တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 41-43တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 41-43 ။ ၽူႈႁူႉသုင် ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၵေႃႈ သႂ်ႇၸႂ် တိုဝ်းၵမ် ၽူႈႁူႉပၢၼ်ၵၢင် ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၼႆ ယုမ်ႇၽွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇၽွင်ႈ ၽူႈႁူႉတႅမ်ႇ ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၸိုင် သဵင်ၶူဝ်ပေႃးပၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈတဝ်။


ၵၼ် 41
 ၽူႈႁူႉသုင် ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၵေႃႈ သႂ်ႇၸႂ်တိုဝ်းၵမ်
    ၽူႈႁူႉပၢၼ်ၵၢင် ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၼႆ ယုမ်ႇၽွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇၽွင်ႈ
    ၽူႈႁူႉတႅမ်ႇ ငိၼ်းလွင်ႈတဝ်ၸိုင် သဵင်ၶူဝ်ပေႃးပၼ်း
    ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈတဝ်။

 ၸင်ႇမီးၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇဝႃႈ-
    သဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်ႇသႂ် မိူၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်းမူဝ်း
    တၢင်းၵႂႃႇ မိူၼ်တၢင်းပွၵ်ႈဝၢႆႇ
    တၢင်းငၢႆႈ မိူၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ
    မုၼ်သုင် မိူၼ်လုၵ်းလဝ်ႇ
    ၶၢဝ်သႂ် မိူၼ်လၢႆးလဵၼ်း
    မုၼ်ၼမ် မိူၼ်ၶၢတ်ႇမုၼ်
    မုၼ်ယႂ်ႇ မိူၼ် ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး
    မုၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် မိူၼ် မေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈငၢႆႈ။

 သီႇၸဵင်ႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးထွင်ႉ
    တၢင်းၵတ်ႉယႂ်ႇ သုၵ်းလႃႈ
    သဵင်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း
    ႁၢင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်
    တဝ် ယူႇမႅပ်းတူဝ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ
    ၵူၺ်းမီးမၼ်း ဢၼ်မေႃၸွႆႈထိုင်ယွတ်ႈထိုင်ပၢႆ။

ၵၼ် 42

 တဝ် ၵိူတ်ႇၼိုင်ႈ
    ၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇ သွင်
    သွင် ၵိူတ်ႇ သၢမ်
    သၢမ် ၵိူတ်ႇ ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇတႂ်ႈၾႃႉ။

 ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇ ၸေး “ယိၼ်” ၼိူဝ်လင် ၵွတ်ႇ “ယၢင်” ဝႆႉၼႂ်းၶႅၼ်
    ဢဝ်တင်းသွင်မႃးၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ် (harmonize) ။

 ၽႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ “တူဝ်လဵဝ်ၶိင်းၵူၺ်း” “လဵၵ်ႉ” လႄႈ “ တမ်ႇတွႆႈ”
    ၵူၺ်းၵႃႈ ၶုၼ်မိူင်းၶဝ်ၸႂ်ႉထွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မွၵ်ႇမႂ်ၶဝ်
    ႁဝ်းလႆႈမႃးလူၺ်ႈလူႉ
    ႁဝ်းလူႉလူၺ်ႈလႆႈမႃး။

 ပိူၼ်ႈသွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵဝ်သွၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်
    ၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇတၢႆလီ
    ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၵဝ် မီးပိုၼ်ႉထၢၼ်တီႈၼႆႈ။

ၶေႃႈတီႈပွင်ႇ
 “ယိၼ်” ပဵၼ်ထၢတ်ႈၼၢင်း။ ဢူၼ်ႈ၊ တႅမ်ႇ၊ မိုတ်း၊ ႁူတ်း၊ ပွတ်း၊ ၵူင်၊ ပဝ်ႇ၊ တိုတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း။  
    (တႆးဝႅတ်ႉၼၢမ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “ယိင်း” ပွင်ႇဝႃႈ ထၢတ်ႈယိင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ)

 “ယၢင်” ပဵၼ်ထၢတ်ႈၸၢႆး တႆးဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “ယၢင်း” ပွင်ႇဝႃႈ ထၢတ်ႈၵေႃႉၸၢႆး။ ၶႅင်၊ သုင်၊ လႅင်း၊
     ယိုတ်ႈ၊ သုင်၊ တၼ်၊ တဵမ်၊ ပွႆႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ။

ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် မီးထၢတ်ႈ “ယိၼ်” လႄႈ “ယၢင်” ။ ပေႃး “ယိၼ်” ၼမ်ပူၼ်ႉ တေၵႂႃႇပဵၼ် “ယၢင်” ။ ထၢတ်ႈ “ယၢင်” ၼမ်ႉပူၼ်ႉ တေၵႂႃႇပဵၼ် “ယိၼ်” ။ ၼမ်ႉတဵၵ်းၸႄႈဝႆႉတိၵ်းတိၵ်း ပဵၼ်မႃးၼမ်ႉၶႅင်။ ၼမ်ႉပွႆႇလႆလဵပ်ႈၵွၼ်ႈႁိၼ် ၸၢင်ႈဢဝ်ၵွၼ်ႈႁိၼ်လူမ်ႉ။ ၵူၼ်းၶႅင် ဢွၵ်ႇႁႅင်းပူၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢူၼ်ႈ။

ၵၼ် 43

                                                               1
 တႂ်ႈၾႃႉၼႆႉ သိင်ႇဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇတီႈသုတ်း
    မေႃၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း သိင်ႇဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်တီႈသုတ်း။
                                                                                 2
 သိင်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသိင်ႇဢၼ်ဝၢင်ႈပဝ်ႇလႆႈ။

 မၼ်းသွၼ်ၵဝ် ၽွၼ်းလီလွင်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ
    (ပွင်ႇဝႃႈ ၽွၼ်းလီလွင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း)

 ဢမ်ႇလၢတ်ႈသေသွၼ်
    ဢမ်ႇႁဵတ်းသေလႆႈ
    မီးၵူၼ်းယွပ်းမိုဝ်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းတႂ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ်လႆႈ။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
1.ႁူၺ်ႈလူင် ၵရႅၼ်း ၶႅၼ်းယွၼ်း (Grand Canyon) တီႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၼ်ႇ ၼႂ်းပႃႇႁိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၼပ်ႉသိပ်းပီ။ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇပေႉပိူၼ်ႈ
ဢဝ်ႁႅင်းပိူၼ်ႈပေႉပိူၼ်ႈၶိုၼ်း။

2.သိင်ႇဢၼ်ဝၢင်ႈပဝ်ႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇမႄႈလဵၵ်း (magnet) သဵင်၊
သၢႆလႅင်း ႁွၼ်ရေႇတီႇယူဝ်ႇ (radio wave) ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼႃႈႁိူၼ်းယုင်ႈယၢင်ႈ ၽူဝ်မၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ မေးၼၢင်းတႆးဢိင်ၼိူဝ်ၼႃႈႁိူၼ်းယုင်ႈယၢင်ႈ၊ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး လွင်ႈပႅတ်ႈၵၼ်သေ ၽူဝ်မၢၼ်ႈ ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တီႈမိူင်းယၢင်း တိုတ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးမေးၼၢင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢႆၸွမ်းလၢႆၵေႃႉ။

ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတၢင်ႇၵေႃႉ ၼိူဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ Photo: Saisang Woon FB
ဝၼ်းတီႈ 23/10/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်း 11:30 မူင်း၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁိူၼ်းဢူးတဵင်းၸေႃႇ+ ၼၢင်းၼူႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းႁိၼ် ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၼၢင်းၼူႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ၊ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင် (သြႃႇသၢမ်မႆ) တပ်ႉမိူင်းယၢင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႃႈႁိူၼ်း ဢူးတဵင်းၸေႃႇ တင်းၼၢင်းၼူႉယုင်ႈယၢင်ႈ၊ မီးလွင်ႈၶႂ်ႈပႅတ်ႈ/ ၽၢတ်ႇ ၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး၊ တၢင်းလုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈ- သူသွင်ၵေႃႉ တေပႅတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီသေၵွၼ်ႇ၊ တၢင်းလုမ်းတြႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပႆႇၶႂ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်း။

ၽွင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွမ်း၊ ပႃးၼၢင်းၼူႉ မီးၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ၊ ပႃးဢူးတဵင်းၸေႃႇ ႁူမ်ႈၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ။ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်း မေးၼၢင်းႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ႁိူၼ်း (ဢူးတဵင်းၸေႃႇ-ၼၢင်းၼူႉ)ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႈတိုတ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇပႆႇတၢႆသေ တိုတ်ႉထႅင်ႈၵမ်းသွင်၊ ဝိုတ်ႉသေ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူမ်ႉတၢႆ ၼိူဝ်ႁိူၼ်းဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၼၢင်းၼူႉ Photo: Saisang Woon FB

ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသေပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ လွတ်ႈတၢႆၵႂႃႇ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ တီႈၶေႃးသေ လႅၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈတၢႆ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၶေႃးပုတ်း ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈပွင်ႇ။ မေးသြႃႇသၢမ်မႆၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၸွမ်းၼႃႈယွၵ်းယွႆ တၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼၢင်းၼူႉ (မေးၼၢင်းဢူးတဵင်းၸေႃႇ) တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ။ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉဢၼ်တိုတ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇသေ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၶႃမၼ်းႁၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ- ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႆႈတၢႆၸွမ်းၵႂႃႇၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႃႈႁိူၼ်း ယုင်ႈယၢင်ႈသေ ၼၢင်းၼူႉ ႁွင်ႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း (သၢၵ်ႈသေႇ)လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်းၶိုင်ပၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတဵင်းၸေႃႇၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၼၢင်းၼူႉ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၶႂ်ႈမီးလူမ်းယွင်ႇ လူမ်းမႃႈဝႆႉ။  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/09/2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၶႃပူႇဢွၵ်ႇယုင်ႈယၢင်ႈသေ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ  ဢၢင်ႈၵိၼ်ယႃႈမိူဝ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။
မၢၵ်ႇဢၼ်ၸႂ်ႉပွႆႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ၊ လဵၵ်ႉလိူဝ်သေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းၸႂ်ႉပွႆႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႃးမိူင်းလၢဝ်း။ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႂ်မႃး၊ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတိူဝ်ႉၾၢႆႇ လိူမ်ႈလႆႇၶဝ်ၶိုၼ်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မၢၼ်ႈယွင်ႈၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းၵၢၼ် 6 ၶေႃႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸုမ်းမိူင်းလႃး တင်းၸုမ်းဝႃႉ  တီႈမိူင်းလႃး။ လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်မုၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းမႃးသေ သဵင်ၵွင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေပွၵ်ႈ၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း လၵ်းၵၢၼ် 6 ၶေႃႈ။  သူၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း တီႈမိူင်းလႃး၊ ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး လူင်းတိုၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 UPWC
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/10/2014 ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႉၵဵင်းတုင်ၵႂႃႇတီႈမိူင်းလႃး။ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းလႃး ယၢမ်း 01:45 မူင်း၊ ပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 3 ၾၢႆႇ တီႈမိူင်းလႃး (မၢၼ်ႈ UPWC ၊ ဝႃႉ UWSP/UWSA ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA)။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၾၢႆႇမိူင်းလႃးမီး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး။ ၾၢႆႇဝႃႉ ပၢင်သၢင်း မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သႅဝ်းမိၼ်ႇလျႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်၊ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်သၢင်းမႃး တႃႇလူတ်ႉၵႃး 10 ပၢႆ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်)၊  ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်မုၼ်  ၸုမ်းမိူင်းလႃး တင်းၸုမ်းဝႃႉ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း တီႈမိူင်းလႃးသေ ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး လူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ဢၼ်ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ 1.သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ လီဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ် ယွင်ႈယေႃး၊ လီဢဝ်မၵ်းမၢႆတၢင်ႇပိုၼ်း။ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃးၵေႃႈ သိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလီ။ ၸုမ်းဝႃႉ တင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ၊ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ တင်းမိူင်းလႃး ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇတၢင်ႇမူႇတၢင်းၸုမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

2. ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း လၵ်းၵၢၼ် 6 ၶေႃႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်မိူင်းလႃးၼႆႉ ႁဵတ်းတီႈတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ တင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃး လႆႈလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း- ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉ 1.တၵ်းတေလႆႈမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ 2.တၵ်းတေလႆႈမီးၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼိူဝ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ။ 3.တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ 4.တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ႁၢပ်ႇပဵၼ်ၵွၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸွမ်း။ 5.တေလႆႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ။ 6.တေလႆႈႁပ်ႉ လၵ်းၵၢၼ် 3 ပိူင် (ဢယေးတူင်းပႃး။ 1.ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 2.လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 3. ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း) သေ တေလႆႈဢဝ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ယၢင်ႈၸူး လွၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ။

မီးၶၢဝ်ႇဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ- တီႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA တင်းၸုမ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ ယူႇတီႈၸုမ်းဝႃႉ ၵႆႉၵႆႉတူၵ်ႇၶိူဝ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း  ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA တင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ။ လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းပေႃးၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသင်သူၸဝ်ႈသမ်ႉ မႃးလေႃႇတိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ပေႃးၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသင်သူၸဝ်ႈၵႂႃႇတိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းဝႃႉဢမ်ႇႁၼ်လီ- ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 22 ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းဢူးတဵင်းၸေႃႇ လိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈမိူင်းလႃး၊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၸွမ်းၽၵ်းတူတႃႈလေႃး တူၺ်းထုင်ႉသၢပ်ႇ ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 08:30 မူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸွမ်းသူင်ႇထိုင်ၶူဝ်တႃႈပိင်း (ၼမ်ႉလူၺ်)- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈလွႆၵႆႇဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႅတ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈပၢင်ႇလူင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆၵႆႇ။


ၶိူင်ႈမၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (TNLA)
ဝၼ်းတီႈ 23/10/2014 မိူဝ်ႈဝႃးဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ လွႆၵႆႇ ၾၢႆႇတူၵ်းပၢင်ႇလူင် 2-3 လၵ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃႇမၢၵ်ႇၶဝ်ၵႂၢႆး ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ 3 ၵမ်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းဝႆႉတီႈပၢင်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယွၼ်းၼွမ်းႁုမ်းဝွၼ်း (တွင်းပၢၼ်ႇ) ဝႃႈ ယႃႇပေယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေ သိုၵ်းတဢၢင်း ယွမ်းထွၼ်သိုၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလွႆၵႆႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းလိုပ်ႈၸွမ်း ၸင်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းလွႆၵႆႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 55 ၵလေႃး တပ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈ 4 တပ်ႉမ၊ တင်းမူတ်းမီး 5 တပ်ႉမ။ တပ်ႉမ 77 ပၵူဝ်း၊ တပ်ႉမ 88 မၵူၺ်း၊ တပ်ႉမ 99 မဵၵ်ႉထိလႃႇ ၊ တပ်ႉမ 11 လေးၵူး ဢိၼ်းတၢႆႇ- ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးတပ်ႉမ 55 ၵလေႃး ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဢၢင်း ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း တီႈပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ဝၢၼ်ႈ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း Photo: Facebook
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2014 တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (TNLA) ႁွတ်ႈမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မႃးၵိုတ်းယင်ႉ ယူႇထင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/10/2014 ၵၢင်ၼႂ် သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇ၊ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၸႂ်ႉ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ်ယႃႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း မႃးယူႇထင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈပၢင်ႇလူင်ၵေႃႈ ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ  သိုၵ်းတဢၢင်း မႃးမီးတီႈၼႆႈ (ပၢင်ႇလူင်)။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 77 ၵေႃႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇသေ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇထိုင်ပွတ်းၼႂ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း တိုၵ်ႉဝႅတ်ႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈပၢင်ႇလူင်- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဝႃႈ- ယႃႇပေၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလူင်၊  ပေႃးၵႂႃႇၸၢင်ႈလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်လူင်းမႃး ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- သူၵႂႃႇၸႅင်ႈပၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း ႁႂ်ႈၶဝ်ငိူင်ႉပၼ်ႁဝ်း ၼႆတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈတိတ်းတေႃႇလႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတိတ်းတေႃႇ သိုၵ်းတဢၢင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၵႂႃႇဝႅတ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းတီႈပၢင်ႇလူင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႈမီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 77 ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵႆႉၽဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတိၵ်းတိၵ်း။ ၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉၽဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၽဝ်ဝၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၸေးလုၵ်ႈၸေးလၢင်းသေ ပႃးၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ပွတ်းပၢင်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး တပ်ႉမၢၼ်ႈ 503 တင်း 504 လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်ဝႆႉ၊ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလွတ်ႈယိုဝ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်လၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆတီႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း Photo: Facebook
တႄႇဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူးတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ မူႇၸႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး 70 လမ်း၊ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (TNLA) တူင်ႉၼိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 05:00-05:30 မူင်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတဢၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း 2 တပ်ႉၵွင် 256  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 106 တႂ်ႈတပ်ႉမ 77 ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ RPG သႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸူးၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2014 ႁူဝ်ၶမ်ႈယၢမ်း 19:15 မူင်း၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) တပ်ႉၵွင် 478  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈ 13 လၵ်း၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း- ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 21:00 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 88  တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တပ်ႉၵွင် 112 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉသီးရီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ တေႃႇထိုင်ႁိမ်းၸမ် 22:00 မူင်း ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလိုပ်ႈလမ်းၵႅတ်ႇ တပ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း- ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:30-18:00 မူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တပ်ႉၵွင် 101 တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလလ 45 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈငေႃႉငႃး တင်းမိူင်းယူႉဢွၼ်ႇ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40 ။ ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း။ ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၵူၺ်းဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိလ်ထမ်း။ၵၼ် 38

 ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း
    ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း။
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၵူၺ်းဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်း
    ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိလ်ထမ်း။

 ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းသုင် ဢမ်ႇဢုပ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇလႄႈ ၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း မဵတ်ႈတႃႇယႂ်ႇသုင် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသၸ်ႈၸႃႇသုင် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇလႄႈ ၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈတိုဝ်းၵမ်ႁိတ်ႈထုင်းၼမ် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်တွပ်ႇႁပ်ႉ
    မၼ်းၸင်ႇၵဵၼ်ၶႅၼ်သိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ တဵၵ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸွမ်း။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၶၢတ်ႇတဝ်ယဝ်ႉ မီးသိလ်ထမ်း ဢွၵ်ႇမႃး
    ၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်းယဝ်ႉ မဵတ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇမႃး
    ၶၢတ်ႇမဵတ်ႈတႃႇယဝ်ႉ သၸ်ႈၸႃႇဢွၵ်ႇမႃး
    ၸင်ႇဝႃႈ ၶၢတ်ႇသၸ်ႈၸႃႇယဝ်ႉ ႁိတ်ႈထုင်းဢွၵ်ႇမႃး။

 ႁိတ်ႈထုင်း ပဵၼ်ပိူၵ်ႇၼွၵ်ႈၶွင် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇပၼ်ႈမၼ်ႈလီ (loyalty)
    ပဵၼ်တူဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၼ်ယုင်ႈ
    ၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈ ႁူႉၵွၼ်ႇပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မွၵ်ႇၶွင်တဝ်ၵူၺ်းလႄႈ
    ပဵၼ်တူဝ်တႄႇလွင်ႈငိူဝ်ႈငၢဝ်ႈ
    ၸင်ႇဝႃႈ မွၼ်းၵူၼ်း သႂ်ႇၸႂ်လွၼ်ႉမွၼ်းလိူဝ်ပိူၵ်ႇၼွၵ်ႈ ဢဝ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉပႅတ်ႈၼိုင်ႈ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း
လဝ်ႇၸိုဝ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ၼွၵ်ႈသေ “တဝ်” (ထမ်း) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းလူၵ်ႈႁင်းမၼ်း။ ထုၵ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မိူၼ်သိလ်ထမ်း၊ မဵတ်ႈတႃႇ၊ သၸ်ႈၸႃႇ၊ ႁိတ်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမီး တဝ် ယဝ်ႉတႄႉ သိလ်ထမ်း မဵတ်ႈတႃႇ သၸ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၶူင်ဢွၵ်ႇ။ တိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်း တဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈသပ်းယွႆႈ ၵၼ် 38
 တီႈဢၼ်ပႄ “တိူဝ်” ဝႃႈ “သိလ်ထမ်း” ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁၼ်ထုၵ်ႇ။ ၶဝ်ဝႃႈ “တိူဝ်” ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ “ဢူငဝ်း” (power) “ႁႅင်း” ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇသုတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်
တဝ်    ပၵ်းပိူင် သၽႃႇဝလူင် (The law or the way of nature)
တိူဝ်    ဢူငဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်လႆႈမႃးလူၺ်ႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်သၽႃႇဝလူင် (Power that derives from observation of the law or the way of nature)

 ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းသင်။ ပွႆႇပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းမီးတိူဝ် ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းသင်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ လူဝ်ႇပဵၼ်။ (No action, yet nothing is left undone)

ၵၼ် 39

 ၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇ မီးၸိူဝ်းထိုင်သုတ်းယွတ်ႈ ပဵၼ်ၼိုင်ႈလဵဝ်
    ၾႃႉ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈပၢင်ႇသႂ်
    လိၼ် ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈၼိမ်သဝ်း
    ၶုၼ်ၽီ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးဢူၽုင်းမုၼ်ငဝ်း
    ႁူၺ်ႈၵႄႈလွႆ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶွၼ်ႇ
    သတ်းတင်းလၢႆပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽႄႈတိူၼ်း
    ၶုၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တႂ်ႈၾႃႉလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း (Justice)

  ၾႃႉ ဢမ်ႇပၢင်ႇသႂ် တၵ်းတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ (တႅၵ်ႇယၢႆႈ)
    လိၼ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း တၵ်းၵူၼ်ႇ
    ၶုၼ်ၽီ ဢမ်ႇမီးဢူၽုင်း တၵ်းဝွတ်ႈဝၢႆး
    ႁူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ တၵ်းႁဵဝ်ႇၸွပ်ႈ
    သတ်းတင်းလၢႆ ဢမ်ႇၽႄႈတိူၼ်း တၵ်းမူၺ်ႉ
    ၶုၼ်မိူင်း ဢမ်ႇတဵင်ႈထမ်း တၵ်းလူႉ။

 ၸင်ႇဝႃႈ လွင်ႈဝႆႉတူဝ်တႅမ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈလွင်ႈယိင်ႈယႂ်ႇ
    သုင် တၵ်းလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ တႅမ်ႇ
    ၶုၼ်မိူင်း ၶဝ်ၸင်ႇႁဵၵ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ “ၵေႃႉႁၢမ်းတီႈပိုင်ႈဢိင်” ပဵၼ် “လုၵ်ႈတိၼ်ႇၾႃႉ”
    ၶေးၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ဝႆႉတူဝ်တႅမ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလေႃႉၼမ်
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလေႃႉပဵၼ်ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်
    ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁိူဝ်ႈယူႇမိူၼ်သႅင်ၶဵဝ်
    ၵူၺ်းၶႂ်ႈယူႇတႅတ်ႈငၢႆႈ မိူၼ်ၵွၼ်ႈႁိၼ်။

ၵၼ် 40

 ပွၵ်ႈဝၢႆႇလင် ပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်တဝ်
    ၵၢၼ်ယွမ်းတေႃႇ ပဵၼ်လၢႆးတိုဝ်းၵမ်ၶွင်တဝ်။

 ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇတႂ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉတီႈ မီး ပဵၼ်မႃး
    မီး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီး ပဵၼ်မႃး။

ၶေႃႈတီႈပွင်ႇ
သၽႃႇဝမိူင်းၶူင်းၵၢင် လီၸႃႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ လီၼႃႇယဝ်ႉၸႃႉမႃး။ ၸႃႉၼႃႇယဝ်ႉလီမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဵင်ႈတေႃႇသၽႃႇဝ ၶတ်းတေႃႇသၽႃႇဝ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းတဝ်။ တေလႆႈယွမ်းတေႃႇသၽႃႇဝသေ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇၸူး တီႈႁဝ်းလူဝ်ႇၽႅဝ်။
ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈဝၢင်ႈပဝ်ႇ။ ဝၢင်ႈပဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းတိုတ်ႉၸၼ် မိူၼ်ႁိူၼ်းပဝ်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates