇဢိုတ်း ပႅတ်ႈ ပီပၢႆႁူင်း ပွႆႇသဵင် MAP Radio ဢၼ်ပဵၼ် ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႃႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပွႆႇ သဵင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ( ဝၼ်းတီႈ 26/08/2015 ) ။


ႁူင်း ပွႆႇသဵင် MAP Radio ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇ ၵိုတ်းပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ 2014 မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ ပူၼ်ႉမႃး ။


ႁူင်း ပွႆႇသဵင် MAP ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ ပိုၼ်ႉတီႈ မႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၊ ပဵၼ် ႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃးမုလ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ တၢင်းႁူႉ ၵႅမ်တူဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ။


ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈၵွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် MAP Radio လၢတ်ႈဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်မႃး ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ၶႃႈယဝ်ႉ ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇ လႄႈ ၸႂ်ႉၽွၼ်းလီ ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ယင်းလၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ - ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွင်ၽႂ် ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ။ ၵူႈၵေႃႉ ၊ ၵူႈၸုမ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇတေ ပူၵ်းပွင် ၊ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး လႄႈၸႂ်ႉႁွင်ႈ ၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းႁဝ်း ႁၼ်ထိုင် ဝႃႈၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမီး ၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇဝႃႇလွင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၊ တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း MAP Radio ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း လႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ တႃႇသေႇၶႃႈ ” ။


ႁူင်း ပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99.0 MHz ၼႆႉၵေႃႇ တင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2004 မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸတ်းလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၊ ၸၢႆးတုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁူမ်ႈ ၸတ်းတီႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99.0 MHz ဢၼ် ဢႃးၸၢၼ်ဢူႊထႆႊ ဝၼ်ႊပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉ ။


ထိုင်မႃး ပီ 2007 ၵေႃႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ် ႁူင်းပွႆႇသဵင်သေ ပဵၼ်မႃး ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ။ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၼႆႉ ႁပ်ႉထွမ်ႇလႆႈ ၼႂ်းတၢင်းၵႆ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၼ်ႇမူၼ်း ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates