လူတ်ႉၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင် ပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆ၊ သင်ၶၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈသင်ၶမိူင်းတႆး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ် (သၢင်းၵျဵဝ်ႇ) ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင် ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလူတ်ႉၵႃးၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ပွတ်းတၢင်း။ သင်ၶၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ် တူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်တူၼ်၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉ။


လူတ်ႉၵႃးလမ်းဢၼ်ပိၼ်ႈလူင်းလွႆ
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/01/2015 ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း၊ လူတ်ႉၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ [ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး လုမ်းလႃး (သၢင်းၵျဵဝ်ႇ) ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းတႆး] ဢၼ်ၵူၼ်းၶီႇၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး မီး 5 ပုၵ်ႉၵလ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆ ဝူင်ႈၵၢင်ႁူဝ်မိူင်းတင်းၾင်ႇၶူင်း၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈယူပ်ႈယၢပ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ၊ 2 တူၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

တူၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်လူႉလွၼ်ႇ သဵင်ႈမုၼ် ယွၼ်ႉၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး (ၸဝ်ႈသြႃႇ) သုၸႃတ ဢႃႇယု 61 ပီ၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသုၶိတႃရူင်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ပဵၼ်တူၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸႃတ ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆသင်ၶ ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆသင်ၶမႃးလႆႈ 2-3 ပၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ယၢမ်း 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ဝၼ်းတီႈ 29/01/2015 ၼႆႉ။ ဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း (ဝၼ်းတီႈ 03/02/2015)ၼႆႉ တၢင်းတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈလုမ်းလႃး ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သုၸႃတ ၼႆႉ- သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ဢၼ်ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈသုၸႃတ ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ လၢတ်ႈ။

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃၵသေၼ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်ငိုၼ်း ဝဵင်းၵႃလိ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶ တီႈဝဵင်းၵုင်ႁဵင်၊ ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 60 ပီ။ ထႅင်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈဝိၸ်ႉၸႃၼၼ်တ ၊ ၸဝ်ႈၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်း ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ဢႃႇယု 42 ပီ။ တၵ်ႉၵႃႇယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈပႃႈမျႃႉ၊ ဢႃႇယု 58 ပီ၊ ၵူၼ်းၸႃတိဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈပႃႈလၢႆႈ ၵူၼ်းၸႃတိၵဵင်းတွင်း မႃးယူႇတီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်- ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ 2 တူၼ် ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ တၢင်းတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်-ၵႃလိ ၶဝ်တိတ်းတေႃႇတၢင်းၾူၼ်ႊမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လူင်းယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇယဵမ်ႈတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ ႁၼ်ဝႃႈတၢင်းႁူင်းယႃမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတၢင်းမေႃယႃ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆသေ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇဢဝ်လူင်းယူတ်းယႃ တီႈၵဵင်းမႆႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ (ဝၼ်းတီႈ 30/01/2015) ယင်းပႆႇလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈမေႃလူင်ၶဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃမႄႈႁွင်ႈသွၼ်
လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပရဵၵ်ႊ (ႁၢမ်ႈလေႃႉ) မၼ်းၵွႆသေ လေႃႈလူင်းၸွမ်းတၢင်း တူၵ်းၾင်ႇႁိုၵ်း ၵိင်ႈလူင်းလွႆၵႂႃႇလၢႆငူပ်ႉလၢႆပိၼ်ႈ။ ဢွၼ်ၼႃႈမိူဝ်ႈတေ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းၵၼ် မီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈၸွႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၸွမ်းတၢင်းလင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပူၵ်းမိုဝ်းၼႄသေပူၼ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၵ်းမိုဝ်းၼႄလွင်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ပေႃးလူတ်ႉၵႃးသိုပ်ႇႁေႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈ 2-3 ဝႃးၵေႃႈဢဝ်ပရဵၵ်ႊမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ၸဝ်ႈသြႃႇဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ပရဵၵ်ႊမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၼႆသေၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းၽူင်ႊမႃႊလႆႊ (ႁူဝ်လူတ်ႉ) လူင်းၵႂႃႇ။ လူတ်ႉၵႃးလမ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇထိူင်းလႄႈၵႂႃႇတမ်သႂ်ႇၵူၼ်ႈလူတ်ႉလမ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆးမၼ်းတႅၵ်ႇၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်လူတ်ႉလမ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလူႉၵွႆၼမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃႈငႅၵ်း/လဵဝ်ႉႁူဝ်လူတ်ႉငိူင်ႉဝႄႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဝႄႈၵႂႃႇၺႃးတၢင်းၾင်ႇႁိုၵ်းသေ လူတ်ႉၵေႃႈပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆၵႂႃႇလၢႆၵိင်ႈလၢႆငူပ်ႉ- ၸဝ်ႈသင်ၶ တူၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇယဵမ်ႈၸႂ်း တီႈႁူင်းယႃမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဢၼ်တၢင်းတၵ်ႉၵႃႇ တီႈမိူင်းထႆး ၼိမၼ်တၼမိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဢဝ် ၼႃးၵူင်းႁွတ်ႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေမီးတၢင်းတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးႁပ်ႉ၊ မီးၵူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇလႅၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ တူၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် ၵႃႈလႆႈႁေႃႈဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း- သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ဢၼ်ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈသုၸႃတ ဢၼ်သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တူၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ သၼ်ပႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ယဵမ်ႈၸႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃမႄႈႁွင်ႈသွၼ်
လူတ်ႉၵႃးလမ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်း SHARP ။ တီႈလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈမီးႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းၵဝ်ႇ၊ တီႈၼႆႈ လူတ်ႉၵႃးၵႆႉၵႆႉပိၼ်ႈလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ၊ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵႆႉၵိူတ်ႇၽေးဢၼ်ႇတရႄႇတႃႇသေႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်မိူင်း-ၼႃးၵူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ႁူဝ်မိူင်း-ၾင်ႇၶူင်းၼႆႉ ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ။ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸၼ်း တၢင်းၵူတ်ႉ ၶိုၼ်ႈလွႆလူင်းလွႆး၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇလႅၼ်ႇၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး- တိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇ သဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ၊ မိူဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပၢင်ပွႆးလုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇတႃသႅင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉဝႃးမႂ်ႇၼႆသေ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းမႃးႁႃ ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီ ၸိူဝ်းတေႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼၼ်ႉယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ Wikipedia လႄႈ Tai Unicode ၵဵင်းမႆႇၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မႃးပၼ်ပၢင်သွၼ် Wikipedia လႄႈ လွင်ႈၾွၼ်ႊ Tai Unicode တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းၼမ်။


ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 28/01/2015 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 19:00 မူင်းတေႃႇထိုင် 22:00 မူင်း၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း (ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်တ) တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မႃးပၼ်ပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းႁူႉ လွင်ႈဝိၵိၽိၻီႊယိူဝ်ႊ (Wikipedia) လႄႈ လွင်ႈၾွၼ်ႊ ယူႊၼီႊၶူတ်ႉတႆး (Tai Unicode) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢႆလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 100 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ 1.ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး။ 2.ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ 3.ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး။ 4.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။ 5.ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်။ 6.ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ 7.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ်။ 8.ၸုမ်းလၢႆးတႆး- ပၢႆးႁူႉၵႅမ်တူဝ်။ 9.ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ 10.ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

တီႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသုၶမ်း ၼႄႉၼမ်းလၢတ်ႈၼႄပိူင်လူင်မၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းႁူႉလွင်ႈၾွၼ်ႊယူႊၼီႊၶူတ်ႉတႆး (Tai Unicode) ။  လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊ (Wikipedia) ။ လွင်ႈၾွၼ်ႊယူႊၼီႊၶူတ်ႉတႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်း တေလႆႈၸႂ်ႉၾွၼ်ႊယူႊၼီႊၶူတ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ။ လွင်ႈဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄလၢႆးႁဵတ်း Account ၽႂ်မၼ်းလႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇၼိူဝ် ဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ လၢႆးသွၵ်ႈႁႃၶေႃႈမုလ်း ဢိၵ်ႇလၢႆးတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ မၢႆမီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ- ဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ၵႂၢမ်းတႆးႁွင်ႉဝႃႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ၊ တႅၵ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယႂ်ႇလူင်။ ၶႂ်ႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းသင်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈတူၺ်း။ တေႃႈၼင်ႇၽူႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသုင်ၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၸုမ်းၶူး (Ph.D) ၶဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်သွၵ်ႈႁႃၶေႃႈမုလ်း ၼႂ်းဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်သူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၼမ်လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄတၢင်းႁူႉႁဝ်းတီႈပိူၼ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၾွၼ်ႊယူႊၼီႊၶူတ်ႉတႆး (Tai Unicode) လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉဝိၵိၽီႊၻီႊယိူဝ်ႊ (Wikipedia) ၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈသုၶမ်း မဵတ်ႉတႃႇမႃးပၼ်ပၢင်သွၼ်သေ ယူႇတီႈၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်လၢႆလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၶိုင်ပွင်ပဵၼ်မႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူဝ်သိူဝ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၼၢင်းၶမ်းဢေး ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ။ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း။


ၼၢင်းၶမ်းဢေး မွပ်ႈဝႂ် ယိုၼ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး
ဝၼ်းတီႈ 27/01/2015 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း  ဝၼ်းဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး  ၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ SNLD တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉပႃႊတီႊ ႁိုဝ် ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP)   လႆႈမွပ်ႈဝႂ် ယိုၼ်ႈယွၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တေႃႇၼႃႈၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပႃႊတီႊၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၶႃႈၼၢင်းပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢမ်ႁဵင်ၵေႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတိုၵ်းသူၼ်းမႃး ႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/01/2015 ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈလၢႆးမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ လႆႈၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸင်ႇလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ- 1.ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်သဵင်ၼိုင်ႈသဵင်လဵဝ်ၵၼ်။ 2. ႁႂ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ 3.ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႆႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် ပဵၼ်သဵင်ၼိုင်ႈသဵင်လဵဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေး လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း/  ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈၼပ်ႉယမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေးၼႆႉ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/01/2015 ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတီႇ  လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27/01/2015 ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မႃးပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- “ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ၊ ၶႃၵေႃႈၶတ်းၶိုၼ်ႈဝႆႉ၊ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးယၢပ်ႇ၊ ဢႃႇယုယႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼၢင်းၶမ်းဢေး တေမႃးၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႊတီႊႁဝ်းၼႆလႄႈ ဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႈၶတ်းၸႂ်မႃး- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသေ ၼၢင်းၶမ်းဢေး လႆႈမွပ်ႈဝႂ် ယိုၼ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈမွပ်ႈပၼ်ပႃး ဝႂ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပႃႊတီႊလုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် တႃႇ 1,000 ဝႂ်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 100 ဝႂ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2014 မႃးတေႃႇထိုင်ႁူဝ်ပီ 2015 ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄလၢႆလၢႆတီႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/01/2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တင်း လုၵ်ႈၸုမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၵ်းၵၢၼ်ပႃႊတီႊ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတင်းၼမ်။

ဢၼ်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူႈ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2015 ၼႆႉ ပဵၼ်လုမ်းတီႈ 44 တီႈ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပိုတ်ႇတင်းမူတ်း 47 တီႈ။ ၼၢင်းၶမ်းဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ၶၢႆႉၶဝ်ႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈတီႈ 14 - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး တေပႆၶိုၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ မိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႂ်းဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈ 68 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ/ၸၢၼ်း/ဢွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၶိုၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ မိူင်းၵိုင်၊ လွႆဢၼ်သုင်သုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းတႆး။


မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 07/02/2014 ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07/02/2015 ဢၼ်ပဵၼ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈ 68 ပီၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Network- TYN) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တေမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း 13 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပႆၶိုၼ်ႈ လွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင်   ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 8,129 ထတ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈ 68 ပီ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ- ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၶိုၼ်ႈလွႆ လၢတ်ႈ။

ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈလွႆပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေမီးႁႅင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 600 ပၢႆ။ လႅပ်ႈတေၼမ်လိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈၵူႈၵမ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈလွႆမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ တေၼမ်လိူဝ်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈ ပဵၼ်လႆႈ- ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လိူဝ်သေၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တင်း သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵိုင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈလွႆၸွမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်း လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်း (ၵမ်းတီႈ 1) တီႈမိူင်းယႆ တၢင်းသုင် 8,777 ထတ်း၊ မီးႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ။ ၵမ်းတီႈ 2 ၶိုၼ်ႈလွႆၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၵမ်းတီႈ 3 ၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မီးႁႅင်းၵူၼ်း 600 ပၢႆ။ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းတီႈ 4 ၊ ႁႅင်းၵူၼ်းတေလႅပ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈၵမ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပႆၶိုၼ်လွႆၼႆႉ ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃႁၵ်ႉသႃၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမိူင်းတႆးလႄႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇလဵၼ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈတူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်လႅတ်းၽၢႆ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။  ပိူဝ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမိုဝ်းလႄႈ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ-လီႁူမ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ မေႃၶဝ်ႈၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ငမ်းယဵၼ်။

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလၢႆၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (Shan National Day)ၼႆႉ တႄႇတင်ႈမီးမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 07/02/1947 ။ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 11 ဝၼ်း 1947 ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း ၸဝ်ႈၾႃႉ လႆႈၸ်ႂၵၼ်တႅပ်းတတ်းလိူၵ်ႈဢဝ် ဝၼ်းထိ 07/02/1947 ပဵၼ်ဝၼ်းၸၢတ်ႈ၊ တုင်းၸၢတ်ႈ လိူင်ၶဵဝ်လႅင် ၼႂ်းၵၢင်ဝူင်းလိူၼ်ၶၢဝ်၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢတ်ႈ “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” 3 ပိူင် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ 3 ပိူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈပိူင်မဵတ်ႇမၢႆ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း ယင်းပဵၼ်ၽၵ်းတူ သဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်ႈၸူး ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝၼ်းထိ 7 ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းထိ 12 ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၵေႃႇတင်ႈမႃးၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉယႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈႁွင်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်ဝၢႆးတီႉၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်၊ သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း လုတ်ႈၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း။


ၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈတဵင်းထေးဢွင်ႇ ဢိၵ်ႇယႃႈမႃႉ ဢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ
ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉယွမ်ႇ မူႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆႇၶႄၾႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 8 ၸၢႆးၵျေႃႇတၢၼ်း လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းၶႄၾႆး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ထဵတ်ႈထတ်းတွင်ႈထၢမ် ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 23/01/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈမွင်ႇတဵင်းထေးဢွင်ႇ (ပလိၵ်ႈၼမ်ႉၶမ်း) လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ တီႈၼႃႈလၢၼ်ႉ ၵႃႊရႃႊဢူဝ်ႊၵေႊ မူဝ်းၸိၼ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

တီႈတူဝ်ပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈယႃႈမႃႉ 97 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် ၶိုင်ႈတဝ်ႈလီႊပူဝ်ႊ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000 ၵျၢတ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 70 ယႂၼ်လႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ။ ပလိၵ်ႈ တဵင်းထေးဢွင်ႇ ၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဝႃႈ- ယႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်မၼ်းတင်းမူတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးမၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ မၼ်းတေၸႂ်ႉၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ၶၢႆပၼ်မၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တိၼ်သႂ်ႇထၢင်ႇမႆႉသေ ၶင်ဝႆႉတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၸင်ႇဢဝ်မွပ်ႈပၼ်တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈ- ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ လၢတ်ႈ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 24 , 25  ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်တီႈလုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ထဵတ်ႈထၢမ်မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတၢင်းလႆႈတီႉၺွပ်းပလိၵ်ႈၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 25 ႁွင်ႉၵႂႃႇထတ်းထၢမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း၊ ၽိူဝ်ႇဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းမႃးၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇထတ်းထၢမ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26 မႃးၵေႃႈ ႁွင်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈတင်းမူတ်း တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း။ တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ထတ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ၊ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸင်ႇယဝ်ႉတင်း 10 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်း၊ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

ဝၢႆးမီးၵၢၼ်တီႉၺွပ်းပလိၵ်ႈၵႃႉယႃႈမႃးၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၵူႈၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလွင်ႈတီႉၺွပ်း ပလိၵ်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ- ၾၢႆႇၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈသင်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူၺ်းလီလီ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ ယႃႇပေႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူဝ်သိူဝ်တင်းၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တင်း ၾၢႆႇႁဵတ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မီးၵူၼ်း ပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။


ဝၼ်းတီႈ 27/01/2015 ၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ (လၢႆးၶႃႈ) တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း (လဝၵ) ၶဝ် ႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸုၸယိၼ်း) ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢင်းဢုၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီး 10 ဝၢၼ်ႈ- ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵၢပ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵိူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းတွၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင်းဢုၼ်၊ ဝၢၼ်ႈဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵႂႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ/ပိၼ်ႇပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ဢၼ်မူတ်းဢႃႇယု၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီး သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း။ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ လႄႈတဵမ် 18 ယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး မီးၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းဝႃႈ- ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တေမီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ (100)။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၸမ်ႁႃႈပၢၵ်ႇ (500) ။ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ။ တေလႆႈသိုပ်ႇၼွၼ်းထႅင်ႈ 2-3 ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈၼႆႉ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်မႃး 500 ပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မီးဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 200 - ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၼႄၵၢင်ၸႂ် ပေႃးပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊတေႃႉႁိၼ်ႁႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶၢႆထႅင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တမ်းပႃႊမိတ်ႊ (ဢၼုၺၢတ်ႈ)ပၼ်  ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၶုတ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ တေၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတေႃႉႁိၼ်ႁႄႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။


ၽိုၼ်လိၵ်ႈပၼ်ပႃႊမိတ်ႊ ၶွင်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁိၼ်ႁႄႈ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁိၼ်ႁႄႈသေ တမ်းဝၢင်း (License)ပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တေႃႉႁိၼ်ႁႄႈ (ႁိၼ်ၼေႃႇ)ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်။ လိၵ်ႈဢၼ်ပၼ်ပႃႊမိတ်ႊ တေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈၼႆႉ တူၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/01/2015 ၊ ပၼ်တေႃႉတၢင်ႇဢွၵ်ႇႁိၼ်ႁႄႈ တႃႇသွင်မိုၼ်ႇ မႅတ်ႊထိၵ်ႊတၼ်ႊ။ လိၵ်ႈၼႆႉ လူင်းမႃးထိုင်တီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၽူႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸွႆႈၵၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း (ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ)၊ ႁွတ်ႈထိုင်ပႃး တီႈၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇ ယွၼ်းပႃႊမိတ်ႊဝႆႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ၿိူဝ်ႊ (2014)။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁိၼ်ႁႄႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႆႈဢွၵ်ႇဝႂ်ပႃႊမိတ်ႊပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇပႃႊမိတ်ႊပၼ် 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇသေ လႆႈယွၼ်းတေႃႇလၢႆႊသႅၼ်ႊထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႈ ပၼ်မႃးထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ (2015)ၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈၶုတ်းတေႃႉသူင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  လႆႈႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ လူင်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉၼမ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးဝႃႈပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းပၼ် ပႃႊမိတ်ႊတႄႉတႄႉယဝ်ႉ၊  ၶဝ်တေပဵၼ်တေႃႉယူႇတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေလႆႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈပူင်သင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶုတ်းတေႃႉႁိၼ်ႁႄႈ၊ တေလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ယင်းပႆႇလႆႈႁုပ်ႈယိုတ်း/ ထွၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ဝၼ်းတီႈ 05/09/2014 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ ပွတ်းႁူဝ်ၼမ်ႉသီးရီး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ၊ မႄႈၼမ်ႉသီးရီးၵေႃႈ လႆႈႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ။ လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၶေႃႈပူင်သင်ႇၼႆႉ မၼ်းယင်းပႆႇႁုပ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်း - ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢႆးၵျေႃႇတိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပၼ်ပႃႊမိတ်ႊ (ဢၼုၺၢတ်ႈ) မႃးတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈလူႉသုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်တႄႉတႄႉ။ ၶဝ်ဝႆႉလူမ်လၢမ် မဝ်မၢင်ဝၢင်းႁဵဝ်ႇၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ- ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates