ၼၢင်းယိင်းပွတ်းမိူင်းဢွတ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃလမ် ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း ဢိုတ်းၽၵ်းတူ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈ/မိတ်ႈၸမ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉထွတ်ႇ ၶူဝ်းလဵင်းယဝ်ႉ ၵၼ်ၸၼ်လူလၢႆ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/07/2014 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်း၊ ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢႃႇယု 32 ပီ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃလမ် ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း ႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းယဝ်ႉသေ ဢၢင်ႈတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၽၵ်း ၵႂႃႇသူင်ႇပေႃႈမႄႈမၼ်း တီႈၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းၼႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ်ၵျေႃႇၵျေႃႇၵူဝ်ႇ တပ်ႉၶလယ 9 ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းၼွင် ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ႁိူၼ်း၊ မႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈမၼ်းၼၢင်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၼၢင်းထွတ်ႇ ၶူဝ်းလဵင်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ႁိူၼ်း တဵၵ်းဢိုတ်းၽၵ်းတူသေ ဢမ်ႇပၼ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ မၢင်ၵမ်းၵေႃႈဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈ၊ မၢင်ၵမ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉထွတ်ႇၶူဝ်း၊ မၼ်းၼၢင်းဢၢင်ႈႁွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢဝ်မိတ်ႈငႃတႅင်းၶေႃး မၼ်းၼၢင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၵူဝ်ႁႄ မိူၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇဝႆႉ။ ဝၢႆးၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ် (500,000) ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆႈပၼ်ငိုၼ်း သႅၼ်ႁႃႈ (150,000) သေ လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵၼ်၊ ယႃႇပေၵႂႃႇတၢင်ႇ ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇမၼ်းၽႄႈၵေႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသူၵူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈတၢင်းဢူၵ်း တၢင်းဢၢႆ- ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းတီႈမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢိင်ၼိူဝ်ၼၢင်းၵေႃႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉသေ ပိူဝ်ႈတႃႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီၵေႃႈလီ၊ ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႈလီ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈလီ၊ တေၶတ်းၸႂ် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃလမ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဢွတ်ႇၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ႁူၺ်းသူၼ်းသေ ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမႃး- ၵူၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇပွတ်းထုင်ႉၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2011-12 လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇ ထတ်းထၢမ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆယွၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင်မႃႉတႃ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵုမ်းၶင် ထတ်းထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သီႇပၢၵ်ႇပၢႆ ပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈမိူင်းၶႄႇ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2014 ယဝ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တီႈၼွင်မႃႉတႃ  ၵႂႃႇထတ်းထၢမ်တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃႈဝၼ်း တီႈ 30 ၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်  6 မူင်းတေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း၊ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တင်းဝၼ်းသေ တႄႇထတ်း/ ထၢမ်ၶဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း။ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇ တေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ။ ၽႂ်ပၢႆႈတေမႃးဝႅတ်ႉထိုင်ႁိူၼ်းသေ တိၺွပ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉႁႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်သုင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပဵင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တေတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇၵႃႈၵိုင်ႇႁူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 120 လင်ပၢႆ ပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼွင်တဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ တေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 ပၢႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉမီး 400 ပၢႆလႄႈ တေလႆႈတၢႆတင်း 400 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းတူႇရထုၼ်း တင်း ၶုၼ်သိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တၢင်းၵႂႃႇတႃႈႁိူဝ်းၼွင်ႉမႃႉလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၸၢႆးလႃႉၸိင်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးသၢင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈမၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ (ၵေႃးပၵ) ၶိင်းသွႆႈၶမ်းၸၢမ်ႇသႃႇ လႄႈ ၶိင်းသႅင်ႁိူၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2014 သေ ပေႃႉထုပ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ထတ်းထၢမ်သေပေႃႉထုပ်ႉတင်းၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ဢဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တႄႇ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇတႄႇႁွင်ႉထတ်းထၢမ် တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း။

ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၢႆးလႃႉၸိင်ႇလႄႈ ၽူႈမၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ ဢိၵ်ႇ လၢမ်ႈၽူႈပိၼ်ႇၽႃသႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇထုပ်ႉ ႁႅင်းဢေႃႈ၊ ထၢမ်ၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်၊ ပေႃးတွပ်ႇဢမ်ႇၶိုတ်းၸႂ်၊ လၢမ်ႈပိၼ်ႇၽႃသႃ ဢမ်ႇၶိုတ်းၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  မင်ပႃး လၢမ်ႈ(ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃသႃ)။ ဢၼ်ၶဝ်ထတ်းထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထၢမ်လွင်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်ႁဵတ်းၵေႃႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ/ သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၶဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈလွင်ႈ။ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶေးထၢင်ႇလုပ်ႈၶီႈၶင်ႈ ၽူႈမၢႆၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ ႁၵ်းယဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ၊ မၼ်းၶၢင်းဝႃႈ လုပ်ႇၶီႈၶင်ႈမၼ်းၸဵပ်းၼႆသေ ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈတင်းၶိုၼ်း၊ သူပ်း ႁူဝ်တႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႂ်ႈ။

ဢၼ်ၶဝ်ထတ်းထၢမ် ဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၶွပ်ႇပိူင် လၢႆးထတ်းသေဢိတ်း။ ႁွင်ႉၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်ၼႆႉ ၵိၼ်လဝ်ႈသေ ထတ်းထၢမ်၊ ထုၵ်ႇထုပ်ႉ/ႁႅမ်ၵူႈၵေႃႉ၊ ပေႃႉၼႃႈ ပေႃႉတႃ ပေႃႉၵွၵ်းႁူဝ် ဢဝ်မႅၵ်ႉ ၵွင်ႈတွႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ထၢမ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပေႃးမေႃလိၵ်ႈပဵၼ်ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈပဵၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ၊ ၵႂႃႇထတ်း ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈ ႁၢင်ႈၶႂ်ႈတူၵ်းထုၵ်ႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇထုပ်ႉႁႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးတေသိုပ်ႇယူႇ ပၼ်ၶဝ်ထတ်းထၢမ်ပေႃႉႁႅမ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈ ပႃးၵၼ်ပၢႆႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ ၼွင်မႃႉတႃၼႆႉ ၵိုတ်းမွၵ်ႈၵူၼ်း 2-3 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၵေႃႈၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပၢႆႈလႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ လုၵ်ႈလၢင်း/လၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ႁႃတၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းႁပ်ႉၶဝ် သွင်ထဝ်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ- ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင် ပႃႈတႂ်ႈၸုမ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေးၵျေႃႇမိၼ်ႉယိုဝ်းတၢႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 800 ပၢႆ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈမီး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉမႃးၵိူတ်ႇလွင်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ထိုင်တီႈ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈသေႃႉႁူမ်ႈၽူၺ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇ ထတ်းထၢမ် ထပ်ႉၵၼ်၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈပိုင်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2014 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ သေ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတီႈၼွင်မႃႉတႃ ထႅင်ႈငႃးသိုၵ်းၼိုင်ႈသေ ဝႅတ်ႉႁိူၼ်း ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးလႃႉၸိင်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသၢင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈမၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶိင်းသွႆႈၶမ်းၸၢမ်ႇသႃႇ လႄႈ ၶိင်းသႅင်ႁိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သုိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇထၢမ်ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ တေႃႇယၢမ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၸင်ႇပွႆႇမႃး ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼွင်မႃႉတႃ၊ ပၼ်လိုဝ်ႈၶၢဝ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈသေ သိုပ်ႇထတ်းထၢမ်ထႅင်ႈတေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ - ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆသေ ပေႃႉႁႅမ်ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ။ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁွင်ႉလႄႈ ၵေႃႉလႂ်ဢမ်ႇမႃး ႁိုဝ် မႃးဢမ်ႇၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၽတ်းၼတ်ႉ မၵ်းဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸိုင် တေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၶႄႇတင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၵွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၵွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽႃႉဢၼ်ၾၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင်ၸွမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵိၼ်သူၼ်ၵိၼ်ၼႃးၵူၺ်းႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပေႃႉႁႅမ်၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တေၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တေဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼႄးဝႃႈ ၵွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၵွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽႃႉၵေႃႈပဵၼ်ၽႃႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၼႄလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ)သင်။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းဝႃႈၶဝ် ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃၵိၼ်ၵႂႃႇငၢႆႈမႃးလူမ်၊ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ သမ်ႉၸီႉၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ပေႃးမိူၼ်လၢႆးၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေလႆႈပႂ်ႉယၢမ်းပၼ်ၶဝ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်လႄႈ ၽႃႉ/မိတ်ႈႄလႈသဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉမီးဢိူဝ်ႈ၊ ၵွင်ႈႄတႉတေၵႂႃႇဢဝ် တီႈလႂ်မႃး- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈပႃးၵႅမ် ၽူႈၸွႆႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်း တေလူင်းထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇမီး လွင်ႈပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်ပႃႈၼိူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း/ တီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ)/ ၽွင်းလူင် ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ပႃးၸဵမ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵႅမ်ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၵျေႃႇဢူင်း ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈပၼ်ႁႃၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်သွင်ၵမ်းယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈၶၻီး (ဢမု) လိူင်ႈၼႆႉပႆႇယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ သမ်ႉမႃးထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆထႅင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ထိုင်ၶၢဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈမီး မၢႆမီႈၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ထမ်းယဝ်ႉ- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၼွင်မႃႉတႃ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇ  ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ဝၼ်းတီႈ 29/07/2014 ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ  ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း ၸိုဝ်ႈဝိၼ်းတူႇရထုၼ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႈၸၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း (သွင်မႆ) ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆပွတ်းတၢင်း။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ တီႈတူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း (3 တုမ်ႇ) ၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်ႁွႆးလႄႈ ႁွႆးၽႃႉၾၼ်း။ တီႈတူဝ်ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းလင်မီးႁွႆးယိုဝ်းလႄႈ မီးႁွႆး ၽႃႉၾၼ်းၼင်ႇၵၼ်။ တူဝ်တၢႆၽူႈမီးၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁၼ်ႁိမ်းလႅၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တူၵ်းၼႂ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးပိၼ်ႈတၢႆၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ဢမ်ႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လႅၼ် လိၼ်- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ  ႁၼ်မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဝႃး မွၵ်ႈၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ မႃးၵူတ်ႇ ထတ်း။ တူဝ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းသေ ၽႃႇတတ်းတူၺ်း- ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းပုတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ၵူႈပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉ သိုၵ်းတႆးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းတႆးၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2013 သေ ဝၢႆးႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပုတ်ႈပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇမႃး။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ် ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းတင်းၶူဝ်းၶွင်လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လႄႈ မီးၽူႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၼႂ်းၶဝ်ၼင်ႇ ၵၼ်ၶႃႈၵၼ်တၢႆ-ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ဝိၼ်းတူႇရထုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈၼႆႈ မီးမွၵ်ႈၸမ်သွင်လိူၼ် ၵူၺ်း - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27 ။ လၢတ်ႈဢေႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်သၽႃႇဝ လူမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထွင်းတင်းၼႂ် ၾူၼ်လူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇႁၢတ်ႇတင်းဝၼ်း ၽႂ်ပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ ? ပဵၼ်ၾႃႉလိၼ်။ၵၼ် 23

 လၢတ်ႈဢေႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်သၽႃႇဝ
    လူမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထွင်းတင်းၼႂ်
    ၾူၼ်လူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇႁၢတ်ႇတင်းဝၼ်း
    ၽႂ်ပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ ?
    ပဵၼ်ၾႃႉလိၼ်။

 ပေႃးၾႃႉလိၼ် ဢမ်ႇထွင်း ဢမ်ႇႁၢတ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း
    ၽူႈၵူၼ်းသမ်ႉတေၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ?။

 ၸင်ႇဝႃႈ    ၸိူဝ်းၸွမ်းတဝ်ၼၼ်ႉ
    ၸိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ပဵၼ် တၢင်းၵႂႃႇ
            ၸိူဝ်းလႆႈ တိူဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇတိူဝ်
            ၸိူဝ်းလႆႈ ၶၢတ်ႇႁၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ။

 တင်းသဵင်ႈ ယူႇၼႂ်းတဝ်
     ႁူမ်ႈတင်းတဝ် တဝ်ၵေႃႈတွၼ်ႈႁပ်ႉ
     ႁူမ်ႈတင်းတိူဝ် တိူဝ်ၵေႃႈတွၼ်ႈႁပ်ႉ
     ႁူမ်ႈတင်းၶၢတ်ႇႁၢႆ လွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢႆ တွၼ်ႈႁပ်ႉ။

 ပေႃးဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လႆႈလွင်ႈၼႆႉ
လွင်ႈဝၢင်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႆႈ။

မၢႆတွင်း
ပေႃးတဝ် ပဵၼ် ထမ်း/ထမ်ႇမၵေႃႈ
တိူဝ် ပဵၼ် ဢူငဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း/ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸင်ႇမီးၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဝႃႈ
တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း    =    ပပ်ႉလွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢႃႇၼႃႇ။
ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ      “ပပ်ႉလွင်ႈဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်လႆႈမႃး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထမ်း”။

ၵၼ် 24

 ၵေႃႉယႅင်ႇယႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸုၵ်းႁိုင်
    ၵေႃႉယၢင်ႈႁၢင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵႆ
    ၵေႃႉဢၢတ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁိူဝ်ႈပိူင်း
    ၵေႃႉဝူၼ်ႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတၢင်းတွၼ်ႈႁပ်ႉ
    ၵေႃႉဢုပ်ႇတၢင်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလီ
    ၵေႃႉမႅၼ်းႁႅၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ။

 ၸိူဝ်းၼႆႉ တဝ် ႁဵၵ်ႈဝႃႈတၢင်းၵိၼ်လိူဝ်ပူၼ်ႉ
    ပဵၼ်ႁၢပ်ႇလိူဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း
    ပဵၼ်တီႈလီမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈၸွမ်းတဝ် ဢမ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်
    သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ။

ၵၼ် 25

 မၼ်းပဵၼ်သိင်ႇဢမ်ႇမီးႁၢင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈထူၼ်ႈတူဝ်
    မီးဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၾႃႉလိၼ်
    ယူႇႁင်းၵူၺ်း လႄႈ တဵတ်ႇယဵၼ်
    ၸုၵ်းႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ
    ၸိုမ်းၶဝ်ႈၵူႈသမ်ႇသိင်ႇ ဢမ်ႇမီးလႅၼ်ၵၼ်ႈ
    မိူၼ်ပဵၼ်မႄႈတင်းသဵင်ႈတႂ်ႈၾႃႉ
    ၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸိုဝ်ႈသင်
    ၸင်ႇႁဵၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ “တဝ်”
    လႄႈ ႁဵၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ “ယိင်ႈယႂ်ႇ”။

 ယိင်ႈယႂ်ႇ ပွင်ႇဝႃႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ
    သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ပွင်ႇဝႃႈၵႂႃႇၵႆ
    ၵႂႃႇၵႆပွင်ႇဝႃႈ ပွၵ်ႈဝၢႆႇ။

 ၸင်ႇဝႃႈ
    တဝ်ၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    ၾႃႉၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    လိၼ်ၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    ၵူၼ်းၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ။

 မီးသီႇ ယိင်ႈယႂ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ
    ၵူၼ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉ။

 ၵူၼ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်
    လိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၾႃႉ
    ၾႃႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတဝ်
    တဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်မၼ်း။

ၵၼ် 26

 ၼၵ်း ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈၶွင်မဝ်
    ၼိမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လေႃလႄ။

 ၽူႈလူင်ႉတွင်ႈတဵဝ်းတင်းဝၼ်း
    ဢမ်ႇၽၢတ်ႇလေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်း
    ထုၵ်ႇလွမ်ႉႁွပ်ႈလူၺ်ႈ တီႈမုင်ႈသႃႇတင်းၼမ်သေၵေႃႈ
    ၵိုတ်းယူႇ ယဵၼ်လႄႈၼိမ်။

 ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈ မိုၼ်ႇလေႃႉမႃႉ
    ယူႇမဝ်မၢင်ၼႂ်းလူၵ်ႈ
    မဝ် တေၶၢတ်ႇႁၢမ်းငဝ်ႈ
    လေႃလႄ တေၶၢတ်ႇၸဝ်ႈမၼ်း။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
ၶုၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးတၢင်းၼၵ်းၼႅၼ်ႈ မီးတၢင်းၼိမ်သဝ်းၸိုင်
တေၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်း။ ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းယူႇၵေႃႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
ဢၼ်မီးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉမိူၼ်လေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇ။
ၵၼ် 27

 ၵႅပ်ႉတၢင်းဢမ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉႁွႆးတိၼ်
    ၵႂၢမ်းလီ ဢမ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉငိူၼ်ႈ
    ၼပ်ႉလီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈဝႆႉ မႆႉၼပ်ႉ။

 ၽၵ်းတူလီ ဢမ်ႇမီးသႄႈ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇပိုတ်ႇလႆႈငၢႆႈ
    မတ်ႉလီ ဢမ်ႇမီးၸိူၵ်ႈ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႄႈလႆႈငၢႆႈ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉၼႆႉၸွႆႈၵူၼ်း
    ဢမ်ႇမီးၽႂ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈဝႆႉ
    ၸွႆႈပၼ်တင်းသဵင်ႈတင်းလၢႆ
    ဢမ်ႇမီးသိင်ႇလႂ်ထုၵ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ
    လွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈတိုဝ်းၵမ်သၢႆလႅင်းၼႂ်းတူဝ်။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလီ ပဵၼ်ၶူးမေႃသွၼ်ၵူၼ်းၸႃႉ
    ၵူၼ်းၸႃႉ ပဵၼ်ပွင်ႈႁဵၼ်းၶွင်ၵူၼ်းလီ
    ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ၶူးမေႃသွၼ်
    ဢမ်ႇႁၵ်ႉမိုတ်ႈပွင်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ
    ၽူႈမီးသတိပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ယင်းၸၢင်ႈလူင်တၢင်း။

 ၼႆႉပဵၼ် တၢင်းလပ်ႉသုတ်းယွတ်ႈ။
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
ငိူၼ်ႈ     =      ၵမ်ႈၽွင်ႈပိၼ်ႇဝႃႈ “တီႈၼႄး”
ပွင်ႈႁဵၼ်း=     ၵမ်ႈၽွင်ႈပိၼ်ႇဝႃႈ “ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်”
“တပႄး” (charge)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


CSSU သပ်းၸႅင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တႆးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ လွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်- မၼ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။


ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2014

(တွၼ်ႈ 2 ၊ သိုပ်ႇမႃးတွၼ်ႈ 1)

ထၢမ်-ယွၼ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ယူႇပွတ်းၵေးသီး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸွႆႈႁႃႉ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်တပ်ႉ တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁဝ်းထတ်းသၢင် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ၸွင်ႇမၼ်းတေငၢႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- တႃႇသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈတင်ႈဝႆႉၶွမ်ႊမတီႊသေ ဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်းတင်းပွတ်းႁွင်ႇတိုၼ်းၶတ်း ၸႂ်ယူႇ။  ၼႂ်းသွင်ၸုမ်း မီးဝႆႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပိၼ်ႇပႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။ ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉၸမ်ၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇသေ ၵဝ်းပွၵ်ႈၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ် မီးၵတိပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ပေႃးထိုင်ၶၼ်ႈတီႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶဝ်တိုၼ်းတေၸွႆႈၵၼ်၊ သုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ ႁဝ်းတိုၼ်းယုမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈဢၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းမႆႈၸႂ်ယူႇ။ ႁဝ်းဝႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ထုၵ်ႇလီမႆႈၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ထိုင်ၶၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေလူႉတေလႅဝ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇထိုင် ၶၼ်ႈလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇ- သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်- ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သမ်ႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းၵေႃႈယၢမ်ႈလႆႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းမႃး၊ ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ၊ ပဵၼ်ပဵၼ်လူႉလူႉယူႇ တိၵ်းတိၵ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇပႃးၸုမ်းႁႅင်းယႂ်ႇမၼ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ပႃးၵေႃႈပႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းလႂ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပႃးမႃးတင်း 4 ၸုမ်း၊ သွင်ပႃႇတီႇသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈၸုမ်းယႂ်ႇ မၼ်းပႃးမႃးလႄႈ တေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇယူႇ- လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၸူမ်းၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 80% တႄႉ တိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသွင်ပႃႇတီႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်၊ ႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလဵဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁၼ်လီၼိူဝ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်း။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးဝႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ၸဝ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႆႈတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလိူၵ်ႈလႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၶႅၼ်းလီ- ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ပေႃးထၢမ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းသီႇၸဝ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မီးႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တုၵ်းယွၼ်းၽႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵေႃႉလႂ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်။ ဢၼ်ပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ထုၵ်ႇလီမီးႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ တေလႆႈ (လူဝ်ႇ)ၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈ၊ လိူၵ်ႈႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇလႅပ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ယူႇတီႈ CSSU သေလိူၵ်ႈ။ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵေႃႉလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ထၢမ်- တွၼ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ မိူဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တႃႇတေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈၵေႃႈၸွမ်းသူၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

တွပ်ႇ- ႁဝ်းမိူဝ်းၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ယူႇ၊ မၢင်တီႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈမီးငဝ်းလၢႆးတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ၊ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇ ၵေႃႈမီး၊ မၢင်တီႈၵေႃႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈပွင်ႇၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈပွင်ႇပၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေမိူဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း (ၸယၽ)ၶဝ်၊ ၸုမ်းၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ်၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈပွင်ႇၶဝ်သေမိူဝ်းယူႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇတီႈလႂ်၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၶဝ်လႅပ်ႈၶိုၼ်းပွင်ႇၵၼ်ယူႇ။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ မႃးလၢႆၵေႃႉ၊ ၼွၼ်းတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၵဝ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မႃးႁဵတ်းသင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢမ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးႁၢမ်ႈ မႃးၵဝ်း ဢမ်ႇမႃးထၢမ် ၸိၵ်းၶိၵ်းၸွၵ်းၶွၵ်း မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈဝႃႈ မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈသင်၊ ႁွင်ႉၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၵေႃႈဢမ်ႇထၢမ်သင်။

ထၢမ်- ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်း 22 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇ Sub-committee ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဝ်း မီးဝႆႉၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းပေႃႇလသီႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေပၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉတူၵ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼၼ်ႉပီၼႆႉ တူၵ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သမ်ႉမွပ်ႈပၼ်တၢင်းလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ လွႆတႆးလႅင်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ၊ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ တင်းမူတ်းမီး 15 ၵေႃႉ၊ ပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်းသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈမိူဝ်းၼႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း။

ပေႃးဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ လုမ်းႁဝ်းၶႃႈမီးတီႈတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီး)တီႈၼိုင်ႈ၊ မီးတီႈၵဵင်းမႆႇ (မိူင်းထႆး)တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မႃးပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်လႆႈ၊ မႃးပၼ်လွင်ႈ ၾၢင်ႉၵႅမ်း/သတိ၊ မႃးပၼ်ႁႅင်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ- ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်းၸုမ်း CBO ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ။       


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူဝ်ယႂ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် တႃႇၽႃႇတတ်းဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း လုမ်းလႃးယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း။


ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းၶွင်ႇ ႁွပ်ႇဝႆႉၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ
ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ (ႁွမ်သႅင်) ၵေႃႉၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း တီႈ 10/06/2014 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ)၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယု 1 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဝၢႆးၵိူတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸပ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ယႂ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႃႈၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်။

ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ  ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း၊ မႄႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းၶွင်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈလႆႈဢဝ်မႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း) ပွၵ်ႉ 3 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းယႂ်ႇႁူဝ်ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႈလႆႈ 53 သႅၼ်ႊတီႊမီႊတိူဝ်ႊ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇယိင်းႁွမ်သႅင်
ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ/ လဵင်ႉလူမႃးၵေႃႈ တူဝ်မၼ်းယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၽႃႇ တီႈႁူင်းယႃ သိုၵ်း ၼမ်ႉၸၢင်။ မေႃယႃသိုၵ်းၶဝ် တီႈၼမ်ႉၸၢင် ၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ၸူဝ်ႈလုပ်ႇမၼ်းပႆႇၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸဵဝ်းၽႃႇၼႆႉ ၸဵဝ်းလီ။ ပေႃးလုပ်ႇမၼ်းၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႃႇ။ မိူဝ်းၽႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ (ယၼ်ႇၵုင်ႇ)ၵေႃႈလီ၊ ပေႃးၵႂႃႇၽႃႇ မိူင်းထႆး ၶႅၼ်းလီ- ဝႃႈၼႆ။

မႄႈ ယိင်းဢွၼ်ႇႁွမ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဵမ်ၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသူၼ်ငႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ႁဵတ်းတႃႇ ၼိုင်ႈႁိုဝ်ႉ ၵိၼ်တႃႇၼိုင်ႈပီၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း လုမ်းလႃးလုၵ်ႈလၢင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈသုတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေၸွႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈၽူႈ ၸေတၼႃးလီၶဝ်၊ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လုၵ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ ယူတ်းယႃဝႆးဝႆး ယူႇဢေႃႈ- မႄႈဢွၼ်ႇယိင်း ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၶွင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates