သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း။


ဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း ယၢမ်း 11 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 ၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၼႆသေ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇသေ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထတ်းထၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မႃးသွၵ်ႈ တဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိူၼ်းၼိုင်ႈ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၶဝ်သႄႇတမ် ၶူဝ်းၶွင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလီ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2014 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ 9 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉမႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းၸုမ်း မႃးလေႃႇတိုၵ်း 2 ၵမ်း။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ တပ်ႉမ 88 ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးယိုဝ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်း တဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၸင်ႇဝႃႈမႃးငွႆးယိုဝ်းၶဝ်လႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇဢဝ်ၵွင်ႈတီႈလႂ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းမၢၵ်ႇ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ၊ ယႃႇဝႃႈဢႃႇယုသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ တေႃႈ ၶူဝ် ႁၢဝ်းၶူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇၼႆႉ တိတ်းၸပ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တွၼ်ႈတၢင်းၸၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းတဢၢင်း မီး 7 လင်။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃတႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸၢႆးမူး (သဵင်ႈၵမ်) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်၊ မီးၵၢၼ်တင်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။


ၼၢင်းပႅင်း
ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ႁိုဝ် ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ယၢမ်း 01:00 မူင်း၊ ၼၢင်းပႅင်းဢႃႇယု 52 ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း မေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး (ၵေႃႉသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 26/12/1994) သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ (ပႃႇငႄႉ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တၢင်းလုၵ်ႈတဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈတႆးၵေႃႉတႆးသေႈ လႆႈၼမ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႃးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီပၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈပုတ်ႉထသႃသၼႃ။

ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပဵင်းလူင်၊ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝဵင်းဢိၼ်း ၼမ်းၸုင်ၵွမ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၼၢင်းပႅင်း ၶဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ
ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၼၢင်းပႅင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း(မရဵင်ႊ)သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ (ပႃႇငႄႉ)  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်မေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူးယၢမ်ႈပဵၼ်မေႃသွၼ်/ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ၊ ပဵၼ်ၶူးလူင် (ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး တင်ႈတႄႇမွၵ်ႈပီ 1985-1991)သေ မီးဝႆႉလုၵ်ႈၼွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ တၢင်းၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉပဵၼ်မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပိူင်လူင်မၼ်းၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ၊ မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ်လႄႈ ဢၼ်ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းၸၢႆမူး သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးတၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ႁွမ်းတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႁူမ်ႈၸွမ်း။

ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇ မွပ်ႇဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းပႅင်း
ၼၢင်းပႅင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈပေႃႈလုင်းယၼ်ႇၼ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈပႃႈလဵၵ်ႉ။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈ ၸွႆး)၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ- 1. ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်းၵိူတ်ႇပီ 1984 ။ 2.ၸၢႆးၸိူင်းမၢႆၵိူတ်ႇပီ 1990 ။ 3. ၼၢင်းသႅင်ဢိုၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇပီ 1993 ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 
လၢႆးၸိုဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁွမ်းတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇတၢင်းၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊ Facebook   


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SSPP/SSA တင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 18/10/2014 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးတဵင်းၸေႃႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ မီးၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယမၶ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼၢႆႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်။

“ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေလူတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ထၢမ်ဝႃႈတေၶႂ်ႈ ပၵ်းလုမ်းတီႈလႂ်ထႅင်ႈ ၼႆဝႃႇ၊ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်”- ၽူႈမီးၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လၢႆလမ်းလူတ်ႉ မုင်ႈၸူးပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ထႅင်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးၸမ်ထိုင် 3 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပွႆးလွင်ႈၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ၊ မီးၵၢၼ်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၶူဝ်းတႆး၊ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျဵဝ်ႇ မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ-မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆတွင်း 60 ပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈတီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်း၊ မေးၼၢင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျပၼ်ႊ (သျိၼ်းၸူဝ်းဢႃးပေး) ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵင်ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလွင်ႈတႆး ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ၸတ်းၼႄၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉ ၵႃႈတူဝ်း၊ ႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း၊ ပၢင်ၼႄတၢင်းႁၢင်ႈလီသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆး (Fashion show) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတၢင်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼႄၾိင်ႈငႄႈသင်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼၢင်းမေႇသုၺ်ႉ မႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်း လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ၸႂ်ပၼ်ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႈၼူၵ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ၵူၼ်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵျပၼ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ။ တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ  တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။ (ပိၼ်ႇၵမ်းသွင်)


ၵၼ် 36

 တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ
    ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။

 ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႉၵႅၼ်ႇၶႅင်လႆႈ
    ပႃဢမ်ႇၸၢင်ႈလွတ်ႈတိုင်းလိုၵ်ႉ
    ၸင်ႇဝႃႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၽၢႆလႅမ်ၼၼ်ႉ
    ဢမ်ႇတၢပ်ႈဢဝ်မႃးၼႄပိူၼ်ႈ။
ၶေႃႈမၢႆတွင်း

1.ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် လဝ်ႇၸိုဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇဢဝ်ၶႅင်ပေႉၶႅင်။ ဢမ်ႇဢဝ်ႁႅင်းပေႉႁႅင်း။ ပဵၼ်လၢႆးဢူၼ်ႈပေႉၶႅင်၊ ဢွၼ်ႇပေႉၵႅၼ်ႇ။ မၼ်းငၢႆးၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထ ၼင်ႇၼႆ။

2.ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၸိၵ်း တၵ်းလႆႈလူင်း။ ပေႃးႁႅင်းပူၼ်ႉယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈႁႅင်းဢွၼ်ႇ။

ၵၼ် 37

 တဝ်ယူႇယိုၼ်းလႆႈလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်မၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ဝႆႉ
    သင်ၶုၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းလႆႈ
    ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇ တၵ်းယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်။


 မိူဝ်ႈယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃး ၶဝ်တေၶႂ်ႈပွင်ၶႂ်ႈသၢင်ႈ
    ၵဝ်တေၵွမ်ႇၸႂ်ၶဝ်လူၺ်ႈ တဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၺ်းတႅတ်ႈငၢႆႈ
    မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ယၢၵ်ႇ ၸႂ်ၶႂ်ႈတေယဵၼ်ၵႂႃႇ
    ဢမ်ႇမီး ၸႂ်ယၢၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈ ပိူၼ်ႈဝႃႈၼိမ်သဝ်း
    လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ တေၼွၼ်းႁူၼ်းၵႂႃႇႁင်းမၼ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း မၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းယိုဝ်းတႆးၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင် (KNO) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးတီႈၼိုင်ႈ Photo: Ying Mok Tai Loi Facebook
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းမီး 6 ၶေႃႈ-
1.တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 02/10/2014 မႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်တင်းႁႅင်းသိုၵ်းႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈၵွင်ႈ လူင် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/01/2012 ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

2.တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 10/10/2014 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း (DKBA) ထႅင်ႈ။

3.သွင်ၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊၵပ်းသၢၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) ဢၼ်တေႁူပ်ႉ ထူပ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢၼ်းဢွင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း (DKBA) ။

4.ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူတ်းယွမ်းဢေႇလူင်း။ လၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇမီးလႆႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

5.လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း (DKBA) ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃတီႉၺွပ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈဢမ်ႇလီႁဵတ်း။

6.ၵွပ်ႈၼၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း လႄႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလမ်းတီႉၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆးဝႆး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ KNO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ် ၸွမ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ 4 ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNDO) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလဵဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်းသီႇၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းလဵဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်း 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈ တပ်ႉလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်း တုၵ်းယွၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း။


ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) Photo: internet
ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယၢင်း 4 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်လဵဝ်။ တင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်း (KAF) - ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2014 ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵွပ်ႇၵူႈ သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNDO) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates