ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဢိၼ်တႃၸႃရ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသြႃႇပီး မိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ လူႉလွၼ်ႇသဵၼ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽတ်ႉတၼ်တ ဢိၼ်တႃၸႃရ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသြႃႇပီး ဢႃယု 61 ပီ ၊ ဝႃႇသႃ 41 ဝႃႇ ။ ၸဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ / ၼင်ႈၵျွင်း ဝိႁၢရ်မိူင်းယေႃ - တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/02/2016 ၊ ပီတႆး 2110 ၼီႈ ၊ လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၊ တပ်းၵႂ်ႈ ။


တၵႃႇသတ်ႉထႃး တေသၢင်းၵဵဝ်ႇ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2016 ၊ ပီတႆး 2110 ၼီႈ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၸၼ် ။


ၸဝ်ႈသြႃႇပီး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ / ၼင်ႈၵျႂင်း ဝိႁၢရ်မိူင်းယေႃ ၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇတႆႈတဵၼ်းတႆႈဢၢင်း မေးၵဵဝ်ႇမေးၵိင်း။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈ ဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉထိုဝ် ၵိူဝ်းယမ် ပိုင်ႈဢိင် လူႇတၢၼ်း ။


မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉထိ 3  လုင်းၸၢင်းၶမ်းလႅင်သၢမ် - ပႃႈၸၢင်းမွၼ်း။ ၵိူတ်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉ ၊ မိူင်းယေႃ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 32 လၵ်း ။


မၼ်းၸဝ်ႈၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ၸဵမ်လဵၵ်ႉ  ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝိႁၢရ်မိူင်းယေႃ ။ တင်ႈတႄႇၸဝ်ႈသြႃႇသေႃးၼ ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉ / ၵျွင်းဝိႁၢရ်မိူင်းယေႃ လူႉလွၼ်ႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇပီး လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းဝိႁၢရ်မိူင်းယေႃမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပီ ။


ၸဝ်ႈသြႃႇပီးမိူင်းယေႃ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 5 ၵေႃႉ ။ ပီႈဢၢႆႈလူင် ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇပၢင်ႇ ၊ ၵေႃႉထီႉသွင်ပဵၼ် လုင်းၵျၢၼ်ႇလူႇ ၊ ၵေႃႉထီႉသၢမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇပီး၊ ၵေႃႉထီႉသီႇပဵၼ် လုင်းဢၢႆႈတၢၼ်း ၊ ၵေႃႉထီႉႁႃႈပဵၼ် လုင်းဢၢႆႈၶမ်း ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။


ဝၼ်းတီႈ 12/02/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် လုင်းထုၼ်းမျႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း တူၼ်ႈတီး  တေဢွၼ်ဢဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူးၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႈ တေဢၢၼ်းဢွၵ်ႇတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇ ၵျွၵ်းမႄးၵမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 300 ထူင် ၊ ၽႃဝႆ 1000 ၽိုၼ် ၊ ၶဝ်ႈသွႆး 500 တိူၵ်ႈ ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ10 ထူင်ပၢႆ ၊ တင်းမူတ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 15,350,000 ပျႃး တေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇထိုင် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႂ်းၽႂ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸပ်းတူဝ် သင်မႃးသေဢိတ်း ”  ဝႃႈၼႆ ။


ၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ -  “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းၶဝ် ပႃးၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်သေ မႃးၵူၺ်း ။ တူၺ်းၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သင်မႃး ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ၊ မီးၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၽႃႈၽႅၼ်ႇသေ လဵင်ႉၶဝ်ႈဝႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး လဵင်ႉၶဝ်ႈဝၼ်း ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုပ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႂ် ”  - ဝႃႈၼႆ ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်းႁႅင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵူႈဝၢၼ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်ႈဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးမွၵ်ႈ 300 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 3000 လႄႈ ၾၢႆႇလူလွမ်ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး သူင်ႇရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ ။


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၸၢတ်ႈ ဢတၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2015 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႈ 69 ပီ ဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ မႃးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


69 ပီတဵမ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်လိုမ်းဝၼ်းတီႈ 07 ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းမိူင်းတႆး ။ ပီ 2016 ၼႆႉ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 69 ပီ ။ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်လိုမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၸိၸမ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ ။


ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းယူႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ


“ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႂ်သေၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်တႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ၽီၵေႃႈပဵၼ်ၽီးမိူၼ်ၵၼ် ႁဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းၵေႃႈၵိၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸၢမ်ႇ ၵေႃႈၸၢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈၸၢတ်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တႅပ်းတတ်း လႆႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၸၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလွင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉ 34 မိူင်း မီးတင်းတႆး ၊ ဝ ၊ တဢၢင်း ၊ ပဢူဝ်း ၊ ပၻွင်ႇ ၊ ၵယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ႁဝ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈ လႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၸင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸၢတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸၢတ်ႈတႆး ” ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် တိူဝ်ႊရႅၵ်ႉထိူဝ်ႊလုမ်းပျီႇထွင်ႇၸုဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉ(PI)

ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်း တေၺႃးပိူၼ်ႈလႅၼ်


“ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းပေႃးတေဝူၼ်ႉၶွပ်ႈထိုင်ၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်း လင်ႁဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ။


တႆးႁဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉ ထူပ်းၵၼ် ၊ ၽွမ်ႉၵၼ် ၊ ၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ် တႆးႁဝ်းလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်လီ  ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉၸၵ်း ဝၼ်းၸၢတ်ႈႁဝ်း ဝႃႈမၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၸိုင် ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈလႅၼ်ႁဝ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈမိူင်းႁဝ်း ၊ ၶိူဝ်းႁဝ်း ၊ ပိုၼ်းႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈမႂ်ႇပေႃးတေႁူႉပိုၼ်း ပိုၼ်းႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁၢႆ လႄႈႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်း ၼႃႈ ” ၼႆယဝ်ႉ ။


ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MLC

ယႃႇလိုဝ်ႈ ၊ ယႃႇယင်ႉ ၊ ယႃႇၵိုတ်း


ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေ ႁူႉပိုၼ်းပဵၼ်မႃးႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းႁူႉပိုၼ်းႁဝ်း ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၊ လၢႆးလႂ် ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းယႃႇပေလိုဝ်ႈ ၊ ယႃပေယင်ႉ ၊ ယႃႇပေၵိုတ်း တီႈတေသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လႄႈပိုၼ်းႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁဝ်း ပိုၼ်းႁဝ်း ၸိုင် တႃႇႁဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈ  ၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယၢပ်ႇ ။ ( ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ  )


ဝၼ်းတီႈ 07 ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတႆးၶိူဝ်းလဵဝ်


ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းၵူၺ်း မၼ်းပဵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ဝၼ်းၸိူဝ်း ၸၢတ်ႈႁဝ်း ။

မႄႈၶူးႁၢၼ်ၼူၼ်း - ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ

တၢင်ႇၸိုဝ်ႈတႆး ႁဵၼ်းၵႂၢမ်းတႆး ၾိင်ႈတႆး  ၊ လိၵ်ႈတႆး


ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် 69 ပီမိူင်း ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးလၵ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉပေႃးလႆႈႁူႉၸၵ်းၸွမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတမ်း ဝၢင်းမႃး ။


တႄႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးလၵ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တႄႇမိူဝ်ႈၵိူတ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇလီတၢင်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈတႆး ၊ သူင်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ ၵႂၢမ်းတႆး ၊ ၾိင်ႈတႆး ။


ပဵၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ်မႃးၵေႃႈလွင်ႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းၵူပ်ႉၵူႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းတႆး ။ လုၵ်ႈဢွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈၵႃႈၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၵူၼ်းလူင် ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်းလုၵ်ႈလၢၼ်မႃးၵၼ်ႇ တေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလီ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈႁဝ်းၼႂ်း 10 ပုၼ်ႈၼၼ်ႉၸႅၵ်ႇဢဝ် 1 ပုၼ်ႈႁွမ်ဝႆႉၽႂ်မၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾိုၵ်းယၢမ်ႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၸွႆႈ 1 ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ 2 တႃႇသႃသၼႃ ၊ 3 ၸွႆးထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၵိၼ်း ပေႃးႁဵတ်းၼႆၸိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈႁူႉဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇ မၼ်းလမ်လွင်ႈၵႃႈႁိုဝ် မၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈႁူႉထိုင် ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးဝႃႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈတေလီမႃးယူႇ ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပေႃးဢမ်ႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတၢင်းႁူႉ


ထုၵ်ႇလီမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ပဵၼ်မႃး လွင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း  ၊ ပိုၼ်းႁဝ်း ၊ ၶိူဝ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈထွမ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၊ ထွမ်ႇRadio တူၺ်းထီးဝီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၽူႈၼၢမ်းထတ်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ Editor သႅၼ်ပၢႆး
ပေႃးႁဝ်းမေႃၶိုင်ၵၢၼ် ၊ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိုင်ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ


ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၵေႃႇ တင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၾႅတ်ႇ တရႄႊ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 10 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းႁဝ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ပဵၼ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းပီႈ ႁဝ်းၼွင်ႉ ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယွၼ်ႉ ၼၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ။


ယၢမ်းလဵဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈလႅၵ်ႈလၢႆးမႃးယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းမေႃၶို်င်ၵၢၼ် ၊ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၵုမ်ႇထဵင်ၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ် ၼႄး ၵၼ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉၸိုင် တေၸၼ်ဢဝ်ႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ။.

ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်းၵဝ်ႇ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်း ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်း


ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉပေႃးဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းၸိုင်ႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈပဵၼ် မႃး ။


ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁဝ်း ၸိုင် ႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄပိူၼ်ႈလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈမီး ပၢင်တၢၼ်ႈ ၶႆႈၼႆႉမီးၽွၼ်း လီတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ ။
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းယူႇၵႆဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇ တူၺ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ မႃးႁဵတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် လွင်ႈ IT ၵေႃႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇ ဢဝ် တိုဝ်ႉတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ  ႁဵၼ်းႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်သႂ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၼမ်ၼမ် သေမိူဝ်းပူၵ်း ပွင်ၼႂ်း မိူင်းႁဝ်း ။

ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽွင်းတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (PSLF/TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေ သိုၵ်းတဢၢင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတွင်ႈထၢမ်သေ ၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ထၢမ် - မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈဝႃး (10/02/2016) သၢမ်တီႈ မီးၵူၼ်း 800 ပၢႆယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 1,500 ၶႃႈ ။


ထၢမ် - သၢမ်တီႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ လုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ (ပူဝ်းပႂႃးယဵၵ်ႉတႃႇ) ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 300 ပၢႆ ။ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ / ၵျွင်းသီႇႁူဝ်ႇ မီး 300 ပၢႆ ။ တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈသြႃႇဢွင်ႇသုပၢၼ်ႇ ၵေႃႈမီးဝႆႉၽွင်ႈ ။ ၵျွင်းၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း မီးဝႆႉၽွင်ႈ ။ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၽွင်ႈၶႃႈ ။


ထၢမ် - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် လၢႆလၢႆၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ ၶဝ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် ။


ထၢမ် - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းလႂ်လၢႆလၢႆမႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ၶႃႈ ။ မီးၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၽႃႈၽႅၼ်ႇသေ လဵင်ႉၶဝ်ႈဝႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး လဵင်ႉၶဝ်ႈဝၼ်း ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ။ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႂ်ဝႆႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵႃး 8 လမ်း တိုၵ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ထႅင်ႈယူႇၶႃႈ ။ တီႈတေႃႉသၢင်ႇ ၊ တီႈပၢင်ၸၢမ် ၊ တီႈတၢင်ႉၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ (1,000+) ၊ ၶဝ်ဝႃႈမီးမွၵ်ႈၵူၼ်း ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ ။ ၵႃး 8 လမ်း တိုၵ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉမႃးယူႇၶႃႈ ။


ထၢမ် - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶႂ်ႈလႆႈ (လူဝ်ႇ) တၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပႃးတူဝ်လၢႆ ၊ ပႃးၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်သေမႃးၵူၺ်း။ တူၺ်းၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သင်မႃး ။ တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းသေမႃး သိုၵ်းလွႆၶဝ်တေဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်း ၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ ၶဝ်တေၶဝ်ႈတဝ်ဢဝ်မူတ်းမူတ်း ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉဝႆႉၶဝ်ႈသၢၼ်ပဵၼ်ပၢၵ်ႇထူင် သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၽဵဝ်ႈၵႂႃႇဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ ၶၢႆႉတီႈမၼ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ (သႅင်ႇ) ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း ၊ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႈ လူလၢႆၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးသွင်ႁဵင်ပၢႆတီႈတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းၵျွင်းၶႄႇ ။


ထၢမ် - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလႂ်လၢႆလၢႆမႃးၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်မႃးၼမ် ပဵၼ်ဢိူင်ႇပၢင်ၸၢမ် ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ၵွၼ် တင်းဢိူင်ႇတၢင်ႉၵၢင် 3 ဢိူင်ႇၼႆႉ ။ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၊ ၸင်ႇႁႃဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း ။ ဢိူင်ႇမင်းၵုင်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေဢိတ်း ။ မင်းၵုင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇဝႅတ်ႉဝႆႉတင်းဢိူင်ႇ ။


ထၢမ် - ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽွင်းတႅၼ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သမ်ႉၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်း ထုၵ်ႇလီၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုင်ပွင်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၊ ယႃႇပေပႂ်ႉႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းမူၺ်ႉမူတ်း၊ ယႃႇပေပႂ်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပႂ်ႉၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢိင်ႇလူၺ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်း / ၶေႃႈၵႂၢမ်း / ဝေႃးႁႃရ (ဝေႃးႁၢရ်) ဢၼ်ၽႄႈၵႂၢင်ႈမၢၵ်ႈလၢႆ ၸပ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်မိုတ်ႈႁူမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 10 ပီၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ် ၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ ဢဝ်ပဵၼ်ၵႂၢမ်းႁုမ်ႁိူဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၼ်ၼႂ်းႁဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵႂၢင်ႈမၢၵ်ႈလၢႆလႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လူတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတူဝ်ႁဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်း လူင်းတႅမ်ႇလူင်း ။


ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၼႆၸိုင် ပေႃးတေဢဝ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ ၸၢဝ်း ” ၼႆၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းတၢင်း ၼမ် ၊ ယူႇၼႂ်းၵႄႈတၢင်းၼမ် ၊ ပိူၼ်ႈၼမ်လိူဝ်မၼ်း ၊ ပိူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်မၼ်း ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပဵၼ် 1 သူၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ႁိုဝ် မီးယူႇၼႂ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ မၢၼ်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႃႈ “ တိုင်းရင်းသား ” ႁိုဝ် ႁဝ်းသမ်ႉမႃးဝႃႈ “ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ” ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသူၼ်ႇဢေႇ (ၵမ်ႈဢေႇ) ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ - “ တႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼႆၵေႃႈ မၢၼ်ႈဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႈလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထိုင် တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆထွႆႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉဢဝ် “ တိုင်းရင်းသား ” ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇမႃး ပဵၼ် “ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ” ၼႆသေႁုမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး တေႃႇပေႃးမွၼ်ႈသူပ်းမွတ်ႈပၢၵ်ႇၵၼ် ႁူၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ။


တီႈတႄႉမၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီး 8 ၸိုင်ႈမိူင်း - ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း - ၶိူဝ်းယၢင်း (မိူင်းယၢင်း) ၊ ၶိူဝ်းယၢင်းလႅင် (မိူင်းယၢင်းလႅင်) ၊ ၶိူဝ်းၶျၢင်း (မိူင်းၶျၢင်း) ၊ ၶိူဝ်းမွၼ်း (မိူင်းမွၼ်း) ၊ ၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ (မိူင်းရၶႅင်ႇ) ၊ ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ (မိူင်းမၢၼ်ႈ) ၊ ၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းတႆး) ၊ ၶိူဝ်းၶၢင် (မိူင်းၶၢင်) ၼၼ်ႉသေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈ 1948 ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် မီးၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်သေႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် တေဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃႁူမ်ႈၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1947 ဝႃႈဝၢႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉတေယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 10 ပီ ပေႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၽၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ လႆႈၼႆ ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၼႆႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် 9 ၶေႃႈၼၼ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1947 တီႈၵၼ် 10 ၼၼ်ႉ - မတ်ႉတႃ 201 ဝႃႈၼႂ်းမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉလႄႈသင် ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈမၢႆ မတ်ႉတႃ 199 ၼႂ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ဢဵၵ်ႉ (Act) ဢၼ်ပႃႊလီႊမၼ်ႊ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေဢၼ်ၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႆႉ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇ ပိူင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းမၢႆၶေႃႈၼွင်ႇ တီႈၼႂ်း ၶေႃႈမၢႆမတ်ႉတႃ 202, 203, 204 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸႄႈမိူင်း မီးသူၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။


ၸိူဝ်းၼႆႉၼႄထိုင်လွင်ႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသူၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်မၢၼ်ႈ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း ႁဝ်းမီးၸဝ်ႈမီးၸွမ် မီးၶုၼ်ပူၵ်း ပွင်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ႁဝ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးႁင်းၶေႃ ႁဝ်းမီးၽႅၼ်ႇလိၼ် ႁဝ်းမီးပိုၼ်း ႁဝ်းမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတဵမ်ၶၢပ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇ ယူႇသဝ်းမႃးၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉႁိုင်ယၢဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပီ ႁဝ်းမီးလိၵ်ႈလၢႆး ႁဝ်းမီးၽႃးသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ႁဝ်းမီးၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢၼ်ပဵၼ်ဢဵၵ်ႇၵလၵ်း (ပၵ်းၾၢင်) ႁဝ်းမီးၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇၼိူဝ်လိၼ် တႂ်ႈလိၼ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇ ပဵၼ်ပၵ်းၾၢင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆး (ဢမ်ႇၸႂ်ႈ “ ၸၢဝ်း ”) ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသူၼ်ႇလိၵ်ႉၼွႆႉ ၽိတ်ႇၼိုင်ႈသိၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶွင်မၢၼ်ႈ ႁဝ်းမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈႁူဝ်ဝႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ဢဝ်မိူင်းတေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး 1962 ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်း ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းလဵဝ် မိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇတၼ်းတင်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းလႄႈ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၾိုၼ်ႉတိုၵ်းမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇတိုၵ်ႉမႃးႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ တုၵ်း ယွၼ်းၵၼ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇမွပ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈပၼ် မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈဢိၵ်ႇတင်း ႁူမ်ႈသၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈႁဵတ်းလွင်ႈငၢမ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းတႄႇၵူၺ်း ပႆႇမီးသင် ယိပ်းၵမ်လႆႈမၼ်းၵိုမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၼွၼ်းၾၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယင်းပႆႇႁၼ်တၢင်း ယင်းပႆႇထိုင်တီႈ ယင်းပႆႇၶဝ်ႈႁွင်ႈၶဝ်ႈႁွႆး ။


ယွၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇမႃးၸိုင် ၶူးလူင်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈပိုၼ်းလူင်ႁဝ်း ယၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႆးႁဝ်းမီးမႃး သီႇႁဵင်ပီပၢႆ ” ၼႆႉတေလႆႈႁဵၵ်ႈဝႃႈ “ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ” ၵူၺ်းၼႄႇ ၵိုင်ႇတင်းၸိုဝ်ႈမွၵ်ႈၵႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႄႇ “ ၸၢဝ်း ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈၼႂ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢဝ်းႁႆႈၸၢဝ်းၼႃး ၼႆ ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉထႆးတႄႉတေဝႃႈ “ ၸၢဝ်းၶဝ် ” (ၵူၼ်းလွႆ) “ ၽဝ်ႇ ” (ၵူၼ်းၵုမ်ႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ) ဢၼ်မီးၵမ်ႈဢေႇ (ဢိတ်းၼိုင်ႈ) လႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႆးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းတိုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဵမ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလၵ်းပိူင်တင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။


မၢႆၵႂၢမ်း
သူၼ်ႇ - ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈ / ပုၼ်ႈၼိုင်ႈ / ၽိတ်ႇၼိုင်ႈ / သိၵ်ႈၼိုင်ႈ (%)
သုၼ်ႇ - မီးသုၼ်ႇ / သုၼ်ႇမၢၼ်

ပၢႆးဝူၼ်ႉ
မွၼ်းၶိူဝ်းသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းသူၼ်ႇလႆႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ  2015 ၼၼ်ႉ  ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်း ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။


ပၢင်ၵုမ် သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း / တိူင်း တွၼ်ႈတႃႇၸုပ်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမႂ်ႇၵေႃႈ တႄႇၸတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉလီငၢမ်းသေ လႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈဢမ်ႇမီး ။ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၸွင်ႇတေမႅၼ်ႈၼင်ႇၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ပၵ်းတႃဝႆႉယူႇ ။


လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ပၢင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် - ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈဝႃႈ -“ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉဝၢင်းၸႂ် တီႈၶဝ်တင်းၼမ် ၊ ႁဝ်းၵေႃႈတင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ဝႆႉယူႇဝႃႈ မၼ်းတေလီ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းယိပ်းၵမ်လူး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလီပႂ်ႉတူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ ။
ၽူႈတေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတေပဵၼ်ၽႂ် ၊ လုၵ်ႉပႃႊတီႊလႂ်မႃး ။ ၵူၺ်းၵႃႈပႃႊတီႊမၢၼ်ႈတၢင်းၼမ်တႄႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈ 59 (ၸ)  ႁတ်ႉႁႅတ်ႉၸိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊ  NLD ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တၵ်းတေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။


ၾၢႆႇပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ - ဢၼ်ၶၢႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ငူပ်ႉငီႉတင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ - ၼႆၵေႃႈဝႃႈ ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (PI) လၢတ်ႈဝႃႈ - ၽႂ်မႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၽႂ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ ၊ တႃႇၵူၼ်းတႆးတေလႆႈသူၼ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တႄႉ တူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈ လုၵ်ႉႁဵတ်းဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း - ဝႃႈၼႆ ။  


“ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၼ်းတေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ဝႃႈ တေတႄႇတင်ႈပူၵ်းပွင် မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊလ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉယူႇ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းတၵ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢင်ႇလၢႆႇ ယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်းမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၵ်းလင်းလႆႈမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 50,75 ၼႄႇၼႆတႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ။ ဢၼ်တေၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ ၽွၼ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းတႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းၸႄႈမိူင်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းယႃႇပေပႂ်ႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ် ။ တူဝ်ႁဝ်းတေလႆႈ ႁဵတ်းဢဝ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းပႂ်ႉပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်လႄႈ ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း မၼ်းသမ်ႉလႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇလႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ”- ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းသွင် ၼႂ်းႁွပ်ႈ 60 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႊတီႊဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း မီး 60 ပၢႆ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႊတီႊ NLD ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ် ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။ ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉတီႈသွင် ၊ ပႃႊတီႊရၶႅင်ႇလႄႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ပေႉတီႈသၢမ် ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး 69 ပီပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈ ဝၢၼ်ႈတႆးမဵင်းမလႃႉၵျူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ  ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69 ပီ ။ မီးပီႈၼွင်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 06/02/2016 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး မဵင်းမလႃႉၵျူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶုၵ်း ထူပ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမဵင်းမလႃႉၵျူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ် လိုမ်းဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ ။


ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိင်ႇတ ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈဝႃႈ  “ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ ပဢူဝ်း ၊ မွၼ်းလႄႈ မၢၼ်ႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတႆး ယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ။ ၵူဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းတႆး ။ ၵူဝ်ၶဝ်လိုမ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းပွႆး ” ဝႃႈၼႆ ။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတ လႆႈဢုပ်ႇၶႆႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈပိုၼ်းတႆး ။ တႆးလုၵ်ႉလႂ်မႃး ယၢမ်ႈႁဵတ်း သင်မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ မေႃသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး (ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ဢေႇလူင်းတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 7 ႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၵၢင် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆး ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆးပၼ်ႁႅင်း တွၼ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 1,270,000 ပျႃး ၊ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဢူဝ်း ၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ မွၼ်း ၊ မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမဵင်းမလႃႉၵျူၼ်း ယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၸၢတ်ႈသႅင်း မၢၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း ။ ပီၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates