ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း သပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉသေ သပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဝၢႆးသပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၶၵ်ႉၵၢၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။


ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၼႄၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ဝၼ်းတီႈ 24/07/2014 ၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေသပ်းၸႅင်ႈၼႄၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၶျႄႇရီႇၵႂိၼ်း။ မီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ တူဝ်တႅၼ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၸုမ်းပဢူဝ်း၊ တူဝ်တႅၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၼႄၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သုၼ်ငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (MPC) ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2014 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ MPC သေ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇ ဢဝ်ၽွင်းတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ်၊ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၼႄၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်းၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလႆႈၸီႉၸႅင်ႈသပ်းလႅင်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်း လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼမ် - ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်း ၵႂႃႇၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသႆႉ ပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/07/2014 ၼၼ်ႉ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶွမ်ႊပၼီႊတႅပ်းမႆႉပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶွမ်ႊပၼီႊတိၼ်ႇမျိၼ်ႉယီႇ ဢၼ်လႆႈပႃႊမိတ်ႉတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၼိုင်ႈပီၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တၼ်ႊ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၼ်သၢႆ/ သဝ်ၾႆးၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သၢႆၾႆးတေႃႇၶဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၵ်ႇငိုၼ်းၵူၺ်း။


ဝၼ်းတီႈ 24/07/2014 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊတိၼ်ႇမျိၼ်ႉယီႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉသၵ်း မႆႉတိုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝွၵ်ႇဢဝ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လုင်းၸၢႆးထုၼ်းယိၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ ပိုတ်ႇပၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တႃႇၵူၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ 5 ဝၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃး၊ ဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ တပ်းဢဝ်မႆႉသၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႊမိတ်ႊၼိုင်ႈၵမ်း တႅပ်းဢဝ်တီႈဢေႇသုတ်း 6,500 တၼ်ႊ ၵူႈပီ။ မႆႉတိုင်း၊ မႆႉမွၵ်ႇသွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႅပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တၼ်ႊ ။


ၽူႈႁၵ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ပၵ်းတႃတူၺ်းလွမ်ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၶဝ်မႃးၸွႆႈပၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတိတ်းသၢႆၾႆးပၼ်တေႃႇထိုင်ႁိူၼ်း။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပၵ်းလၵ်းသဝ် ဢုတ်ႇ ထိုင်ၵၢင်တၢင်းယဝ်ႉ ပၵ်းလၵ်းသဝ်မႆႉပၼ်။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပၵ်းလၵ်းသဝ်မႆႉပၼ်သေ ပေႃးၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၾႆးၾႃႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉသၢႆၾႆး လၵ်းၾႆးႁင်းၵူၺ်းတင်းမူတ်း၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸမ်တၢတ်ႇလူင်ၸူင်ဢၢင် (ၵဵင်းတွင်း) ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယူႇၸမ်တၢတ်ႇလူင်ၸူင်ဢၢင်သေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၾႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းၵႃႉ / လၢဝ်းပၢၼ်းၶဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႃးတႅပ်းမႆႉတႅပ်းတွၵ်ႇ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႃးဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းလီပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း- ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ ၼိုင်ႈၸုမ်း 60 ၵေႃႉ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ပေႃးယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်း မၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ၼႃးယႆး၊ မႁႃၵျႃႇ၊ ၵႃလိ၊ ၼမ်ႉႁူးၽြႃးထမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 60 ၵေႃႉ၊ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း တေလႆႈၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်းတီႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶူဝ်လမ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/07/2014 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လိၵ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းထိုင်ၼႆႉ ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး ပဵၼ်ၸုမ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၼမ်ႉႁူးၽြႃးထမ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ လွႆၽႃၵႃလိ- ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ပေႃးၾိုၵ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ တိုၼ်းတေၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉၵႂႃႇယိုဝ်း SSPP/SSA ဝႃႈၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝၢႆးၸတ်းပွႆးတၢင်ႇထီး ထၢတ်ႈၸေႇတီႇ (ၵွင်းမူး)လူင် တီႈလွႆမုင်ႈမိူင်း လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း (ဝၼ်းတီႈ 13/07/2014) ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ၸုမ်းမၢၵ်ႇၵႅင်းၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈၼမ်ႉၸၢင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်။ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ သေ လႆႈၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ- ၵူၼ်းပွတ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 တပ်ႉၵွင် ႁႅင်းသိုၵ်း (1,000+)ႁဵင်ပၢႆ ၾိုၵ်းသိုၵ်းတီႈ ၵဵင်းတွင်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ ႁွင်ႉပႃးတပ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးသေ  မႃးၾိုၵ်းသိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾိုၵ်းမိူၼ်ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူဝ်သိူဝ်ယွမ်းယႃႉပႃႇတီႇ တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢိၵ်ႇတင်းပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးလဵၵ်ႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇတႆးသွင်ႁၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်။ ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် ယွမ်းယႃႉပႃႇတီႇ ၶိုၼ်းၸတ်းတင်ႈမႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။


ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း
ထၢမ်-မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ (ဝၼ်းတီႈ 21-22/07/2014) လႆႈငိၼ်းဝႃႈငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်သင်တႄႉတႄႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈတင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ သွင်ႇၾၢႆႇလႆႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21-22/07/2014 ။ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတင်းသဵင်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 6 ၵေႃႉ၊ တင်းသဵင်ႈမီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 14 ၵေႃႉ။

ထၢမ်- ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈယူႇတီႈ SNLD ႁဝ်းၶႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၊ ဝၼ်းတီႈ 22 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၾၢႆႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး တီႈပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီး၊ ဝႃႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် 2 လိူၼ်မႃး ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပွင်ႇထိုင်မႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 3 ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းမႃး၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽွင်းဢၼ်ၶဝ်သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ လုင်းၸေႃးဢွင်ႇသမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉလႄႈ လိၵ်ႈသမ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵွၵ်းတူၺ်း၊ ၽိူဝ်ႇဝၼ်းတီႈ 7 မၼ်းၸဝ်ႈပွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးၵွၵ်းတူၺ်း၊ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸႅင်ႈဝႃႈ လႆႁပ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူး ၵေႃပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈၼႆႉယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ  မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ- ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႊပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉႁႃ လၢႆးတၢင်းဢၼ်လီတီႈသုတ်း၊ ဢၼ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈတႄႉတႄႉၼၼ်ႉယူႇ- ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ထၢမ်- လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇပွင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆၶႃႈႁႃႉ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်မႃး တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွင်းတင်းသွင်ပႃႇတီႇၼႆႉ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 8 ၵေႃႉႁိုဝ် 10 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈမႃး ၽူႈတၢင်တူဝ်ယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းယွၼ်းထႅင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇ၊ ၵႂႃႇတၢင်းလဝ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသေ ပေႃးၸိုဝ်ႈတူၵ်းမႃး ယႃႉပႅတ်ႈ တင်းသွင်ပႃႇတီႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉမူတ်းမူတ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ႁူမ်ႈတႄႉတေႁူမ်ႈ ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈပႃႇတီႇတႄႉ ဢမ်ႇယႃႉလႆႈ၊ ဝႃႈၶေႃႈၼႆႉတိၵ်းတိၵ်း။ မႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သမ်ႉဝႃႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇယႃႉလႆႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၾၢႆႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယႃႉပႃႇတီႇၶဝ် သေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းႁဝ်းတႄႉၵေႃႈ တေႁပ်ႉႁွင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းဝႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇ တင်းသွင်ဢၼ်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ- ၼႆလႄႈ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ သၢႆငၢႆမၼ်းသမ်ႉဢေႇ၊ ငဝ်းလၢႆး မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ တေပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လီတီႈသုတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ  တေႁႃလၢႆးတၢင်းၼင်ႇႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝူၼ်ႉထႅင်ႈ ႁႃလၢႆးတၢင်းဢၼ်လီမၼ်းထႅင်ႈ၊ ၸင်ႇဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁႃလၢႆးတၢင်းထႅင်ႈယူႇ။

ထၢမ်- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ် SNLD ၊  ဢၼ်တေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မႃးၸွမ်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ၊ လႆႈႁူမ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမႃးမိူဝ်ႈပီ 1948 သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃးဝႆႉၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် တႃႇမိူင်းတႆးၶိူဝ်းတႆးၼႆႉပႆႇလႆႈမႃး၊ ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈသုၼ်ႇဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်း တတ်းႁင်းၶေႃ၊ သုၼ်ႇၵွၼ်းၵုမ်းလႆႈႁင်းၶေႃ၊      သုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃႁဝ်း၊ သုၼ်ႇလၼ်ၸတ်းပွင်လႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁႄႈၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် ၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ တႄႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဝႃႈမီးဝႆႉမူႇပိူင် တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သိုပ်ႇမႃးတီႈပၢင်လူင်၊ ဢၼ်ဝႃႈ 8 ၸႄႈမိူင်း တၵ်းလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၵႂၢင်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵႂၢင်ႈ မီး 7 တိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶဝ်တႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁပ်ႉယူႇၼိတ်ႉၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇ ၶၢင် ၶျၢင်း ယၢင်း တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼိတ်ႉ ၼင်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ပႅတ်ႇယူႇၼိတ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၼႆႉသေ ပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉ။

တီႈၼႆႈၼႆႉ SNLD မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း SNDP ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉပိူင် 14 ၸႄႈမိူင်း၊ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉႁပ်ႉဝႆႉမိူင်း 8 ၸႄႈမိူင်း၊ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင် တႃႇႁဝ်းၶႃႈသွင်မူႇၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈ ပိူင် 14 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢဝ်ဝႆႉယူႇ 7 ဢၼ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸွမ်း ထတ်းသၢင်ၸွမ်း။ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁၵ်းလင် ၵွင်လင်ပႅတ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင်ယူႇႁိုဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပၢၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်သေ ဢိင်ၼိူဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇႁဝ်း ယူပ်ႈယွမ်းလႄႈ တေယႃႉပႅတ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တီႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိုဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းတႆး ဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ၸွမ်း ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်-ဢိင်ၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)သေ မီးၵူၼ်းတွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၼႆႉ သင်ပဵၼ်မူႇၶဝ်ႈႁူၺ်းပၢႆး ဢၼ်မီးဝႆႉသွင်ၽိူၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်းသေ မႄးတမ်းဝၢင်းၽိူၼ်လဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႈၽိူၼ်လဵဝ်။ သင်ႁဝ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈပိူင်ၵဝ်ႇမူတ်းမူတ်း ၸင်ႇၵွႆႈမႄးတမ်းဝၢင်းပိူင်မႂ်ႇၼႆ ၸွင်ႇ SNLD တေၽွမ်ႉယူႇ ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- တႃႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် တိုၼ်းၽွမ်ႉလႆႈယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဝႃႈ ယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇတင်း သွင်ၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်းတင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ၊ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈႁုပ်ႈၵဵပ်းပႅတ်ႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇသွင်ႈပႃႈယဝ်ႉၶႃႈလူး။ တီႈဢေႇ သုတ်းတႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈႁၵ်ႉလင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႉပႅတ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽွမ်ႉယူႇ။ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ႁူဝ်ဝႃႇ ပဵၼ်ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ယႃႉၵေႃႈယႃႉတေႃႇယႃႉ၊ ၶိုၼ်းမႄးတမ်းပိူင်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းၼမ် လႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽွမ်ႉယူႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်- မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းမႄးလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၾၢႆႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်လီတီႈသုတ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ပိူင်လူင်မၼ်း ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း။ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမၼ်း ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈ State Building ။ ယူႇတီႈႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇတင်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်းတေၸူမ်ႁၢႆပႅတ်ႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ Nation Building ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း မၼ်းတေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉတေလႆႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇလွင်ႈၵၢၼ် ၵေႃႇတင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈ ႁူႉထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇၼႆ တီႈ/ၸုမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်လူင် ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႈဢၼ်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ၸိုဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်းပႅၵ်ႇၵၼ်၊ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ပႅၵ်ႇၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းႁူမ်ႈႁွမ်း/ ၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ထၢမ်- လိုၼ်းသုတ်း ယူႇတီႈ SNDP ႁဝ်း ၶႂ်ႈသင်ႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵႂင်ၸွမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵႂၢမ်းၸၢတ်ႈၵႂၢမ်းသႅင်းၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႃႈၸွမ်း သဵင်ႁႆႇတူႇရိယႃႇပိူၼ်ႈၵူၺ်း၊ ပေႃးတေၵုမ်ႇမဝ်းမိင်းၸွမ်း သဵင်ႁႆႇတွႆႇတိုင်ႈပိူၼ်ႈသေ ၵႃႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ပေႃးႁဝ်း ဢမ်ႇတႅမ်ႈၸိူင်းမႂ်ႇႁင်းၵူၺ်းႁဝ်းသေ ႁႆႇတိုင်ႈၵူၺ်းႁဝ်း ၵႃႈၵူၺ်းႁဝ်းတႄႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈပူတ်းပွႆႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယႃႇပေၵႂင်ၵႃးၸွမ်း လွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမုင်ႈႁၼ်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇပဵၼ်၊ ဢၼ်ႁဝ်းလီလႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း လႅင်းသေ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ ၸုမ်းလႂ် ၽႂ်တေႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉသေၵမ်း၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

(တွၼ်ႈၼႃႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး)။ 


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႂ်း မိူင်းၶႄႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ/ မိူင်းတႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မၢၼ်ႈသေ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ မီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။
ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ
 
ဝၼ်းတီႈ 23/07/2014 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 1 မူင်း မီးၵၢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ  (တၢႆးဢႄႉၵျူဝ်ႇၶၢၼ်းမ) တီႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇ တီႉၺွပ်းတီႈ မိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈၵဝ်ႇ ၼွင်တဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈႁဵတ်း၊ မီးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 20 ၸုမ်းပၢႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်သမ်ႉႁွတ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈသေ ၸွမ်းတၢင်းသမ်ႉၼမ်ႉၼွင်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸႄႈ မႃးတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈႄလႈ လႆႈလိူၼ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်း ဝၢႆးဝၼ်း ယၢမ်း 13 မူင်း- ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP)  ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ လၢတ်ႈ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝွၵ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 15 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် 30 ၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ- ၵေႃႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးဢၢႆႈ လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၺ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶုတ်း/ၸႂ်ႉ တိုဝ်းႁိၼ်ႁႄႈ၊ လွင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်မိူင်းၶႄႇ- မၢၼ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈသပ်းၸႅင်ႈပႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၵမ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမႃးတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ ၶႂၢင်ၶႂၢင်။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼိဝ်ႊ၊ မိၸ်ႉၸိမ၊ DVB, 7Day, ၸွင်ႉၵျီႉယေး တတိၼ်းၵျႃႇၼႄႇ၊ ယၢၼ်ႇၵူင်ႇထၢႆႊမ်၊ ပျီႇထွင်ႇၸူႉၼေႉၸိၼ်ႇ၊ မျိတ်ႉမႃႇၶ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊထူႊၻေႊ၊ Model ၊ မႃၼၵ်ႉၵႃး (ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတဢၢင်း)၊ သျၢၼ်း တၢၼ်ႇတေႃႇသျိၼ်ႉ (ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ)၊  ဢလုတ်ႉ တၢၼ်းတတိၼ်းထွၵ်ႉ (ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ထုၵ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ယိပ်းၵမ်ၵွင်ႈပွတ်း ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။


ၸၢႆးဢၢႆႈပွင်း ႁိုဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
ဝၼ်းတီႈ 23/07/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးဢၢႆႈပွင်း (ႁွင်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း) ဢႃႇယု 24 ပီ၊ ပေႃႈမႄႈၸိုဝ်ႈ လုင်းၸေႃးဝုၼ်း + ပႃႈၼၢင်းၶမ်းမုင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်ၶၢင်သေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးတၢင်းၼွင်ၸၢင်ႉ၊ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။ ပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွပ်ႇထၢမ်။ ပၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇသေတႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် လမ်းၸွမ်းတၢင်းလင်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇသေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ် ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶီႇသွၼ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၸၢႆးပွင်းပွင်း မႃးၸွမ်း ၵၼ်  ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ၸို်ဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးဢၢႆႈၵူင်ႇ (ႁွင်ႉၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း)၊ မၼ်းၼႆႉ  ပေႃးဝႃႈတႆးၵေႃႉမၼ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ မၼ်းၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်/ ၵႂင်သေ လၢၵ်ႈဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶီႇမိူဝ်းႁိူၼ်းမၼ်းပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ မိူဝ်းၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ လၢႆႈသိူဝ်ႈလၢႆႈၶူဝ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ႁွပ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တႆးၵေႃႉမၼ်းၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၸၢႆးဢၢႆႈၵူင်ႇ တိုၵ်ႉၵွတ်ႇတႆးၵေႃႉမၼ်းသေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်မႃးလၢတ်ႈမၼ်းဝႃႈ ပၢႆႈလႄႈပၢႆႈလႄႈ၊ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ တေယိုဝ်းမႂ်းတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ
ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးဢၢႆႈပွင်းၼႆႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် ဢဝ်တၢင်ႇၵႃး ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းသႃႇ (ပွၵ်ႉၵွင်းလွႆ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) -ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈပွင်း (ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း) ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ- ပဵၼ်ၵူၼ်းၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶပ်းၶိုင် ပိုတ်ႇၶၻီး (ဢမု) ၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ- ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် တေဢဝ်လိူင်ႈ(ၸွႆးတြႃး)ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇယိုၼ် ယၼ်။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးဢၢႆႈပွင်း တင်းၸၢႆးဢၢႆႈၵူင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉပၢၼ်းၽိတ်းပိူၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃၸွႆႈၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်-ဝႃႈၼႆ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵေႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ဝတ်ႉ(ၵျွင်း) ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇ မၼ်ႈၸႂ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ လၢႆလၢႆလွင်ႈ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းလူၵ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊ
ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁႃႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇၸေႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2014 ၊ ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယွၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လိုပ်ႈတိုၵ်းယဝ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/07/2014 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်းမီး 270 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵွပ်ႈပႆႇဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ယင်းတိုၵ်ႉၶၢတ်ႇႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင် ၸႂ်ႉသွႆၵွၼ်ႈသီ၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း၊ယႃႈသီၶဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ယူႇတီႈၼမ်ႉပုၵ်းၼမ်ဝႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉဝၢၼ်ႈတၢပ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႈ မႃးလေႃႇတိုၵ်းတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇ။ ပွတ်းၶူဝ်တႃႈၽႃသွင်ႇၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉပၵ်းယူႇသေထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉယူႇ၊ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆးယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁႃႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉပႆႇဝၢင်းၸႂ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ တိုၵ်ႉမူၵ်းယူႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- တီႈၵေးသီးၼႆႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတႆးထႅင်ႈ၊ ပေႃးထွမ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉဝႃႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၸၼ်ႉပႃႈ ၼိူဝ်၊ ပေႃးၵႂႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတႆးၼႆ ၶႃၶဝ်ၶွၼ်ၼိုင်ႈမိူၼ်ယဵပ်ႇယူႇၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ၊ တေတၢႆႁိုဝ်တေလိပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတိုၵ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးတီႈႁိမ်းႁႃႈဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် တေၵုမ်းလႆႈပႃး တႃႈၽႃသွင်ႇၵဵင်းလိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေတႃႇတေၵႂႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးထႅင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃးတပ်ႉၶွမ်ႊမၢၼ်ႊတူဝ်ႊၸွႆႈထႅမ် - ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈပႃတႅပ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈမႆႉၵေး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း)မုၼ်ၸဝ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉတိုၵ်ႉပၢႆႈမူၵ်းယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ ၸွမ်းယုမ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates