ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တၵ်းလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်) လၢတ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တၵ်းတေလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး တင်းၸုမ်း RCSS/SSA ။


တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/02/2015 ၊ တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်း ယၢမ်း 13:00-14:00 မူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်) ၸွမ်သိုၵ်းမျၢတ်ႉထုၼ်းဢူး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (ယၢၼ်ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊ)။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မီးၵၢၼ်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်။ ၸွမ်သိုၵ်းမျၢတ်ႉထုၼ်းဢူးၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၼႄႉၼမ်းတူဝ်မၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼႄႉၼမ်းတူဝ်ယဝ်ႉ မျၢတ်ႉထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶဝ်တိုၵ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇတႄႉ ဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တၵ်းတေလႆႈတေႃႇၼႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ တေလႆႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၶဝ်- ဝႃႈၼႆ။

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၸွမ်သိုၵ်းမျၢတ်ႉထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းၽိူင်ၵျႃးသိူင်း။ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းယူႇၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ၸၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈမီးမွၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ယင်းၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၽူႈႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼၼ်ႉယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဝႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်၊ ၽူႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈမီးၼိုင်ႈဢၼ်ၵူၺ်း။

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ မၼ်းမႃးယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်း ၸၢႆးလိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ၊ ႁဝ်းၵေႃႈႁူႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉၸုမ်းဝႃႉၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊၵူၺ်း၊ မႃးယူႇတၢင်းမိူင်းၽႅၼ် မိူင်းပွၵ်ႉ တၢင်းပၢင်သၢင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတီႉလႆႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉဝႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈၶၢဝ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ တေဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းႁူႉၸွမ်းၵူႈလွင်ႈ- ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅင်ႈဝႃႈ RCSS ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ထွမ်ႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈ မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။ တေၵႂႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းဢီသင်၊ တေၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ဢီသင်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်၊ တေလႆႈမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၶဝ်တေလႆႈႁူႉ။ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်း၊ တေပွႆႇၶဝ်ဝႆႉႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ တိုၼ်းတေလႆႈတေႃႇၼႃႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ တိုၼ်းတေလႆႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းမျၢတ်ႉထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ- တူဝ်မၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းသိုၵ်းမႃး တီႈမိူင်းတႆးၼႆႉ လႆႈသိပ်းပီပၢႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းလႆႈယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 16 သႅၼ်ဝီ 2 ပီ၊ မႃးယူႇတီႈ ၸၵၶ 18 မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 3-4 ပီ၊ သမ်ႉမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လႆႈ4 ပီပၢႆယဝ်ႉ- ၼႄႉၼမ်းတူဝ်မၼ်း ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၶဝ်ႈၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ ထိုင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လႆႈမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ဝၼ်းတီႈ 26/02/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ၊ ဢၼ်တၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈယဝ်ႉသေ တေတေႃႉတၢင်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။ လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ ငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇ၊ လူတ်ႉၵႃးၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၶၢတ်ႈဝႆႉ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၽွင်းလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢူဝ်ႈသေ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ- ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢႆးလိူၼ်မျၢတ်ႈ လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးလိူၼ်မျၢတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လူတ်ႉၵႃး တေၵႂႃႇတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈလႄႈ မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် မႃးႁၢမ်ႈႁႄႉ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၼ်းပုၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ လႆႈတိတ်းတေႃႇတၢင်းၾူၼ်ႊ လၢတ်ႈမႃးတီႈၸုမ်း ၾၢႆႇၵမ်ႉၵႅမ် ၾၢႆႇၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ- ဝၢႆးလင်သူၸဝ်ႈမႃးပၼ်ၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉႁၢမ်ႈႁႄႉၶဝ် ၽွင်းၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းၵႃႈ ႁဝ်းလၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်တပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉ KDA ၵွင်းၶႃး၊ ယိပ်းတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလူင်းမႃးလႄႈ ႁဝ်းယင်းလႆႈထဵင်ၵၼ် မေႃးၵၼ်ယူႇ။ ၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁဝ်း ၵူၺ်းပႆႇပေႃး ယင်းသိုပ်ႇတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ တေမႃးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 ဢဝ်မႆႉၸလွမ်း မႆႉပူၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပိၵ်ႉဢိုတ်း တတ်းတၢင်းပႅတ်ႈ။ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈတေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 5 မူင်း။ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် ငႃၵၼ် လႃႇၵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ်  တေႃႇပေႃးထိုင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၽႅဝ်မႃးတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ပၢင်ႁၢမ်ႈႁႄႉၵၼ်ၼၼ်ႉသေ မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်လီလီယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃၼႆႉၸင်ႇၵွႆႈၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ- ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ဢူးဢွင်ႇဝိၼ်းၵူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇဝႃႈ- ပေႃးဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် တင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယႃႇပေႁဵတ်းသင်၊ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ လႆႈၸႂ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵွၼ်ႇ သူၸင်ႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ။ ပေႃးသူၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ ၶုတ်းႁႄႈငၢႆႈၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉသီးရီး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လူႉလႅဝ် ဢၼ်ႁႅင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶိုၼ်း- လႆႈလၢတ်ႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇ လႆႈယွၼ်းပႃႊမိတ်ႊ (ဢၼုၺၢတ်ႈ)သေ ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁိၼ်ႁႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း - ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈယူႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ယႂ်ႇလူင် မီးၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇ၊ ၸဵင်ႇပတေႇတႃႇ၊ မျၢၼ်ႇမႃႉမျႃးဢူး၊ GSM ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁုၼ်ႈ (Share) ၸွမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ၶိုင်ဢၢင်ႈတေၶုတ်း ႁိၼ်ႁႄႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း၊ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သိုပ်ႇၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ လႄႈ တေႃႇတၢင်ႇၶၢႆတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုပ်ႇၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ မႄႈၼမ်ႉလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တေႁႅင်ႈ။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/02/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁၼ်တႂ်ႈတႃ မႃးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃးၶဝ် ၶိုင်ဢၢင်ႈတေ တေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ လုၵ်ႉဢဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ သူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈမႃးၶိုၼ်းၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/02/2015 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၊ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးၸေႃႇမိၼ်း၊ ဢူးမွင်ႇဢေး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ- ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ် လွင်ႈၶုတ်းႁႄႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉ၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶုတ်းၶိုၼ်း- ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း- ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၢႆးလင်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႃးယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵၢင်ၼႂ် ၵေႃႈလႆႈႁၼ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ 30 လမ်းပၢႆ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢူဝ်ႈပဵၼ်ထႅဝ်၊ မီးပႃးပီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ယိပ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉတဵမ်တူဝ် တႃႇလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ၸွမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢူဝ်ႈ တီႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇၶဝ်ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ- လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶုတ်းၶမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼမ်ႉသီးရီးၵေႃႈႁႅင်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသီးရီး ဢၼ်မီးတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢေႊၵႃႊမၼ်း 300 ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇလူႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၼ် ဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ တီႈႁူၺ်ႈဢူဝ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ လိူဝ်သေၼမ်ႉသီးရီးၼႆႉ ၼမ်ႉမႃႉ (မႄႈၼမ်ႉမႃႉ) ၵေႃႈတေႁႅင်ႈ၊ လိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵွႆမူတ်း၊ ဢၼ်တေလူႉသုမ်းၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ- ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁၢမ်ႈႁႄႉ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈပေႃးတၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈတီႈႁူၺ်ႈဢူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသိုပ်ႇၶုတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တေဢၢင်ႈဢၢၼ်း ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ တၢင်ႇသူင်ႇၶၢႆတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ယင်းပၢႆဢဝ်ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၶၢမ်ႈၼႃႈၶၢမ်ႈတႃပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း”- ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ လၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/09/2014 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈႁိမ်းသီႇႁဵင် (4,000) ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၢႆးလင်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးၸေႃႇမိၼ်း လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉလွင်ႈၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁိၼ်ႁႄႈ မိူင်းတႆး လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ တီႈၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ- ပေႃးဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်း ႁိၼ်ႁႄႈလႃးလႃး- ၼႆယူႇ။

ၶေႃႈပူင်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈယိုတ်းထွၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တႄႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈမႃးတေႃႉတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၵႂႃႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းပိုတ်ႇၸႂ် သူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လိူဝ်သေၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇႁဝ်း/ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း လိူဝ်သေၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈၵူၺ်း။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း
ထၢမ်- ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ ပေႃးမွၵ်ႈႁၢင်ပီၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း၊ လၵ်းလၵ်းမၼ်းပဵၼ် သွင်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သွင်ပႃႊတီႊတေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈႁိမ်ၶၼႅၼ်း (မၢၵ်ႈ) ဝႅင်ႇသဵင်ၵၼ်၊ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႃးၸႅၵ်ႇၸိမ်ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင်မၼ်း။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ် တင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်သိူဝ်ၽိူၵ်ႇမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၶဝ်ဝၢင်းဝႆႉလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ?။

တွပ်ႇ-ႁဝ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇမႃးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးဝၼ်းတီႈ 14 ၊ မႅၼ်ႈၵမ်းသၢင်ႇတေႃႇမၼ်း ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ (15/02/2015)ၼၼ်ႈ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် (တီႈတူၼ်ႈတီး)၊ ၶဝ်ၸိူၼ်းဝွၵ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၶဝ်။ ႁဝ်းပိုတ်ႇလၢၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇႁဝ်း / တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းသူၼ်ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ။ ႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တႄႉမၼ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈၵူၺ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း 2 ပႃႊတီႊၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢူၼ်ႈယွမ်းႁႃၵၼ်၊ ဢမ်ႇဢူၼ်ႈယွမ်းႁႃၵၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃႇလသီႇႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ပေႃးဢဝ်လၵ်းၽႂ် လၵ်းမၼ်းဝႃႈ ပေႃးပေႃႇလသီႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ၽွၼ်းလီ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈ၊ ႁဝ်းယႃႇပေဢဝ်ပေႃႇလသီႇ ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ပႃႊတီႊၽႂ်ပႃႊတီႊမၼ်း၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈ ဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ ဢီႈသင်။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူး။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢူၼ်ႈယွမ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်။ လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ပေႃးဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၼွၵ်ႈမၼ်းသေသႄႉၵၼ်။

ထၢမ်-ၸဝ်ႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးတေပဵၼ်ႁိုဝ်၊ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလၢမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ?။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈပႃႊတီႊလႂ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ။ တေလႆႈတူၺ်းပေႃႇလသီႇ၊ ၶၼႅၼ်းမၼ်းတႄႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈသုမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၶွင်မီး 10 ၶၼႅၼ်း ပၼ်ၵၼ်ၵေႃႉ 5 ၶၼႅၼ်းၼႆၵေႃႈ ၵေႃႉၶိုင်ႈၶိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈသုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈပၼ်ပႃႊတီႊၼိုင်ႈ ၼမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ တႃႇပႃႊတီႊၼိုင်ႈလႆႈယူႇမွၵ်ႈ 3 ၶၼႅၼ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းပေႃးသုမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉ မီးသိပ်း (10) ၵေႃႈလႆႈတင်းသိပ်းၶၼႅၼ်း။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းပႆႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် လိူင်ႈပႃႊတီႊၼႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ၊ ႁဝ်းသူၼ်ၸႂ် တႃႇတေဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း။

ထၢမ်-ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း၊ မႅၼ်ႈယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသိုၵ်းတႄႉ မၼ်းဢုပ်ႇတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မုင်ႈမွင်းၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းၶိုၼ်ႈၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းၵၼ်ႉၼႆႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈႁႃႉ ?။

တွပ်ႇ- လွင်ႈဢမ်ႇယွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလီ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းပႃႊတီႊလႂ်ပႃႊတီႊၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇသူၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ သင်ဝႃႈႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်း၊  တီႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်း (ဢမၶၢၼ်ႇ)ယဝ်ႉ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်း ပႃႊတီႊလႂ်ပႃႊတီႊၼိုင်ႈ။ ႁႂ်ႈႁဝ်းပၼ်ႁႅင်း 2 ပႃႊတီႊ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်၊ ပႃႊတီႊလႂ် မႅၼ်ႈတင်းပေႃႇလသီႇႁဝ်း ႁဝ်းတေပၼ်ႁႅင်းပႃႊတီႊၼၼ်ႉ၊ သၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပႃႊတီႊၼၼ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵၼ်လႆႈသေဢိတ်း ႁဝ်းထုၵ်ႇတင်ႈပႃႊတီႊထႅင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတေတင်ႈ၊ ပေႃးႁဝ်းမီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉတႄႉ။ ပေႃးပႆႇမီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်းၵၢၼ်မိူင်း တီႈၼႂ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း (ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း)တႄႉ ႁဝ်းပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးတီႈလႂ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SSPP/SSA တုၵ်းယွၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ထွၼ်ၶိုၼ်း ၶေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တုၵ်းယွၼ်း ထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉၼႄးၵၢဝ်ႇႁႃဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်း/ ထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸီႉၼႄးၵၢဝ်ႇႁႃၼႆႉ။


ၽိုၼ်လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸီႉၼႄးၵၢဝ်ႇႁႃၼႆႉ ယိုၼ်ႈၸူး ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/02/2015 ၊ တင်းမူတ်းတုၵ်းယွၼ်း 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႃႈ- ယူႇတီႈ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သေ ဢမ်ႇလႆႈပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ယူႇတီႈ SSPP/SSA ၶႂ်ႈတိုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ယႃႇဢဝ်လၢႆးသိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်သေ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်လီသုတ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ SSPP
ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼင်ႇႁိုဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈႁဝ်းၶႃႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလူႉလႅဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးမႃး လီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉၼႄးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉႁဝ်းၶႃႈၶႅၼ်းလႆႈဝႆႉသတိ/ ၾၢင်ႉၵႅမ်း ယႂ်ႇၼမ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီး လွင်ႈမူၵ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸီႉၼႄးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ- လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/02/2015  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ လႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမႃးၽွင်းငမ်း ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သမ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း တီႈလႅတ်ႉပတွင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢႆးၸႂ် (ဢရူမ်) ၵူၼ်းမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ လႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း- ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် လၢတ်ႈၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးၼႂ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးၼႂ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၸိမ်- ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
ထၢမ်- ပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႄႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ထိုင်ပေႃးၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်၊ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ယူႇၼႂ်းထႃၼပဵၼ်သိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ႁၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်ဢွၵ်ႇမႃးၽွင်ႈၶႃႈ ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းၶဝ် တႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၸိမ်ၸွမ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈယူႇၵႆၵၼ် ဢမ်ႇပေႃးႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ဢၼ်ႁူႉၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်မင်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်မင်ၵၼ်သေ မၢၼ်ႈသမ်ႉၵႂႃႇၵႄႈ၊ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၵႄႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ)ဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉလႆႈသုမ်းသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇယိုဝ်း။ ပိုၼ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းႁၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း မၼ်းပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ပၢႆးၼႂ်းၶဝ်လႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈၸွမ်း၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇ။ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ 2009 ၶဝ်ႈႁွင်ႉဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေယွမ်းပၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ်သေ သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈပၢႆးၼႂ်းၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ႁႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈမႄးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း။

(ၶႅၼ်းတေႃႈသိုပ်ႇတိတ်းတၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼိူဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ- ပႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵိုင်။ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီး တပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ- ပႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။


ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း
ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပွတ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်သေ လိုဝ်းလင်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇမေႃသပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမေႃသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁိုဝ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ?။

တွပ်ႇ-ၼႂ်းလၵ်းၵၢၼ် (မူႇပိူင်) ႁဝ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တေလႆႈမႃး ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်မိူင်းၵိုင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇႁွၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းယင်းၶႂ်ႈႁူႉၵေႃႉတႅမ်ႈမၼ်းဝႃႈ မၼ်းတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉယူႇႁႃႉ၊ ပေႃးဝႃႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉတႄႉယူႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈ (လူဝ်ႇ)မီးတပ်ႉသိုၵ်းၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇသေဢိတ်း၊ ႁဝ်းႁႂ်ႈၶဝ်မိူဝ်းႁိူၼ်းမူတ်းၵေႃႈလႆႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ႁဝ်းၼႆႉ ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပိူင်ႁဝ်းမီးဝႆႉ 5 ပီ။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ်သေၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁင်းၵူၺ်းၼႆ ၼႂ်း 5 ပီၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်း 2 ပီဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်း 3 ပီၵေႃႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ တီႈတႄႉမၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇၵဵပ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း၊ ပုၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ ပႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈ။

ပေႃးဝႃႈတႄႉတႄႉမၼ်း ႁဵတ်းသင်လႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးငၢႆႈငၢႆႈ၊ လွင်ႈၼႆႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၵၼ်။ ၸင်ႇဝႃႈၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႆႉပိူင်။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းထႆးၼႆႉ 2 ပီၶိုင်ႈ ပိူၼ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ၊ သွၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၶိင်းၵၢင်ႉ ၶိင်းႁဵင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်လူး၊ မိူင်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ။ ႁဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးပၵ်းပိူင် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ်-မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၼ်းယူႇတိတ်းၸပ်းၼႃႈလိၼ်လၢႆၾၢႆႇ၊ ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၵဵပ်း ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈၵဵပ်း၊ ၶဝ်သမ်ႉယူႇဝူင်ႈၵၢင်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ယူႇတိတ်းၸပ်းပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းၶဝ်၊ ပေႃးၼၼ် သိုၵ်းပဢူဝ်းၵေႃႈတေလႆႈႁဵတ်း သိုၵ်းတႆးၵေႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁႃႉ၊ ဢၼ်တိတ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၶၢင်ႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈထၢမ်မႃးဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်၊ တၢင်းသိုၵ်းတႆးၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၼႄႇ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ?။

တွပ်ႇ- လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဝၢင်းဝႆႉပိူင် ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တေလႆႈမႃးပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇ SSPP/SSA တင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ (လူဝ်ႇ) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း။ ႁဵတ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၵၢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း။
ထၢမ်-မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတၢင်းၼႆႉ (ပွတ်းၸၢၼ်း) ယဝ်ႉၵေႃႈ ယဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ ?။

တွပ်ႇ-ယဝ်ႉယဝ်ႉ၊ တေလႆႈမီးၶႅပ်းဝႂ်ၽၢၼ်ႇသိုၵ်း။ ႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းသိုၵ်း 5 ပီ ပေႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းပၼ်ဝႂ်ယဝ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈဢမ်ႇတၢပ်ႈၵဵပ်းယဝ်ႉ။ ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈပၼ်ဝႂ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၢပ်ႈၵဵပ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸၢဝ်းပဢူဝ်း ပလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်ၵေႃႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း ႁင်းၶဝ်၊ ပုၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (တဢၢင်း)ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇယုင်ႈယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းသိုၵ်းပဢူဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇယုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈမီးဝႂ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၽၢၼ်ႇသိုၵ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းဢဝ်ယူႇ။ ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇဝႂ်ၽၢၼ်ႇသိုၵ်းပၼ်။

သင်ဝႃႈႁဝ်းၵူႈၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵဵပ်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ႁဝ်းၼႆႉဝႆႉ 5 ပီ၊ ပေႃးႁဝ်းမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်မူတ်း ႁဝ်းတေလႆႈဝၢင်းပိူင်မႂ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတေဝႆႉလၢႆပီ တေမီးမႃးထႅင်ႈ။

(ၶႅၼ်းတေႃႇသိုပ်ႇတိတ်းတၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates