သၢမ်ပီသွႆႈၶမ်းႁိူင်း (သၶႁ)ၵမ်ႈၼမ်တေႁူႉၵႃႈ- သၶႁ- သူမ်ႈၶူမ်ႁိုၼ်း၊ သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ။ တီႈတႄႉ- သၶႁ- ၼႆႉမႃး တီႈ-သွႆႈၶမ်းႁိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈတူဝ် (သႅင်ၸိုၼ်ႈ) တင်ႈပဵၼ်ၼၢမ်းသၵုလ် (ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း) မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇမႃးတီႈၵေႃႉပဵၼ် ပူႇလႄႈယႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပူႇမွၼ်ႇ-  ယႃႈမွၼ်ႇၸိုဝ်ႈၶိင်းသွႆႈႁိူင်း ၼၢႆးၶမ်းႁိူင်း ၽူႈပဵၼ်ၸႃတိမင်းသႅင် ဢိူင်ႇဝဵင်းမင်းသႅင်၊ ၸႄႈဝဵင်း မင်းလိူၼ်း(ၼႂ်းမိူင်းဝႃႉ) မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ၸင်ႇဝႃႈ- သၶႁ ယေႃႈမႃးတီႈသွႆႈၶမ်းႁိူင်းၼႆ (ပေႃးၽူႈတႅမ်ႈ ၸမ်ဢမ်ႇၽိတ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်းတင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2005 တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်)။

(သၢႆႉၵႂႃႇၶႂႃ) ပိုၼ်ၶမ်း ၶိုၼ်းသႂ် သႅင်ၸိုၼ်ႈ (သၶႁ) ၸဝ်ႈမႁႃသၢင်း

ၸွမ်းလၵ်းပိူင်လူဝ်းၵထမ်းဢၼ်မီးဝႃႈ- ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႈႁူႉလူႉ၊ ပေႃးၵိူတ်ႇၵေႃႈႁူႉတၢႆ တိုၼ်း ဝႃႈဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ဝႄႈ လွတ်ႈလႆႈ ဢဝ်ၸဵမ်မႅင်းလႅင်တေႃႇတူဝ်ၸၢင်ႉ၊ ၸဵမ်ၵူၼ်းထမ်းမၻႃး(ယူဝ်းယူဝ်း)တေႃႇထိုင်ၽဢရႁၼ်တႃ ႁူႉတၢႆ ၵူႈၵေႃႉ၊ ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်းၵူႈၸဝ်ႈ၊
ၼႆႉပဵၼ်လၵ်းပိူင် ဢၼိၸ်ႉၸ(ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ဢၢင်ႈ)၊ တုၵ်ႉၶ (ဢမ်ႇယူႇဝႆႉ တီႈၵဝ်ႇ)၊ ဢၼၸ်ႉတ(ပဵၼ်လူႉၸွမ်းႁဵတ်ႇ-ၸွမ်းၽူလ် မိူၼ်ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ-ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ)ၼၼ်ႉသေ ၸၢႆးသွႆႈၶမ်းႁိူင်း (သၶႁ) ၼႂ်းၼၢမ်းၸဝ်ႈႁၢၼ်သႅင်ၸိုၼ်ႈ
ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းငၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတေႃႇသူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းတႆး လူၺ်ႈၵၢႆၽၢၼ်ႇၼႂ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၸုမ်းႁတ်းႁၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(Shan State Army-SSA) ဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း
မႁႃႇတေႇဝီႇဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼမ်းႁူဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(Tai Revolutionary Army-TRA) ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼမ်းႁူဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(Mong Tai Army-MTA) ဢၼ် ၶုၼ်သႃႇၼမ်းႁူဝ်၊ ႁူမ်ႈထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
(Shan State Army-south-  SSA-S) ဢၼ်ၸဝ်ႈ ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼမ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉမႃးပဵၼ်ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁႅင်းတပ်း တီႈႁူင်းယႃသူၼ်လွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (မိူင်းထႆး) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/09/ 2012
ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်(adviser of RCSS, SHAN., SDU, TCC, SEC and SSC) ၼၼ်ႉ ဢဝ်သုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၽဝ၊ ထိုင်မႃးပီ 2014 ၼႆႉမၼ်း ၸဝ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇတဵမ်သၢမ်ပီၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။

ၽူႈတႅမ်ႈႁတ်းတႃႉ(Challenge)ဝႃႈပေႃးၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၸၢႆးသႅင် ၸိုၼ်ႈၵၼ်ၼႆ ၵၢၼ်တႃႇ မိူင်းတႆး၊ ၵူၼ်းတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပႃႈတႂ်ႈတုင်းတႆးလိူင်ၶဵဝ်လႅင် ဝူင်း လိူၼ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ တေပုင်ႈၶိုၼ်ၼႃႈ(Forward)၊
တေပိၼ်ႇပႅင်လႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶိုတ်း တၼ်းပိူၼ်ႈ(Change)ၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆယူႇ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းမီးမိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉလႄႈမိူဝ်ႈၼွၼ်းၵွႆး၊
သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝၼ်းတိတ်ႉဝၼ်းသဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တႃႇမၼ်းၸဝ်ႈ။ ၵႂႃႇတၢင်း ၵေႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ/ထတ်း လိၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉၵေႃႈထတ်းလိၵ်ႈ/မႄးလိၵ်ႈ၊ ဢုပ်ႇၶႅၵ်ႇၵေႃႈတင်း ဢုပ်ႇတင်းထတ်းလိၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 1989 ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA) ၽူႈတႅမ်ႈတင်းသၶႁ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈၸီႉ သင်ႇတီႈၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ (ၽွင်းၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း)သေ ဢွၼ်ဢဝ်သိုၵ်းႁၢၼ် 60  ၵေႃႉ ၼႂ်းပႃႈတႂ်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းသုရၢႆး ၽူႈၵွၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင်၊
လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉလွႆလမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၸူး တပ်ႉၸုမ်း 768 တီႈ ဢိူင်ႇသလိုဝ်း(ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း) ပိူဝ်ႈတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ၸုမ်းၼိုင်ႈတင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၼ်သေ
ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၽူႈတႅမ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ သၶႁ ပဵၼ်ၵႅမ်လႄႈၶုၼ်သိုၵ်းသေႃးၸိင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသိုၵ်း၊ ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးဢွင်ႇ ပဵၼ်ၵႅမ် ႁဵတ်းၼႆသေ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ။
လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃ ၽူႈၵွၼ်းလႄႈၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 768 တႃႇတပ်ႉတႆး ၼင်ႇၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ပႃႈၼႃႈပႃႈတႃ ယႄးပေႃႇသူဝ်းတဵင်း
ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်းတိူင်းပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသၢမ်တပ်ႉၸုမ်း (မီးတပ်ႉၸုမ်း 768 သလိုဝ်း၊ တပ်ႉၸုမ်း 815 မိူင်းလႃးလႄႈတပ်ႉၸုမ်း 911 ၼမ်ႉပၢၼ်း) ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈပႃႊတီႊၶွမ်ႊ မိဝ်ႊၼိသ်ႉတ် မိူင်းမၢၼ်ႈ (CPB)
ဢၼ်မီးတၶိၼ်ႇပတဵင်းတိၼ်ႇၼမ်းႁူဝ်ယူႇ။

ၽွင်းဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ(သၶႁ) ႁတ်းလၢတ်ႈတီး ယႄးပေႃႇသူဝ်းတဵင်းဝႃႈ-“ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းတႆး CPB ဢမ်ႇယူႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇမီး CPB ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပိုင်ႈ CPB, CPB ၵွႆး ဢၼ်ပိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ”- ၼႆၼၼ်ႉ။
ဝၢႆးသေဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်းယင်းမႃးလၢတ်ႈ ယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ-“ မီးၸဝ်ႈၵွႆးႁတ်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ ၼႂ်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈ”-ၼႆ။

(ၵ)ၶေႃႈလီဢၼ်တႆးႁဝ်းလီယိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉ- 1) ဢမ်ႇမေႃဝႆႉၼီႈၵၢၼ်(ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယဝ်ႉၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉ)၊ 2) ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈ(ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢၢင်ႈယိူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႈယိူင်ႈၼိုင်ႈသေ ဝႄႈႁူဝ်ပတ်းၵူၼ်ႈပႅတ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်၊ 3)
ၼွၼ်းၸဝ်ႉလုၵ်ႉၸဝ်ႉ ဢမ်ႇပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်းလဵဝ်၊ 4) ထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈဝၼ်း(ႁဵတ်းယဝ်ႉဢီႈသင်၊ ၵိုတ်းဢီႈသင်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ)၊ 5) တႅမ်ႈမၢႆတွင်းၸွမ်းဝၼ်း(နေ့စဉ်မှတ်တမ်း) ၵူႈဝၼ်း (ဝၼ်းၼိုင်ႈၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇတွၼ်ႉဝဵၼ်ႉ)
ၸိူဝ်းၼႆႉ။

(ၶ) ၶေႃႈၸႃႉဢၼ်ဢမ်ႇလီယိူင်ႈသမ်ႉ- 1) လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၶေႃႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ (ပၢၵ်ႇၸႃႉသဵင်ၸၢင်)၊ 2) ၸႂ်လမ်ငၢႆႈ (လိုမ်းလွင်ႈၸႂ်လမ်ငၢႆႈသေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်)၊ 3) ၸႂ်ၵိုမ်ႉ(ပေႃးႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိၼ်ႇပႅင်ၶိုၼ်း
မိူၼ်ႁွႆးၽႃႉၾၼ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လူတ်ႉၵႃးလူင်ၶိုတ်ႈၺႃးၼၢင်းယိင်းတၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလူတ်ႉၵႃးလူင် ယဵပ်ႇၶိုတ်ႈၺႃး ၼၢင်းယိင်းတူၵ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ပႅတ်ႈဝႆႉလဵၵ်းႁဵတ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးပိူင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ သဵၼ်တူၵ်းၼိူဝ်တၢင်း ထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးလူင် ၶိုတ်ႈၺႃး။မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/09/2014 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၽိူဝ်ႇမႃးၽႅဝ်တၢင်းၼႃႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ဝႆႉၶိူင်ႈၶူဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉ လဵၵ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမၢၵ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉသွၼ်ႉမႃးတၢင်းလင်ၼၼ်ႉ သမ်ႉသဵၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၼိူဝ်တၢင်း။ မိူဝ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လူမ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလူတ်ႉလူင်လမ်းၼိုင်ႈ မႃးတၢင်းလင်၊ လူတ်ႉၵႃးလူင် ဢမ်ႇတၼ်းႁၢမ်ႈလေႃႉ (ဢဝ်ပရဵၵ်ႇ) မၼ်းလႄႈ  ယဵပ်ႇၶိုတ်ႈၺႃး ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉ တူၵ်းဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉတၢႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းဢၼ်မႃးၶိုတ်ႈၼၢင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပၢႆႉမၢႆၵႃးမၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇ၊ ပဵၼ်ၵႃးၶႄႇ၊ တၢင်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ၼၢင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးထုၵ်ႇ လူတ်ႉၶိုတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းမၼ်းၼၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပူၼ်ႉတီႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်၊ ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵေႃႈလႆႈပဵၼ်- ဝႃႈၼႆ။
ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးလူင်ယဵပ်ႇၶိုတ်ႈၺႃး
ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႃးလူင်ၶိုတ်ႈ ၼၢင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမိူဝ်းဝႆႉ တၢင်းၼႂ်းၵမ်းလဵဝ်၊ ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်း ယွမ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်ၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇဝႆႉၶူဝ်းၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းၼႆ ၶဝ်မႃး ၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ဝႆႉၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း၊ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းၶႄႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးလူင်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးယီႈမူၼ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈႁွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇ လူတ်ႉယဵပ်ႇၶိုတ်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 20 ပီ (ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ) ယူႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူတ်ႉၵႃး တင်းၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ၊ တေဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်လၢဝ်းမၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် တႄႉပႆႇႁူႉ။

ၶူဝ်းၶွင် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ဝႆႉၸမ်တၢင်း တီႈၼိုင်ႈ


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၵေႃႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း NLDပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD မိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း။ မၼ်းၸၢႆးလႅၼ်ႈပၢႆႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈယိုဝ်းၺႃး လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်တၢႆပႅတ်ႈ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/09/2014 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇႁႃတီႉၺွပ်း ဢူးသူၺ်ႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း (ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း) ၊ ၵွပ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။

ဢူးသူၺ်ႇ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ပလိၵ်ႈၶဝ်လမ်းၸွမ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း 3 ၵမ်း၊ တိူဝ်ႉၸပ်း 2 လုၵ်ႈ လႄႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းသမ်ႉဢွၵ်ႇၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ လႄႈမိူဝ်ႈၸမ်ထိုင်တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း NLD ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢူးသူၺ်ႇ ႁွင်ႉတႃႉသူၺ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း၊ မၼ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD မိူင်းပဵင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး။ ၵွပ်ႈယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ NLD လႆႈၵႂႃႇၸွပ်ႇထၢမ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းမႃးသေ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီးဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃတီႉၺွပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇပၢင်လူင် လႆႈတိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈႁူဝ်ပူင်း တင်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ယွမ်းလၢတ်ႈၼႄ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ။
ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD မိူင်းပဵင်း ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး

ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ဢႃႇယု 47 ပီ၊ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD မိူင်းပဵင်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/06/2014 ၵၢင်ၶိုၼ်း ယၢမ်း 12 မူင်း၊ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း 2 ၵေႃႉ မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းတီႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလဵင်ႉဝူဝ်း လဵင်ႉၵႂၢႆးႁိမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်း။ ႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတၢင်းလင် တီႈၵွင်ႇၵေႃႈသေ လူမ်ႉၼွၼ်းဢူပ်ႇပူမ်ႇတၢႆဝႆႉ၊ ႁၼ်ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၽၢင်းၵွင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈတီႈလိၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵေႃႉၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/04/2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD ၼမ်ႉၸၢင် ၶုၼ်ႇထိၼ်ႇၵျေႃႇၵေႃႈထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း တႅင်းတၢႆ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽႂ်တႅင်းတၢႆ ယင်းပႆႇႁူႉပႆႇႁႃၵေႃႉမၼ်း- ၸုမ်း NLD ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၶွပ်ႈ 3 ပီၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်တၢၼ်း ၵုသူလ်တၢင်းလီပၼ် ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။


ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် သၶႁ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီ
ဝၼ်းတီႈ 15/09/2014 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈတင်းၸၢႆးမင်းဝ လုၵ်ႈၸၢႆး လူင် ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ်ပၼ် ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ (သၶႁ) ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 15/09/2011 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2011 ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်းႁွပ်ႈ 3 ပီ။

လူၺ်ႈလႆႈၼိမၼ်တၼ သင်ၶၸဝ်ႈ 5 တူၼ် ႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လူႇတၢၼ်းသူတ်ႇမူၼ်းသူင်ႇပွလ်း ယိုၼ်ႈမွပ်ႈတၢင်းလီၼႃးမုၼ် ႁႂ်ႈတူၵ်းႁွတ်ႈထိုင် တူဝ်ထိုင်ၶိင်း ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း မင်းၵလ(မင်ၵလႃႇ) ပိုတ်ႇႁွင်ႈၶၢဝ်ႇ ႁၢင်ႈသဵင် TV News ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပိူဝ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တၢင်းႁၢင်ႈသဵင်မိူဝ်ႈၼႃႈ။

ၼႂ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶွပ်ႈ 3 ပီတဵမ် ပၼ်ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊  ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူႇတၢၼ်း 50-60 ၵေႃႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းမေးၼၢင်းၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၼၢင်းလွၼ်ႉယိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈတဝ်ႈ ႁႅၼ်းၸတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ်ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုတ်ၵႂႃႇၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/09/2014 ၼႆႉသေ ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီၼႃးမုၼ် ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတိၼ်ထၢတ်ႈ (လၵ်းတႅင်ႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ႈပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။


ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ႈပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
ထၢမ်- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဝၢႆးတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႆႈ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ တေႁႂ်ႈမီးပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁူပ်ႉဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလၢတ်ႈတႃႇသေႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႄႇၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈထၢမ်ၶဝ်ၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပႃးၵၼ်မူတ်းမူတ်း၊ မၼ်းလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းလိင်ႉသေလၢတ်ႈၵူၺ်း။

ထၢမ်-ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇသူၼ်ႇ/ပုၼ်ႈၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ တၢင်းၾၢႆႇဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၶဝ် ၵေႃႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈဢမ်ႇထွမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူၶဝ်သေ ဢၼ်တိုၵ်းၵေႃႈတိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ဝႆႉၶႃႈႁႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈႁဝ်းတႄႇႁူပ်ႉဢူးဢွင်ႇမိၼ်း  ပွၵ်ႈတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းထၢမ်ၵမ်းလဵဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼႃႇ ယုမ်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇႁႃႉ။ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢဝ် သၽေႃးတြႃး (ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ)ဝႃႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း၊ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသူ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသူၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉၵႂႃႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ပၼ်ႁႃ တင်းမူတ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း။

ႁဝ်းထၢမ် KNU ဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈလီလႆႈပႃး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈလႆႈပႃး၊ သၽႃးၵေႃႈ လီလႆႈပႃး ဢၼ်မၢၼ်ႈဝႃႈၼႆႉမၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းမီးဢၼ်လဵဝ်ၶဝ်မီး 3 ဢၼ်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ/ၽွင်းငမ်းတင်းၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်ႁႃ တင်းမူတ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးၶဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းသၽႃး၊ သၽႃးၵေႃႈယူႇၼႂ်းသၽႃး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ လီလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတီႈၼၼ်ႈသေ မႃးဢုပ်ႇႁဝ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းႁင်းၶေႃၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ သၽႃးႁင်းၶေႃၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ထုၵ်ႇလီပႃးမႃးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသူ ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း၊ သူဢမ်ႇတၢပ်ႈမႃးဢုပ်ႇႁဝ်း 3 ၾၢႆႇ။ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇႁဝ်း 3 ၾၢႆႇၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃးမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈသူ၊ သၽႃးၶႂ်ႈပႃးမႃးၵေႃႈယူႇတီႈသူ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းသေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇလႆႈ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵူၺ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တႆးတင်းပဢူဝ်းတေဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႃႈလိၼ်တူင်ႉၼိုင်ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တူင်ႉၼိုင် ထိုင်တီႈသွင်ၾၢႆႇလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တႆး တင်း ပဢူဝ်း ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် လႆႈၸႂ် တေဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵႄႈလိတ်ႈ လႄႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ။


ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ
ဝၼ်းတီႈ 11/09/2014 ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ၾၢႆႇပဢူဝ်း မီးႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပဢူဝ်း (PNLO) ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇတႆး ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းပဢူဝ်း (PNLA) ဢွၼ်ႁူဝ် 5 ၵေႃႉၼင်ႇၵၼ်။ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ- လွင်ႈပၼ်ႁႃပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵႄႈလိတ်ႈ၊ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း မီးၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) ၸွမ်ႁၢၼ်ၿီးထူး၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢဝ်ႈဝႃႉ (WNO) ၸဝ်ႁၢၼ်လူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/09/2014  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပဢူဝ်း (PNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းၵၼ်ႇတူးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈ RCSS/SSA ႁၢႆးငၢၼ်းထိုင်ပႃႈၼိူဝ်ဝႃႈ တၢင်းၸုမ်းပဢူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇတႄႇ ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၾၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်း - ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇပီ 2007 မႃး ဝၢႆးၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (SNPLO) တႅၵ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉပွၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ် SNPLO တႅၵ်ႇၵၼ်သေ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်း သိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈႁဵတ်းပီႇတုၸိတ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်း RCSS/SSA သေ ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း (PNLO) ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ RCSS/SSA တင်း PNLO ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉပွၼ်၊  PNLO တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉပွၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ တတ်းမၵ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉ  ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ႇၵဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း 1.ပၢင်လွင်း၊ 2.သီႇသႅင်ႇ၊ 3.ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵွပ်ႈတပ်ႉပဢူဝ်း 1. ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇပွၼ်သေ ဢမ်ႇၸႅင်ႈဝွၵ်ႇလူင်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ။ 2.ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS/SSA ၾၢႆႇဢွၵ်ႇပွၼ်။ 3.လိုၼ်း သုတ်း ၶဝ်ႈတင်ႈတပ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလၢတ်ႈတၢင်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ- RCSS လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ  ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (PNLO) ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇဝႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႆႉ တၢင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆးတႆးလႅင်း RCSS/SSA ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႄႈလိတ်ႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/08/2014 ၾၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်း PNLA ။ ႁဝ်းပႂ်ႉသူၸဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းမီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ- ၼႆယူႇ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ PNLO ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း လၢတ်ႈတၢင်းသိုဝ်ႇ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇဝႃႈ- ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းပဢူဝ်းၶဝ်ႈပူၵ်းပွင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇပွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။

တၢင်း RCSS/SSA လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးတီႈ PNLA ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းပဢူဝ်း ထွၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ် ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉပွၼ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပၼ်ဝႆႉၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇပဢူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တၢင်း RCSS/SSA တိုၼ်းယိပ်းၵမ်ဝႆႉ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ မၢင်ၸိူဝ်ႉ မၢင်လွင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပႃႈတႂ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵႄႈလိတ်ႈ မၼ်းၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်။ တႃႇဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တၢင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ပေႃႇလသီႇ၊ တိုၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ- ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵိူတ်ႇ ၽေးဢုပၢတ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ႁေႃႈဝႆး၊ ႁၢမ်ႈလေႃႉ (ပရဵၵ်ႇ)ၵွႆ၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ၽႃႇၺႃးလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉလႄႈ လူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇလၢႆလမ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆၵေႃႉ။


ၽေးဢုပၢတ်ႈ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ
ဝၼ်းတီႈ 10/09/2014 လူတ်ႉၵႃး 22 လေႃႉ ၶွင် ဢူးပၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ (ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ဢူးတေႇၸႃႉ) ၵႂႃႇတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (မိူင်းတႆး) တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ (ၼၢၼ်းတေႃႇ) ႁိမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မႃးၽႅဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း 11 မူင်း။ ၵႃးလမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆး၊ ႁၢမ်ႈလေႃႉ (ပလိၵ်ႊ) မၼ်းၵွႆသေ ၽႃႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးလၢႆလၢႆလမ်းလႄႈ လူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆ၊ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးၼမ်- ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆး၊ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁၢမ်ႈလေႃႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉ၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ 3 လေႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းလူတ်ႉမၼ်းသေ ထုၵ်ႇၵႃးႁိပ်ႇတၢႆ။ သိုပ်ႇၵႂႃႇၽႃႇထႅင်ႈလူတ်ႉသၢႆ (လၢႆးၵႃး) သၢႆလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸႄႈ၊ ၽႃႇလူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇထႅင်ႈ 10 လမ်း၊ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလူတ်ႉ 3 လေႃႉ ထႅင်ႈသၢမ်လမ်း- ၸၢႆးတၢၼ်း ၵူၼ်းမူႇၸႄႈ လၢတ်ႈ။

ၽေးဢုပၢတ်ႈ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ
ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢႃႇယုတေမီးမွၵ်ႈ 30 ၊ ပေႃးဝႃႈၵႃးၽႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ တၢႆထင်တီႈတီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵႃးဢၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ပၢင်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉ လူတ်ႉၵႃး ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းတွင်ႈတဵဝ်း။ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸႄႈယဝ်ႉ- ၸၢႆးတၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၼ်လူတ်ႉၵႃးလူင် တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ႁၢမ်ႈလေႃႉၵွႆသေ ၽႃႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇလၢႆလမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ- ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တီႈႁူင်းယႃမူႇၸႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၽေးဢုပၢတ်ႈ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ
ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸႄႈယဝ်ႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸႄႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ-မိူင်းတႆး (ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ)၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းပိူင်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းၵႅပ်ႈ၊ ၸွမ်းသွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈ လူတ်ႉၵႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွတ်ႇ/ၵိုတ်းယႆၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်း၊ ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈၵၢၼ်ၵိုတ်း လူတ်ႉၵႃး၊ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးတႃႇသေႇ။

ဢၼ်ႁၢႆႉလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶဝ် ႁူႉဝႃႈတၢင်းမၼ်းၵႅပ်ႈယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမေႃလူတ်းယွမ်းတၢင်းဝႆးသေ ႁေႃႈၵႂႃႇလွႆးလွႆး၊ ယွၼ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးဝႆးပူၼ်ႉတီႈသေ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၽႃႇၵၼ်။ လွင်ႈလူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၽတ်ႉၽဵင်ႇၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတႃႇသေႇ၊ ဢမ်ႇတၢႆၵေႃႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း- ၵူၼ်းမူႇၸႄႈၶဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates