ႁူဝ်ပဝ်ႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး တႆးထုၵ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်း ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။


ထၢမ် - ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃႉလႂ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇပေႉၼႆ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸွင်ႇတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၶႃႈႁႃႉ ?။


တွပ်ႇ - ၸုမ်း CEC (ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း) ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၊ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ႁဝ်းတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ။ ႁဝ်းတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ႁွင်ႉ CEC ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ႁႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈ ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃးၸဵမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ CEC တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်း ။ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်းသေ ဢဝ်လၢႆးၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လပ်ႉသေ တွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ။


ထၢမ် - ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မိူဝ်းၼႃႈမႃးၶႃႈလူး ၊ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၼႆႉ ၵၢၼ်တႆးတႄႉ တိုၼ်းတေႁဵတ်းတေႃႇထိုင်ပေႃးတၢႆ ။ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈလီ ၊ ပီႈၼွင်ႉဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ။ ၼႆႉပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းမီးၸၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းယဝ်ႉ ။ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူၺ်း ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမႃး ပီမၼ်းမီး 60 ပီပၢႆၼႆႉ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ ။


ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႆးႁဝ်းယူႇၼမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မၼ်းတိုၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇယူႇ ။ ဢၼ်တူၵ်းတႅမ်ႇၼႆႉ တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းပႆယၢပ်ႇယဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ်လီလီ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈၵူဝ်ႁႄ ၊ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ မႃးတီႈၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ။ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊၼီႊၵေႃႈလီ ၊ တီႈၵျပၼ်ႊၵေႃႈလီ မႃးတီႈတူၼ်ႈတီးသဵင်ႈသဵင်ႈ ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၊ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် ၊ ၶဝ်ၵေႃႈၵူဝ်သေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ႁဝ်းၸင်ႇဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉလူဝ်ႇႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ် ၊ ပေႃးလႆႈၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈၵေႃႈတေလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ။


မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႆႈ ။ မိူဝ်ႈလႂ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၸိၵ်းၸွမ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် (ဢမ်းၼၢၸ်ႈ) ယူႇတိၵ်းတိၵ်း မၼ်းဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်လႆႈ ၊ မၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ။ ပေႃးဝႃႈမိူင်းႁဝ်းလႆႈၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်ၼႆ မိူင်းတႆး တႆးႁဝ်းလႆႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵူဝ်လႆႈႁႄ ၊ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ဢၼ်ဝႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီး ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၸိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပႃႊတီႊတႆးတေပေႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ။ ပေႃးပႃႊတီႊတႆးပေႉၼမ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေပဵၼ်တႆးၵူၺ်းယဝ်ႉ ။


ပေႃးဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပဵၼ်တႆးၼႆ တႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးၼမ် ။ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2014 ၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (100) ၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီးၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းၵႃႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆႉ တႆးႁဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မၢၼ်ႈဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆမႃးၼႆႉ တႆးၸိုၼ်ႈတႆးၸၢင်ႇမီး 2 လၢၼ်ႉ (2,000,000) ပၢႆၵူၺ်း ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းသမ်ႉမီး 5 လၢၼ်ႉပၢႆ 8 သႅၼ် (5,800,000) ၊ (ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 58 သႅၼ်) ။ တႆးၸၢင်ႇတႆးၸိုၼ်ႈသမ်ႉမီး 22 သႅၼ် ။


ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ႁဝ်းတေၶႆႈၼႄ ၊ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ၵဵင်းတုင် ၊ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 9 ဝဵင်းၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီး 4 သႅၼ် ၊ ပဵၼ်ဢႃးၶႃႇ ၊ လႃးႁူႇ ၊ ဝႃႉ ၊ မၢၼ်ႈၼမ်သေႁဝ်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ (တွင်ႇၵျီး) ပႃးၸဵမ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း / ထၼု ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 10 ဝဵင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 16 သႅၼ်ၼႆႉ တႆးဢမ်ႇမီး 3 သႅၼ် ။ ႁဵတ်းႁိုဝ် တႆးသမ်ႉဢေႇ ႁၢႆၵႂႃႇ ပၢႆႈၵႂႃႇလႂ်မူတ်း ။ တႆးႁဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆး မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆ ၶႂ်ႈမီး ၸမ်ၸမ် 2 လၢၼ်ႉ ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ် 4 ၾၢႆႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလၢတ်ႈ ။


လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1996-97 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်သေ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼမ်ၼႅၼ်ႇ ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇၼမ်ဝႃႈၼမ် ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႆးႁဝ်းၵႂႃႇမီးတီႈမိူင်းထႆးတင်းၼမ် ။ တႆးဢၼ်ၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉတေၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇႁႃႉ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ မၼ်းၵတ်းယဵၼ်လီ ၊ လွတ်ႈလႅဝ်းလီ ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈမီး ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်းသေ ၶဝ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမႃးသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႆႇပႃႈႁဵတ်းပၼ်လႆႈ ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေၵိၼ်ၵႂႃႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ။ မိူင်းႁဝ်း တင်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ် မိူင်းထႆးမၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းလီ ၊ ၵတ်းယဵၼ်လီ ၊ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလီလီ ။ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလီ ၊ မိူင်းထႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၵူဝ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ယႂ်ႇမႃး ၵူဝ်ပဵၼ်ၶီႈယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇယူႇပႅတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႈမီးၼမ်ၼႅၼ်ႇ ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင် ။


ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈတႆးမီးၼမ် ။ တႆးႁဝ်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်သေ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆး ၼမ်ၼႅၼ်ႇ ၊ တႆးႁဝ်းမၼ်းဢေႇမၢင်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈႁဝ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ် ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၊ ႁဝ်းလၢတ်ႈယူႇတႃႇသေႇ ။


မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်းၼႆႉ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ႁွင်ႉၽူႈၼမ်းပႃႊတီႊ 86 ပႃႊတီႊသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈၵုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ - ႁႂ်ႈၵိုတ်းသိုၵ်းပၼ်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆၵေႃႈတၢႆ ၊ ၸိူဝ်းလႆႈဝၢတ်ႇၵေႃႈဝၢတ်ႇ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈၽေး ပၢႆႈမႃးတီႈမိူင်းသူႈ ၵေးသီး လၢႆးၶႃႈ တူၼ်ႈတီး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မၼ်းၸွတ်ႇၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင် ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈၵိုတ်းသိုၵ်းပၼ်သေၵမ်းၼႆ ။ လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ (ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ) 15 ဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၊ ထိုင်မႃးလိူၼ်ၼႆႉ 19 ဝၼ်းၵေႃႈၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈထႅင်ႈ ၵိုတ်းသိုၵ်းသေတႃႉၵေႃႈယႃႇ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶယူႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေလႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၸွႆႈပၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယဝ်ႉ ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၾူၼ်ႊမႃးတီႈ ၽွင်းလူင် (ပူဝ်ႇမူးၵျီး) ၸူဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇသေ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၊ ႁႂ်ႈလႆႈမႅင်ႇၵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်သၢၼ်ၵေႃႈတေမႃးထႅင်ႈယူႇ ၼႆ ။


ယူႇတီႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ႁဝ်းဢေႇသေတႃႉၵေႃႈ ႁဝ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းသူႈ တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ် ၊ ၵေးသီး 5 သႅၼ် ၊ တီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇ 5 သႅၼ်သေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ။ တီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁဝ်းတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ 5 သႅၼ်သေ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းတီႈ ဝတ်ႉ / ၵျွင်းဝေလုဝၼ်။ ႁဝ်းမီးဢဵၼ်းဢဵၼ်း ။


ႁဝ်းယူႇတႃႈၵုင်ႈၼႆႉမီး 5 ပီမိူင်းယဝ်ႉ ။ တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽေးသိုၵ်းသင် ၊ မၼ်းၵတ်းယဵၼ် ။ ႁဝ်းမႃးၽႅဝ်တီႈမိူင်းၸႃႇတိႁဝ်း မိူင်းတီႈၾင်ႁူၵ်ႉၾင်ႁႄႇႁဝ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇပႃႈၵတ်းယဵၼ် ။ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇပႃႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ႁဵၼ်းသွၼ်ပၺ်ၺႃၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလီလီ ၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၊ ၾႆးၾႃႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ ၊ ႁဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ။


(ပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈ 4)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ၊ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် 6 လိူၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းရူတ်ႉၵႃး ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် 6 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ဝၢႆးၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းလီ ၼႃးမုၼ် ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2015 (ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း ၊ မိူင်းထႆး) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးရူတ်ႉၵႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ လႆႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ  တီႈၼႃႈထဵတ်ႉသၿၢလ်း ၼွင်ႁၢၼ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ။


ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ သၼ်ၼမဵင်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ။ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းလီ ၼႃးမုၼ် တီႈဝတ်ႉတီယသထၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး ။ ၵူၼ်းၶီႇၵႃး 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး 8 ၵေႃႉ ။ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈသေ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ၸႂ် 4 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း 4 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶႃႁၵ်းမိုဝ်းႁၵ်း 3 ၵေႃႉ ။ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တီႈႁူဝ်လွၵ်ႈၵႂႃႇသေ မေႃယႃၶဝ်သႂ်ႇယႃႈယႃသေ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉဝႆႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းတၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်း ။ ၵၢင်ၼႂ်မႃး ႁႅၼ်းၶဝ်ႈၽၵ်းသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉတီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈလပ်းလႆႈၼွၼ်းလႄႈလပ်းၼႂ်း ။ ၵႃးလမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶႂမ်ႈပိၼ်ႈတီႈ ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၶႅင် ၼႃႈထဵတ်ႉသၿၢလ်း ၼွင်ႁၢၼ် ၊ လေႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသၼ်သၢႆး - ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း (ပႃႇငႄႉ) ၊ တႃႇ 4 ၵေႃႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းဝႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းပၢႆႇၽေးသိုၵ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉႁေႈၼမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈယူႇတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၵမ်ႈၼမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တွင်ႉၼွင်ႇ / တွင်ႉၸဵပ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်လႄႈ ထၢင်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တင်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၼႆ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶႅမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈ ။


တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 09-27/11/2015 မႃးၼႆႉ တီႈသုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တွင်ႉၼွင်ႇ / တွင်ႉၸဵပ်း တွင်ႉၵႂႃႇ ၊ ဢႆ ၊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၊ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ် ၊ ပဵၼ်ၶူမ်း တင်းမူတ်း 419 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၊ ထၢင်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈဝႃႉ တၢၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၾၢႆႇတၢင်းၼိူဝ် တၢင်းတႂ်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဢၢပ်ႇ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ  တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ မေႃယႃလူင်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႆႈၼႆႉ မီးမေႃယႃဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးမေႃယႃလူင် တႃႇယူတ်းယႃ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ် - ဝႃႈၼႆ ။


လုၵ်ႈဢွၼ် ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢႆ ၊ ပွတ်ႇ ၊ ၶႆႈၼၢဝ် မီး 293 ၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်ၶူမ်း 27 ၵေႃႉ ၊ တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၼွင်ႇ / တွင်ႉၸဵပ်း တွင်ႉၵႂႃႇ သမ်ႉမီး 99 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 တင်းမူတ်းမီး 1023 ၵေႃႉ ၊ ႁူမ်ႈပႃးလူၺ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ 41 တူၼ် ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းသမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 1103 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။


သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၽူႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်ႈႁွင်ႈယႃ တီႈၶႅမ်ႉသုၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးဝႆႉယူႇ မီးမေႃယႃဝႆႉ 6 ၵေႃႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မေႃယႃလူင်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းပွတ်း ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၊ ၵုၼ်ၵႅင်း ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ႁၢႆးႁွမ်ႈ ၊ ၽၵ်းၵီး ၊ ဝၢၼ်ႈလုၺ် ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ႁူမ်ႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပူၼ်ႉၽေးဝႆးၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵႃလိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ထုင်ႉၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပူၼ်ႉၽေးသိုၵ်း ။


ဝၼ်းတီႈ 26/11/2015 ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵႃလိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇဝႆႈဝၢၼ်း တီႈဝတ်ႉၼႃးသေႇ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉဝႆးဝႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ပူၼ်ႉၽေးၶဵၼ် ။


ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ၽူႈတိတ်းတေႃႇၵၢပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵႃလိ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်း  ႁဵတ်းၵွၵ်းသွမ်းတေႃႇ 108 ၵွၵ်းသေ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇပွႆႇလွင်ႈတီႈၼမ်ႉပၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းၽပွလ်းပၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး  ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼႃးသေႇ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႇတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းသေ လွတ်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇသွမ်းၸဝ်ႈဢုပတ်ႉၵုတ်ႉ ပိုၼ်ၽေၵုသူလ် ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆ ႁဝ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢတိတ်ႉထၢၼ် သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။


ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်တင်းမူတ်း 100 ပၢႆသေ ၵူႈၵေႃႉၽွမ်ႉၵၼ်ဢၢၼ်ႇလွတ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ (ဝွၵ်း) -


ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈယိင်းၸၢႆး         တိုတ်ႉတၢႆးႁူၺ်း ႁူမ်ႈၸုင်ၸၼ်
ၽွမ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ၶေႃႈသဵင်လဵဝ် ထုင်ႉၶဵဝ် ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း
ၽိုင်ႈႁူင်း ႁဝ်းၶွၼ်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ထုင်ႉပွတ်းၸၢၼ်း
လူႇတၢၼ်း လွင်ႈၵွၵ်းသွမ်းတေႃႇ ၸဵမ်ဢေႃႇၸႃႇဢႁႃႇရ
တႃႇၼၼႆႉ ယိူင်းသူင်ႇပၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်း
ပၢင်တို်ၵ်း ႁႂ်ႈဝၢႆးမွတ်ႇယဵၼ် ပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ
ၾၢႆႇၼႆႉသဵင်ၵွင် ၾင်ႇပုၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈလွင်ႈတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ
ၼႂ်းၵႄႈ သၢႆလိူၼ်လႅင်းၵိုၼ်း ၶမ်ႈၶိုၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း
တိုၵ်းသူၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽေးၶဵၼ်ႁႂ်ႈပၢႆႈၵႆယၢၼ်
ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈသေၵမ်းႉႉႉႉႉႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၸုမ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။


ဝၼ်းတီႈ 27/11/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 34 ၸုမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် (ၽွင်းၶဵဝ်) ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ  တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။


ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸၢႆးၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး ၸဵတ်းၸွမ်ၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈၼႆႉပွတ်းၼႂ် ၸုမ်းတႆး 34 ၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ  တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈဢၼ် မီးၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး။ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း တင်းမူတ်းမီး 10 ၶေႃႈ - ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလႆႈၵူႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ဝၢႆးသေၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ / မႂ်ႇ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶိုၼ်းမႃးယူတ်းယႃလုမ်းလႃး သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈၶူဝ်းၶွင် သၢႆၸႂ် ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ လူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇလႄႈသင် ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႃႈလီႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် / ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းသေ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၊ ဝတ်ႉဝႃး ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 26/11/2015  (မိူဝ်ႈဝႃး) ၽွင်းပွတ်းၼႂ်ၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 34 ၸုမ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဢွင်ႈလုမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း (The Foreign Correspondents’  Club of Thailand- FCCT) တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ မီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ RFA လႄႈတၢင်ႇၸုမ်း ၊ ၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ။


တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၽူႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၊ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈထႆး ။


ၼၢင်းၸၢမ်းတွင်း သပ်းၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးမီးမိုၼ်ႇပၢႆ ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် - ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် သပ်းၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ။ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ် ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တဵတ်ႇယဵၼ်ယူႇသီႇသီႇ ၊ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ ။ ၵွပ်ႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼ် တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊  ဝတ်ႉဝႃး ၊ ႁူင်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူႉထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး - ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၸုမ်း  ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ် ။


ဝၼ်းတီႈ 26/11/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ် ယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆတေႃႇထိုင်တဵင်ႈ ယၢမ်း 12 မူင်း ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 30 ၸုမ်းပၢႆ ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဢွင်ႈလုမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း (The Foreign Correspondents’ Club of Thailand- FCCT) တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ မီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ RFA လႄႈတၢင်ႇၸုမ်း ၊ ၸုမ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ - ၼႆယဝ်ႉ ။


တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၽူႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၊ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၼၢင်းၸၢမ်းတွင်း သပ်းၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးမီးမိုၼ်ႇပၢႆ ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် - ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် သပ်းၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ။ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တဵတ်ႇယဵၼ်ယူႇသီႇသီႇ ၊ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်သင်ၸွမ်း။ ဝႆႉမိူင်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ - ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သပ်းၸႅင်ႈၼႄပႃး လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဵမ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼ် တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊ ၵူၼ်း ၊ ဝတ်ႉဝႃး ၊ ႁူင်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်းပႆႇပေႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၊ လီႉသေႃး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းပၢင်တိုၵ်း ။ လွင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူႉထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁႂ်ႈလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။


ပေႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ်ၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈမီးဢၼ်သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ၶႂ်ႈလႆႈၼင်ႇၵၼ်။ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ် တေပဵၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်လွၵ်ႇၵၼ် ။ မီးပၼ်ႁႃသင်ဢမ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းၵၼ်သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယဝ်ႉ ။ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ။


ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် လၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ - ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈတီႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ။ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေ မွၵ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈတီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ / လူၵ်ႈ ႁူႉၸွမ်းဝႃႈ လွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁၼ်ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈလီယူႇ ။ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ ႁၢင်ႈလီယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်ၼႆႉ  ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ / လူၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉၵႂႃႇ ၸင်ႇလႆႈမႃးၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ - ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းလၢႆလၢႆတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် တူၵ်းသူး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လၢႆလၢႆတီႈလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ လႆႈငိုၼ်းႁိမ်း 20 လၢၼ်ႉၵျၢတ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ။


တႄႇဝၼ်းတီႈ 17-24/11/2015 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ( ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း ၊ ၸၢႆးပလႅၵ်ႊႁူဝ်ႊလ် ၊ ပိုၼ်း ၊ လၢဝ်မိူင်းယၢဝ်း ၊ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၊ ၸၢႆးတၢၼ်ႉႁဵင်း ) လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း  ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် တူၵ်းသူး / ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ လႆႈငိုၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး - ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၸၢႆးၵွၼ်း လၢတ်ႈ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ဝၼ်းတီႈ 17-18 လႆႈႁဵတ်းပၢင်တူၵ်းသူး တီႈတူၼ်ႈတီး ။ ဝၼ်းတီႈ 19 တီႈမိူင်းပွၼ် ၊ ဝၼ်းတီႈ 20 တီႈပၢင်လူင် / လွႆလႅမ် ၊ 21 ၼမ်ႉၸၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတီႈလၢႆးၶႃႈ ၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈၵေးသီး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ။ တီႈလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်သေ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးတီႈဝတ်ႉ (ၵျွင်း) လၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၊ တီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇတူၵ်းသူးယဝ်ႉ ။ တူၼ်ႈတီး မိူင်းပွၼ် လွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ၼမ်ႉၸၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈငိုၼ်း 190 သႅၼ် ။


ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်မႃး ။ လႆႈပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ႁႅင်းၸႂ်သေ လႆႈပူၼ်ႉၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ။ ငိုၼ်းဢၼ်ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈ လႆႈမႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ တင်းမူတ်း ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၶဝ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ။ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉၼႆႉၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၶဝ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လႆႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ လူၺ်ႈဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း “တႆး” လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၊  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လိုမ်းပႅတ်ႈ တၢင်းတုၵ်ႉၶၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈသေ ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ၊ မၢင်ၵေႃႉပေႃး ႁႆႈသိုတ်ႉသိုတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ - ၸၢႆးၵွၼ်းလၢတ်ႈ ။


မိူဝ်ႈၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းမိူဝ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်တၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မႃးယဵမ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ  ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်းၵႂႃႇ ။ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉၼႆႉ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ။ တႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ လီမႆႈၸႂ်ယူႇ ။


ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸွႆႈၶိုင်ပွင်ၸွမ်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ဢဵၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၵေႃႈမီး ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်းယိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇမႃး 2 ၵေႃႉ ။ တႃႇၸုမ်းၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ - ဝႃႈၼႆ ။


ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ပၼ်လွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထူပ်းၽေး ဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်းယူႇၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းပၼ် ။ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်း - ၸၢႆးၵွၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းပႃးၼင်ႇၼႆ ။    


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates