ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၼႄႉၼမ်းဝႆႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း။


ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 29/10/2014 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် 6-7 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပိူဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) တၢင်ႇယိုၼ်ႈၼႄႉၼမ်း ဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2014 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 (UPWC) ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးတဵင်းၸေႃႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ မီးၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယမၶ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼၢႆႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ တၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း- ဝႃႈၼႆ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈလူတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ ယင်းထၢမ်ဝႃႈ တေၶႂ်ႈပၵ်းလုမ်းတီႈလႂ်ထႅင်ႈ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း (SSPP/SSA) ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2014 လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇလိုဝ်ႈယင်ႉ ၼွၼ်းတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 29 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/01/2012  ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးၸမ်ထိုင် 3 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပွၵ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46 ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဢၼ်လႂ် ၸမ်ၸႂ်လိူဝ် ? တူဝ်ၶိင်းတင်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႂ် မီးၵႃႈၶၼ်လိူဝ် ? လႆႈတင်းလူႉ ဢၼ်လႂ် ၸဵပ်းသႅပ်ႇလိူဝ် ? ။


ၵၼ် 44

 ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဢၼ်လႂ်ၸမ်ၸႂ်လိူဝ် ?
    တူဝ်ၶိင်းတင်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႂ်မီးၵႃႈၶၼ်လိူဝ် ?
    လႆႈတင်းလူႉ ဢၼ်လႂ်ၸဵပ်းသႅပ်ႇလိူဝ် ? ။

 ယိင်ႈႁၵ်ႉၼမ် ယိင်ႈလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၼမ်
    ယိင်းၵဵပ်းႁွမ်ၼမ် ယိင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်။

 ႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး ယႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလိူဝ်
    ႁူႉၸၵ်းၵိုတ်းယင်ႉ ယႃႇပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇၽႂ်
    ပဵၼ်လၢႆးယူႇယိုၼ်းယၢဝ်း။

ၵၼ် 45

 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ မိူၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ
    ၵူၺ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းပေႃးဢမ်ႇသုတ်းသဵင်ႈ
    တဵမ်ပိၵ်း မိူၼ်ႁၢင်ႈပဝ်ႇ
    ၵူၺ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းပေႃးဢမ်ႇမူတ်းၵဵင်ႈ။

 သိုဝ်ႈလူင်မိူၼ်ၵူတ်ႉ
    ၵတ်ႉလူင် မိူၼ်ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ
    မေႃလၢတ်ႈလူင် မိူၼ်ၵၵ်းၵႂ်။

 ဢွၵ်ႇႁႅင်းပေႉၵတ်း
    ယူႇၼိမ်ပေႉမႆႈ
    ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်လၵ်းၸဵင်တႂ်ႈၾႃႉ။

ၵၼ် 46

 မိူဝ်ႈတဝ်ယူႇတႂ်ႈၾႃႉ မႃႉပွႆႇၽုၼ်ႇပုၺ်ၼႂ်းတူင်ႈ
    မိူဝ်ႈတဝ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈၾႃႉ မႃႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႂ်းပၢင်သိုၵ်း။

 ဢမ်ႇမီးၶဵၼ် ပဵင်းလွင်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး
    ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ပဵင်းလွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

 ၸင်ႇဝႃႈ ႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵင်းပေႃး ယိုၼ်းယၢဝ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈတၵ်း။ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်း ၸၢင်ႈလႆႈၵူမ်ႈၵွမ်းသေတၵ်း၊ သမ်ႉလႆႈၼမ်ႉယၢပ်ႇ။


ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၻႆႊရႅၵ်ႊ မိတ်ႊၶျႄႊလ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃးသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸုမ်းၶၢင် KIO ၶဝ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၽူႈႁၢမ်းႁႅၵ်းတီႈယူႇၼႂ်းမိူင်း (IDP) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ယူႇတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဵဝ်းပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆး- ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၼ်ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တူင်ႉၼိုင်မႃးၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/10/2014 မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ၊ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ၊ ၶုၼ်ဢူၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီယူႇ၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၸဵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႆးဝႆး၊ ၵွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၸဵဝ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယူႇတီႈ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တူင်ႉၼိုင်ႁူၺ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈႁၼ်ထိုင် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵႃႊ ဢူဝ်ႊၿႃႊမႃႊ တေမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2014 ၼႆႉလႄႈဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၸင်ႇၵႂႃႇႁႃမိပ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၼွၵ်ႈႁၼ်ၼႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမႃးမိပ်ႇ၊ မႃးႁူၺ်းသူၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတိုဝ်ႉမီးတၢင်းယူႇ၊ ပေႃးလဵၼ်ႈၽၢႆႉ မီးမိုဝ်းၼိူဝ်မိုဝ်းတႂ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၼိူဝ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၼိူဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸဵဝ်းႁဵတ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။

လွင်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၾၢႆႇၼိူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုဝ်ႈသႂ်သေပဵၼ်မႃး၊ ဢဝ်ႁႅင်းတဵၵ်းပိူၼ်ႈသေပဵၼ်မႃးၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈဝႃႈတူဝ်မၼ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းတြႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိတ်ႉသူင်ႇ၊ ဢၼုၺၢတ်ႈ ပၼ်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈသင်တႅမ်ႈလႆႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆမိူင်းၵေႃႈ ၵေႃႈပၼ်ႁႅင်း၊  လႆႈဝႃႈလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်း မၼ်းၵေႃႈမီးၼမ်မႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ်လႆႈယူႇ၊ ပေႃးႁိုင်မႃး မၼ်းတေဢမ်ႇ သဵတ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ  ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းသေပိူင် သမ်ႉႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပႂ်ႉပီ 2015 ၊ မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇသေ မီးမႃးၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးလူၺ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႈသႂ် ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇၼၼ်ႉ တႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေသဵတ်ႈၵႃႈ သဵတ်ႈႁူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေငၢႆႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ- 1.တဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းယူႇ၊ ပဵၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလိူၵ်ႈမႃး။ ၵွပ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်း လိူၵ်ႈမႃးလႄႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇ (ဢမ်းၼၢၸ်ႈ) ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ မၼ်းယင်းတိုၵ်ႉမီး ဢေႃးၸႃႇ ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈတဵင်းၸဵင်ႇတိုၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈယူႇၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၸဵဝ်းဢဝ်။ ၵေႃႉဢၼ်ၶိုၼ်ႈ မႃးမႂ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢေႃးၸႃႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ မၼ်းၵေႃႈႁႃလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈမႃးႁႃတူၵ်းလူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုဝ်ႈသႂ်သေၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇမၼ်းတေမႃးယွမ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဢေႇ၊ တၢင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် တၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇလႂ် ?ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် (ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်) မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လၢႆႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႂၼ် (ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း) လႆႈၵႂႃႇ ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈတႃႈၼမ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈမိူင်းၽီ တီႈလီ တီႈမူၼ်ႈသိူဝ်း။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႅၵ်ႉၵသေၼ လႅင်းတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် (MA) မႁိၻူလ်း မိူင်းထႆး၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ဢႃႇၾရိၵ (School of Oriental and African Studies-SOAS) လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ASEASUK 2014 Conference ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပရႆႇတၼ်ႇ (Brighton) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/09/2014 ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈပႃးတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇပိူင်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ်ဝႃႈ တၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈလႂ်။

လွင်ႈၼႆႉ ဢၢင်ႈဢိင်တီႈ သုမိတ်ႉ ပိတိၽတ်း (ၵူၼ်းထႆး၊ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 1980)။ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႂၼ်ႁဝ်း ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈတၢတ်ႇၽီၾႆး တီႈမိူင်းၾႃႉ။ ပေႃးၽႅဝ်တီႈတၢတ်ႇၽီၾႆးယဝ်ႉ တေမီးၶုၼ်ၽီဢဝ်ႁိူဝ်းမႃးႁပ်ႉ၊ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉ (ငိုၼ်းၶမ်း) ၵႃႈႁိူဝ်း၊ ပေႃးမီးၵႃႈႁိူဝ်းၸင်ႇ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၸင်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁပ်ႉၵႂႃႇတီႈမႄႈၼမ်ႉတႃႈၵၢႆး၊ လုၵ်ႉတီႈမႄႈၼမ်ႉတႃႈၵၢႆး သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈထိုင်မႄႈၼမ်ႉၵဵင်း၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈမိူင်းလိူၼ်ၽၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶုၼ်ၽီၶဝ်ယူႇ (ၵႂၢမ်းတႆးလမ် ႁွင်ႉၶုၼ်ၽီဝႃႈ ထႅၼ်)- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သမ်ႉငၢႆးၵၼ်တင်း ဢပုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵရိၵ်ႉ (Greek) မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵရိၵ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၶဝ်တၢႆယဝ်ႉ မီးၶုၼ်ၽီမႃးႁပ်ႉၶႂၼ်ၶဝ်၊ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၶျႄရွၼ်ႊ (Charon) တီႈၼႆႈၵေႃႈ တေလႆႈမီးငိုၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမႅင်ႇငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶုၼ်ၽီႁပ်ႉၵႂႃႇထိုင် တီႈမႄႈၼမ်ႉမွင် (Acheron) ၊  သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်တီႈမႄႈၼမ်ႉတုၵ်ႉၸႂ် (Cocytus) ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းႁေႊတိတ်ႊသ် (Hades) မိူင်းၽီ (ႁေႊတိတ်ႊသ် ၸိုဝ်ႈၶွင်ၶုၼ်ၽီလူင်) - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁူဝ်သိူဝ် တင်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼမ်ႉၶမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁူဝ်သိူဝ် တင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2014 တင်ႈတႄႇယၢမ်း 13:30-016:30 မူင်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP)၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တင်း ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူး၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းလိူၼ်မျၢတ်ႈ လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ တင်းမူတ်းမီး 50 ၵေႃႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုင်းယီႈထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတၢင်ႇၸုမ်း မႃးသူၼ်းႁူၺ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်း ၵႂႃႇပႃးၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်း ထုၵ်ႇလႆႈ ပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃၵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုင်းလိူၼ်မျၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈႁူၺ်းသူၼ်းႁႃသဵင်ဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ် တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ၊ ႁဵတ်းပၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၺ်းလႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵူၺ်း (မိူဝ်ႈပီ 2010 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႇ ပႆႇလႆႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၶိုၼ်း) တီႈၼႆႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းသြႃႇၸေႃးလႃႉၵေႃႈ သင်ႇၵႂၢမ်းဝႃႈ- “ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႅင်းႁႅင်း၊ ယႃႇၽၢတ်ႇ ယႃႇယၢႆႈၵၼ်၊ ဢၼ်တေလႆႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇ တႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵိုတ်းတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

လိုၼ်းသုတ်း ပၢင်ၵုမ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ-  ၸုမ်းလႂ်ၽႂ်မႃးႁူၺ်းသူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/09/2014 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ တၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉသီးလီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တင်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶုတ်းႁႄႈတင်းသဵင်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပပ်ႉၵိုၵ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တင်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းၽူႈၾိုၵ်းသွၼ် တေဢွၵ်ႇၼႂ်း လိူၼ်ၼႃႈပပ်ႉၵိုၵ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဢၢၼ်ႇ လႄႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း ၽူႈၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶူးသွၼ် တေမီးၵၢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ၊ လူၺ်ႈၽူႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ၶပ်းၶိုင် ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တဝမ်သ ၼမ်ႉၶမ်း။


ႁၢင်ႈၼႃႈသိူဝ်ႈ ပပ်ႉၵိုၵ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူဢၢၼ်ႇ
ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2014) တေမႃးၼႆႉ တေမီးၵၢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈထမ်း ပိုၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုတ်ႉထ ၵူဝ်းတမ (The Buddha, His Life Story) ။ ပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉလွင်ႈပုတ်ႉထၽႃသႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဢၢၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ပပ်ႉၵိုၵ်းႁၢင်ႈ၊ လီၸၼ်ၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၽူႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တဝမ်သ သႅၼ်ၸိုၼ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တဝမ်သ လၢတ်ႈဝႃႈ- လိူဝ်သေပဵၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၢၼ်ႇလၢႆလၢႆယဝ်ႉ ယင်းပဵၼ်ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉပပ်ႉၼိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ဢဝ်ဢၢၼ်ႇၼႄ ၶႆႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လႆႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၶဝ်တၼ်း။

ပပ်ႉၼႆႉ တၢင်းၼႃမီးၼႃႈလိၵ်ႈ 45 ၼႃႈ၊ ၼႂ်းပပ်ႉ လၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်းပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉယူႇ မိူင်းၽီ၊ မိူဝ်ႈၶုၼ်ၽီၶဝ်ၵႂႃႇႁၼိမၼ်တၼ ႁႂ်ႈလူင်းမိူဝ်းၵိူတ်ႇမိူင်းၵူၼ်းသေ တေထိုင်ပဵၼ်ပုတ်ႉထၽြႃး။ ယဝ်ႉၶိုၼ်း ႁေႃးထမ်း တြႃးႁူဝ်တီးပၼ်တမ်ႈတီႈပၺ်ႇၸဝၵ်ႉၵီႇ 5 တူၼ်။

ႁၢင်ႈၼႃႈသိူဝ်ႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇၽူႈၾိုၵ်းသွၼ် (Teacher trainer)
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တဝမ်သ ယင်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉထႅင်ႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇၽူႈၾိုၵ်းသွၼ် (Teacher trainer) ၸိူဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇပူၵ်းပွင်ၶူးသွၼ်။ ၸိုဝ်ႈပပ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းသိပ်းဝၼ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ လၢႆးႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်၊ လွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ/ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ထတ်းသၢင် (Critical Thinking Skills) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပပ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းတႅမ်ႈမၼ်းမီးလၢႆၵေႃႉ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ (သီရိလင်းၵႃ) ၶဝ်ၸဝ်ႈတႅမ်ႈ၊ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်လီ မီး လီလူလီဢၢၼ်ႇ လီဢဝ်ပဵၼ်ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပပ်ႉၼႆႉ မီးၼႃႈလိၵ်ႈ 192 ၼႃႈ၊ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼႆႉၼင်ႇၵၼ်၊ တေဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၼ်းၶိုတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး။ ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼၢင်းၵွင်တိပ်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ပွတ်းၼႃးႁႆးလူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း (သူး) ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉတီႈ 7 ။


ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၵွင်တိပ်ႉ (ၼၢင်းလႃႈ) ႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း/ သူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2014 ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၵွင်တိပ်ႉ (ၼၢင်းလႃႈ) ၵေႃႉတူင်ႉၼိုင် တေႃႇသူႈ တုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးထူမ်ႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ပွတ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း (သူး) ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈယွင်ႈယေႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မွပ်ႈရၢင်းဝလ်း (သူး) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၻီႊမွၵ်းၶရေႊၸီႊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ရၢင်းဝလ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇ ငိုၼ်းၻေႃႊလိူဝ်ႊ 3,000 ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မွပ်ႈရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 7 ပီ 2014
လၢႆလၢႆပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရၢင်းဝလ်း (သူး) ဢၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (ၼၢင်းၾႃႉၵဝ်ႇမိူင်းသီႇပေႃႉ) မွပ်ႈပၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းမွပ်ႈပၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၵမ်းပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသုတ်း မိူဝ်ႈပီ 2008 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း ၽူႈၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင်ၽၼ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း။ ပီ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး။ ပီ 2011 မေႃယႃၸၢႆးပေႇတ လွႆၵေႃႇဝၼ်း။ ပီ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (လၵ်းတႅင်ႇ) ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်။ ပီ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင် ၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵေႃႉႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ပီ 2014 ၼႆႉ ၶူးသွၼ် ၼၢင်းလႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉ။
ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ဢၼ်ၸတ်းတီႈၵဵင်းႁၢႆး
 


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates