ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢႆလၢႆတီႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းလိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယင်ႉလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႈလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆလၢႆတီႈ။


ပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ
ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2015 ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 17 ၊ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21၊ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လႄႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ။

ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
ၸုမ်းမေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ၸုမ်းမေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ (ပွၵ်ႈၵမ်း 6) တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း
ၸုမ်းၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ မေႃသွၼ်ဢွၼ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တႆးတိုၵ်ႉထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယူႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး တႆးထုၵ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ တႆးတိုၵ်ႉထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယူႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး၊ တႆးထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸႂ်၊ တႆးထုၵ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။


ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း
မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈသေတိုၵ်းလၢႆလၢႆ။ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈသေ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသေ တိုၵ်းယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ပေႃးၸႂ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈ။ ႁဝ်းဢဝ်ၵွင်ႈသေတိုၵ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းႁဝ်းသမ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈပေႃးဢိုၼ်ႁဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းပေႃးတေႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ႁဝ်းပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ်ၵျွၵ်ႉၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵဝ်ၵူဝ်ၼႃႇၼႆ ဢမ်ႇပေႃးဝႃႈ။ ဢၶေႇဢၼေႇမၼ်းၸွင်ႇလီႁႃႉ ? ။ ဢႃႉ..ဢေးသေးၵူၺ်းတၢင်းႁဝ်းၼႆႉ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈပေႃးပႃးၼိုင်ႈၶိုင်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတႄႉယိပ်းၵွင်ႈသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၵႂၢမ်းႁဝ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈပေႃးဢိုၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈႁူႉ။

ၵၢၼ်သႃသၼႃၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းႁိုဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇသေ လူင်းၵႂႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇသွၼ်ႁဵၼ်းထမ်း ၵၢၼ်သႃသၼႃပုတ်ႉထ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပေႃးပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးသႃသၼႃမၢၼ်ႈ၊ ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃလိမၢၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  မၢၼ်ႈပေႃးဢူမ်ဢိုၼ်ႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼုင်ႈၽႃႈတူင်ႇ၊ တႆးႁဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၵေႃႈ ယင်းၼုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၼုင်ႈၽႃႈတူင်ႇသေ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းႁႃႉၽူႈၸၢႆးႁႃႉ၊ ပေႃးပႆႇႁၼ်ၸမ်ၸမ် ယင်းဢမ်ႇႁူႉ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ် ႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်၊ ႁဝ်းၵူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶဝ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူႈပၢႆးပၢႆး။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ၶႂ်ႈသင်ႇၸိူင်ႉၼႆ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သတ်း)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လၢႆၸုမ်းလၢႆပႃႊတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁူမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ ယုၵ်းယၢင်ႇၵၢၼ်မိူင်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/05/2015 မီးၵၢၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵုမ် ဝူင်ႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း 4 ၸုမ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈယုၵ်းယၢင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ ယုၵ်းယၢင်ႇ၊ ၵွပ်ႈမႆႈၸႂ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 1, 2, 3 ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ (2015)ၼႆႉ။


ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/05/2015 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းဢိၼ်းယႃးလဵၵ်ႊ
ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းမီး ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NLD) ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) ၊ 56 ပႃႊတီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) ၊ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ 4 ၸုမ်း ပႃႊတီႊ NLD ၊ ၸုမ်း UNA ၊ 56 ပႃႊတီႊလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT ၼႆႉႁၼ်ထိုင်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ- ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးတေႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ၸွမ်းၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း (Roadmap) ၼႆ ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း (Roadmap) တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ- 1.လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) ။ 2.ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ (Framework) ။ 3.ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ 4.ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Peace Conference) ။ 5.လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Peace Agreement) ။ 6.သၽႃးႁပ်ႉႁွင်းမၼ်းမၼ်ႈ။ 7.ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ်-မေႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ-ၵျူႊလၢႆႊ- ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ (FW) လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း (PD) ။ သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ လႄႈ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၸတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။

ပေႃးဝႃႈတေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015 ၼၼ်ႉ ပေႃးၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ ၼႂ်း 60 ဝၼ်း၊ တေမႃးတူၵ်းလူင်းလွင်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ (FW) ။ ထႅင်ႈ 30 ဝၼ်း (ႁူမ်ႈ 90 ဝၼ်း) တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း (PD) ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပူၼ်ႉမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ယင်းပႆႇမီးမူႇၸုမ်းလႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵိုတ်းဢေႇတႄႉတႄႉ။ ပေႃးဝႃႈပႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ (FW) ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတေဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းတေပႂ်ႉတေႃႇ NCA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼႆတႄႉ မၢင်ၽဝ်ႇ 2 လိူၼ်ၵေႃႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈၼႆႉဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉထႃႈၼႆ မိူဝ်ႈလႂ်ၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ တၢင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထတ်းသၢင်၊ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် မၼ်းတေၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၶိုတ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉလႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈမႃးတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ တႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/05/2015 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/05/2015 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းဢိၼ်းယႃးလဵၵ်ႊ (Inya Lake Hotel) ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 152 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်၊ ၽူႈတႅၼ်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း 64 ပႃႊတီႊ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 7 ၸုမ်း၊ မီးၸုမ်း CSO လၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢၼ်ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 4 ၸုမ်းလႄႈ ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း 55 ပႃႊတီႊ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း DoC (Deed of Commitment) တင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/02/2015 ။ ၼႂ်း DoC ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိဝႆႉဝႃႈ- ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၸတ်းလႆႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 09/05/2015 ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်တူၵ်ႇၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ DoC ၼႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ဢၼ်တေႁဵတ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢဵၼ်းဢၢၼ်း တႃႇတေယႃႉ DoC လႃးလႃး၊ ပဵၼ်တႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ NCA ၼၼ်ႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၵွပ်ႈမီးသဵင်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ NCA ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ မႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်းယႃႉၵၼ်ၵူၺ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- တင်ႈတႄႇဢဝ်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2015) ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် (2016) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ၊ တေမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၸင်ႇၵွႆႈတင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဝ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်း၊ ပေႃးထိုင် 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈတႄႇၶိုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ (ၵၶင) လူးၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လၢႆၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ၽွင်းလူင်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဝ်ႇလႆႈႁၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈဢုၼ်ႇၶိူင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် 7 လိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈပဝ်ႇလႆႈႁၢမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/05/2015 မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် (The Economist Myanmar Summit) ၊ မီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထိုင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း CoC (Code of Conduct) ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵၢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း JMC (Joint Monitoring of Ceasefire) ၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၸၢင်ႈပဵၼ်သိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် (2016) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉသေ ၸင်ႇမႃးၵုမ်းၶိုၼ်းၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇငၢႆႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လၢႆၵေႃႉလၢႆၾၢႆႇထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢၼ်မႃးၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 16/05/2015 သေ တေၶတ်းၸႂ်မႃးႁူမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လၢႆမူႇၸုမ်းၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းၽွင်းယၢမ်း တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁွတ်ႈမႃးတီႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၸီး။


Photo: Sai mao
ဝၼ်းတီႈ 24/05/ 2015 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းၸီး (ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵူတ်ႇၶၢႆ ယၢၼ် မွၵ်ႈ 40 လၵ်း) သေ ပိုတ်ႇပၢႆႉ၊ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ။

ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်လၢတ်ႈ ဝႃႈ- “မိူင်းၸီးၼႆႉ ၼွၵ်သေပီႈၼွင်ႉတႆး ယင်းမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်၊ ၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ လွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ပီတုၸိတ်ႉ မိူင်းၸီး ယင်းဢဝ် ဝူင်းႁႆႇတိုင်ႇ (ၿိင်ႇၶယႃႇ) တွႆႇတိုင်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ” -ဝႃႈၼႆ။

Photo: Sai mao
ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈ SNLD ၸၢႆးၼုတ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SNLD ၸၢႆးလဵၵ်ႉ၊ ၽွင်းတႅၼ်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ်၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း SNLD ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင် ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ငဝ်ႈလုမ်းပၵ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ လုမ်းၽႄ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တင်း ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တႄႉ တင်းမူတ်း မီးႁိမ်း 60 လုမ်း။
Photo: Sai mao
 ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း SNLD ႁိုဝ် ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ၼၼ်ႉ ပေႉသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။ ဝၢႆးမႃး ယွၼ်ႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၽၢမ်းၸိၼႄးဝႃႈ ၶိုင်ယႃႉမိူင်းႁူမ်တုမ်တႅၵ်ႇ ဢိၵ်ႇၶေႃႈႁႃ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်သေ တီႈၺွပ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလႄႈ ၽူႈၼမ်းတႆး 9 ၸဝ်ႈ သႂ်ႇၶွၵ်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ မႄးလီၶိုၼ်းလွင်ႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2012 ။  ဝၢႆးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး မႄးၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် သေ တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ။

Photo: Sai mao

Photo: Sai mao


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆမိူင်းတူၼ်ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း မႃးထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်သေ တွၼ်ႈပၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ၶွင်ၸႂ်ႉ၊ ဢိၵ်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ။


ၵူၼ်းၼႂ်းၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC ၵေႃႉၼိုင် ဢၼ်လူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းတူၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC မိူင်းဢွတ်ႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ (ဢၼ်ႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေ) မႃးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း EIA-SIA (Environment and Social Impact Assessment)  ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆလူင် မိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်သေ တွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ၶွင်ၸႂ်ႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်း EIA-SIA  ၼႆႉ ၶဝ်မီးၵူၼ်း 45 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးၽႅဝ်တီႈမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ တႃႇတေယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ ၵုင်းသႃႇ၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းႁူၺ်ႈဢေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸလီႇသေ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ဢမ်ႇလူင်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႉႁူႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၶဝ် ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉသင် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း EIA-SIA ၼႆႉ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတူၼ်၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ဝႃႈ- တႃႇတေမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း သဝ်လၵ်းၾႆး ဢၼ်တေလတ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ ဢၼ်တေလတ်းၵႂႃႇႁိမ်း ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇတဵင်းၸေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ် (Survey) EIA-SIA လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း၊ ဢၼ်ၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတေမႃး ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈထၢတ်ႈလွႆၶမ်း လႄႈတင်းဝၢၼ်ႈ 4 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းထၢတ်ႈလွႆၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်း GPS (ၵၢၼ်ၸီႉၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ယဝ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်၊ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းၸႃႉသင်၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁူႉ ၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢၢင်ႈၶႂ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈဢေႃႈသေတႃႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ တၢင်းႁူၺ်ႈဢေႃႈၶဝ်တႄႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသင်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼၼ်မႃးတီႈႁဝ်းၶႃႈ- ၵူဝ်ႇတဵင်းၸေႃႇ လၢတ်ႈ။

ယိင်းၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတူၼ် ၶႂ်ႈႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်လူင်ၼႆႉလႄႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်သပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄႁဝ်း။ ၶဝ်ဢဝ်ပပ်ႉဢၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁဝ်းသေ ႁႂ်ႈႁဝ်းလူဢၢၼ်ႇတူၺ်း ၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁူႉလႄႈတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတွပ်ႇပၼ်သင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ။ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းပဵင်း၊ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၵုၼ်ႁဵင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း (22/05/2015)ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢွၵ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းႁူၺ်ႈဢေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်တေမႃးတီႈႁူၺ်ႈဢေႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁူၺ်ႈဢေႃႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ တႃႇႁဝ်းတေလႆႈၾႆးၾႃႉၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသင်- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပၼ်ၾႆးၾႃႉတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်း EIA-SIA ယင်းပႆႇလၢတ်ႈသင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇသင်ဝႆႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ SMEC (Environment and Social Impact Assessment) ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶၢတ်ႈဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပေႃးၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႃႈႁိုဝ်။

ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် (2015)ၵေႃႈ  ၽႅဝ်မႃးတီႈမိူင်းတူၼ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၾၢႆလူင်ၼမ်ႉၶူင်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး ႁိုဝ် ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼင်ႇၼႆ။


ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း၊ ၸုမ်းတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၵူႈၸုမ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵေႃႈႁဵတ်းၸွမ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ၼႆႉတေလႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်လီပိူင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းမီး 57 ပီ။ ၼႂ်း 57 ပီၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လႆႈလူင်းတိုၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈတၢႆၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း လႆႈလူႇတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၼႃးႁၢမ်းသေ ၽၢၼ်ၵွတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မီးၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ သွၼ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 57 ပီၼႆႉ ႁဝ်းသုမ်းမႃးတႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းတိုၵ်းမႃး ပႆႇထိုင်တီႈမၼ်း။

ၸင်ႇဝႃႈ ဝၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၵုၼ်းဢဝ်မုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵႂႃႇတႄႉတႄႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းႁႃးၵေႃႉသိုၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းပႆႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ၊ သုၼ်ႇလႆႈတႃႇတေတင်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈသင်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈသင်လႄႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းတေလႆႈသိုပ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇထႅင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁူႉဝႆႉ။

ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႆႉ 1.ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းႁူႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဝ်ႉ။ 2.ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ႁဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး 57 ပီ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းသေတူၺ်း၊ ၵွပ်ႈသင်ဝႃႈ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းသေတူၺ်း၊ ဢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထိုဝ်ဝႃႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းတႆးႁဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ဢႃ..သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႇ ႁူႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

တီႈတႄႉမၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ၊ ဢၼ်ႁဝ်းယိပ်းၵွင်ႈယူႇၼႆႉ ႁဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းသေမႃး။ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်းႁင်းၶေႃ၊ ပဵၼ်ထၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၼ်ႉၼိုင်ႈသေ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း၊ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈႁႆႈမႄႈၼႃး လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ မႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈလီႁူႉ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ လီပွင်ႇၸႂ်။

ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် သိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းမီးၵွင်ႈယဝ်ႉ၊ ထိုဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးငႃးမီးၵွင်ႉမီးႁႅၼ်ႇယဝ်ႉ ၼႆသေ ၶႂ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ ၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း (သိုၵ်း)ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်။ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸင်ႇယိုတ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸွႆႈၵေႃႈၸွႆႈ၊ ၶႂ်ႈၸွႆႈၵေႃႈၸွႆႈ၊ တင်းတူဝ်တင်းၸႂ် တင်းၶဝ်ႈတင်းငိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ တၢင်းႁူႉၵေႃႈမီး၊ တၢင်းႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်။ ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမႃးၸွႆႈ၊ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းတင်းၸိူဝ်ႉတင်းၶိူဝ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆၵွၼ်ႇ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸင်ႇတေဢွင်ႇလႆႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ။

ဢၼ်ပိူၼ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်ၼၢင်းယိင်း ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသိုၵ်း ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇလႆႈဢွင်ႇပွႆးမႃး၊ ၸင်ႇထိုင်လႆႈတီႈယိူင်းဢၢၼ်း။ ပေႃးဝႃႈပႆႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ႁဝ်းတိုၵ်ႉတေလႆႈ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းယူႇၶၢဝ်းယၢဝ်းတင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။

ဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူႇလိူတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းႁဝ်းတၢင်းလင် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉသုမ်းၶႅၼ်ၶႃတိၼ်မိုဝ်းတူဝ်ၶိင်း၊ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၼႅင်ၸႂ်ဝႃႈ သုမ်းတိၼ်ၵဝ် မိုဝ်းၵဝ် တႃၵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈႁၼ် လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉတုၵ်ႉၶိတၶဝ် ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ။ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်သူႁဵတ်းဢမ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ။ တီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈလူပ်းလိုၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေၵမ်း။

(ပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈတွၼ်ႈ 2 ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ တႆးတိုၵ်ႉထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယူႇ လၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်း)။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


RCSS/SSA တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် လေႃႇၶီးလႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) လေႃႇၶီးလႃႇ ။


ဝၼ်းတီႈ 2-6/6/2015 တေထိုင်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT ၶဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈလေႃႇၶီးလႃႇလႄႈ တေႁၢႆးငၢၼ်းၼႄၵၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ (NCA) တႃႇလူင်းလၢႆး မိုဝ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ယုၵ်းယၢင်ႇၶွပ်ႇယူင်ႉ ဢၼ်တေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဝၢႆးလင်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်သၢင်း ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈယဝ်ႉၼႆ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ” - ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လေႃႇၶီးလႃႇၵမ်းၼႆႉ လႆႈယိၼ်းဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈထိုင် 22 ၸုမ်း။ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 5 ၵေႃႉ။

ဝၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တီႈလၢႆႇၸႃႇ မိူဝ်ႈ ပီ 2013 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ မိူဝ်ႈပီ 2014  လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 20 -22 ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် NCCT ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း NCCT ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ၸုမ်းဢၼ်ၵႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ လႆႈထုၵ်ႇ မၢင်မူႇမၢင်ၸုမ်း ၼႄးဝႃႈ ၸမ်ၸႂ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း။

လုၵ်ႈၸုမ်း NCCT တင်းမူတ်းမီး 16 ၸုမ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈၶဝ်ႈ ပႃးဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates