လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ၶူပ်ႇပၢႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၶႃႈတၢႆတီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇပၢႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၶႃႈတၢႆ။ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/08/2014 ႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈယၢမ်း 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မႃးတေႃႇလွင်းတီႈႁိူၼ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းမႄႈမၼ်းတေႃႇလွင်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉငဝ်လပ်းလႄႈ မႄႈမၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵႂႃႇၼွၼ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေတီႈတီႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇသိုပ်ႇတေႃႇလွင်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသႅင် ၵေႃႉယူႇပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ သမ်ႉၵိၼ်ယႃႈမႃႉလႄႈ မဝ်းယွင်ႇယႃႈမႃႉယူႇသေ ၵႂႃႇတႅပ်းၶေႃး တႅပ်းၶႅၼ် ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇပုမ်သေ ၸၼ်သႆႈလၢႆးၶူင်းၼႂ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼွၼ်းယူႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇထူင်ႇယႂ်းလူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈတၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်ၶွင်မႄႈၶီႈလွင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပလိၵ်ႈၶဝ်ထၢမ်မၼ်းသင်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉ မဝ်းယွင်ႇမႃႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင်။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်မၢႆမီႈသေ ပၼ်တၢင်းၽိတ်းမၼ်းၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸႄႈ ၸၢႆးမဵဝ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- တီႈမူႇၸႄႈၼႆႉ ပၢင်လွင်းၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်၊ တီႈပၢင်လွင်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈႁႃလႆႈငၢႆႈ၊ ၶႂ်ႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ မီးၵူႈသႅၼ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈ ထိုင် တီႈထိုင်လႅၼ်။ ပေႃးဝႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတႄႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေလိူင်ႇၼမ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသွႆႈၶမ်း ၵူၼ်းမူႇၸႄႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လူႉ၊ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇၵုမ်းၸႂ်ၶဝ်လႆႈၵေႃႈ ယဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၶီႈယႃႈ။ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵေႃႈမီးမႃး၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈသၢၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢၼ်ၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆမေးၼၢင်းမၼ်း- ၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ လတႃႇတႃႇ တေတႄႇပၼ်ၼမ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ လတႃႇတႃႇ ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တႃႇပၼ်ၼမ်ႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း၊  ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်သေ တေတႄႇပၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ။


လိၵ်ႈယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢူးၸေႃႇမိၼ်း သူင်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်း
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢူးၸေႃႇမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶူင်းၵၢၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်လႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇပၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/08/2014 ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/08/2014  ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလတႃႇတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းယူႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်။ တႃႇတေ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလတႃႇတႃႇ တေႃႇပၼ်ၼမ်ႉၼႆသေ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇယူႇ။ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလတႃႇတႃႇ တေတေႃႇပၼ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ။ တႃႇတေတေႃႇပၼ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်မႃးယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႃးယွၼ်းထႅင်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပွင်ႇသင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၸေႈ / ႁုင်လဵၵ်း/ ႁုင်ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွႆႇၼမ်ႉဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇငၢမ်း လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ပႃၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း လႆႈတၢႆ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေဢဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်း တေႃႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေဢိတ်း၊ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈ သၢၼ်ၶတ်း- ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼွင်ႉၸၢင်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶွမ်ႊပၼီႊလတႃႇတႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႈတႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ဝၼ်ပွင်ႇ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဝၼ်ပွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း သင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်း။ လွင်ႈတေပၼ်ၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸုမ်း လိူမ်ႈလႆႇၶဝ်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ်၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ မီးၶူးသွၼ်  လူင်မႁႃႈတူဝ် ၸၢႆးၾႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။


လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ၶူးမေႃပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/08/2014 မီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်လူင် ႁူင်းႁေႃၸွမ်သႅင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။

တီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ၽူႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း မီးမေႃသွၼ်လူင်မႁႃႈတူဝ် ၸၢႆးၾႃႈ၊ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ်၊ ၸၢႆးမိူင်းလႅင်း၊ ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း- ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸၢႆးႁိူင်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၾႃႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇ လၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ပေႃးပေႃႈမႄႈဢမ်ႇလီၵေႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇလီ၊ ပေႃးဝႃႈ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ဢမ်ႇလီၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇလီ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းတေတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈ။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈပေႃႈမႄႈ/ ၶူးသွၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸၢႆးပၢင်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ တႃႇတေႁဵတ်းထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးထွမ်ယိိၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈႁူႉမႃး။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၾႃႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 1973 ၵေႃႈ မႃးၽႅဝ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး။ မိူဝ်ႈပီ 2012 ပိူဝ်ႈတႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ၼႂ်းဝတ်ႉ/ၵျွင်း 9 လၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃး။ တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2014 မႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ- ၸၢႆးၾႃႈ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မီးၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း၊ မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်၊ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် တင်း ၸၢႆးသႅင်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼွင်ႉၼႅၼ်း မႃးဢွၵ်ႇႁၢႆးၵၢၼ် ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်း ၼွင်ႉၼႅၼ်း ႁိုဝ် ၼွင်ႉၼုတ်း ၵေႃႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းထႆး/တႆး ယၢမ်းလဵဝ် မႃးဢွၵ်ႇ လၢႆးၵၢၼ် တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၽဝမၼ်းၼၢင်း။


ၼွင်ႉၼႅၼ်း မႃးဢွွၵ်ႇႁၢႆးၵၢၼ် တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 18/08/2014 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း တေႃႇထိုင် 3 မူင်း ၼွင်ႉၼႅၼ်း ႁိုဝ် ၼွင်ႉၼုတ်း မႃးဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် (SHAN Radio Online) ၶွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁပ်ႉဝွၵ်ႇၸိူၼ်းဝႆႉ။ မီးၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်သေ မၼ်းၼၢင်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်းၼၢင်း မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ၊ မိူဝ်ႈယူႇမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး၊ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်မႃးၽွင်ႈ၊ လွင်ႈလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် လႄႈ လွင်ႈလႆႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ ၼွင်ႉၼႅၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈၸွႆႈလႆႈၾၢႆႇလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈၵႂၢမ်း တွပ်ႇဝႃႈ-  ပေႃးပဵၼ်ပွႆးတႆး ဢမ်ႇဝႃႈပီမႂ်ႇတႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈယူႇၵူႈပီ။ ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၸိုင် ၶႃႈၸွႆႈလႆႈၾၢႆႇလႂ် ၶႃႈၵေႃႈယိၼ်းလီယိၼ်းၸူမ်းသေ တေၵႂႃႇၸွႆႈပၼ်။ တွင်ႈထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမႃး ဢၼ်တၢင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁွင်ႉဝွၵ်ႇၸိူၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပၼ်ၼၼ်ႉ ၼွင်ႉၼႅၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႆႉယူႇၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၵေႃႈတေလႆႈႁူႉၸၵ်းႁဝ်းၼမ်၊ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တေလႆႈၾိုၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၼႅၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းလဝ်းႁၢင်ႈလီတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်တိုၼ်းသေ ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လၢပ်ႈတူၼ်ႈယၢင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵႃႈပူၼ်ႉမႃး မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထႆး မႃးႁၢၼ်မႅၼ်ႈသေ ၸၢင်ႈထၢႆႇဝႅပ်ႇ (ၼၢင်းဝႅပ်ႇ) ဢွၵ်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇထႆး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး၊ ၼႂ်းႁူင်းပွႆႇႁၢင်ႈသဵင် (TV) ထႆးသေ တၢင်းတူင်ႇဝူင်း/ လူၵ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၾဵတ်ႊၶ်ၿုၵ်ႊ (Facebook) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈၵၼ်ၼမ်လၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/08/2014 ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၼွင်ႉၼႅၼ်း တီႈႁၢၼ်ႉ ၶဝ်ႈၽၵ်း လၢပ်ႈတူၼ်ႈယၢင်း မူႇ 4 ဝၢၼ်ႈသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႃလႃးၵၢင် (ၵဵင်းမႆႇ) လႄႈမႄႈၸူဝ်ႈ)။ မၼ်းၼၢင်း တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈ 7-8 ပီယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၼႆႉမႃး 5 ပီ၊ ဢွၼ်တၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁပ်ႉမဝ်ၽွင်ႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လဵင်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈ မီးၵူၼ်းၵႆႉယွၼ်းထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း ၼမ်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼွင်ႉၼႅၼ်း တေမႃးဢွၵ်ႇႁၢႆးၵၢၼ် ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်း ၼွင်ႉၼႅၼ်း ႁိုဝ် ၼွင်ႉၼုတ်း ၵေႃႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းထႆး/တႆး ယၢမ်းလဵဝ် တေမႃးဢွၵ်ႇႁၢႆးၵၢၼ် တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၽဝမၼ်းၼၢင်း။


ၼွင်ႉၼႅၼ်း ယိပ်းၼႄၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇလွင်ႈမၼ်းၼၢင်း
ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် (ပွတ်းၼႂ်)ၼႆႉတၢင်းထီးဝီးထႆး တိုၵ်ႉထၢႆႇႁၢႆးၵၢၼ် ထီးဝီး ယူႇတီႈႁေႃသိလ်ၵဵင်းမႆႇယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/08/2014 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း၊ ၼွင်ႉၼႅၼ်း ႁိုဝ် ၼွင်ႉၼုတ်း တေမႃးဢွၵ်ႇႁၢႆးၵၢၼ် တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် (SHAN Radio Online) ။ တေမီးၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် မၼ်းၼၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇယူႇမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မႃးယူႇမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်မႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်မႃးၽွင်ႈ၊ သမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး၊ မိူဝ်ႈၼႃးသမ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွင်ႉၼႅၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းလဝ်းႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်တိုၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်သေ ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လၢပ်ႈတူၼ်ႈယၢင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵႃႈပူၼ်ႉမႃး မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထႆး မႃးႁၢၼ်မႅၼ်ႈသေ ၸၢင်ႈထၢႆႇဝႅပ်ႇ (ၼၢင်းဝႅပ်ႇ)ဢွၵ်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇထႆး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်း ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး၊ ၼႂ်းႁူင်းပွႆႇႁၢင်ႈသဵင် (TV) ထႆးသေ တၢင်းတူင်ႇဝူင်း/ လူၵ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၾဵတ်ႊသ်ၿုၵ်ႊ (Facebook) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈၵၼ်ၼမ်လၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/08/2014 ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၼွင်ႉၼႅၼ်း တီႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လၢပ်ႈတူၼ်ႈယၢင်း မူႇ 4 ဝၢၼ်ႈသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႃလႃးၵၢင် (ၵဵင်းမႆႇ) လႄႈမႄႈၸူဝ်ႈ)။ မၼ်းၼၢင်း တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈ 7-8 ပီယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၼႆႉ လႆႈမႃး 5 ပီ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁပ်ႉမဝ်ၽွင်ႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လဵင်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈသေ မီးၵူၼ်းၵႆႉယွၼ်းထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း ၼမ်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈ IT လၢႆးလိူၼ် မီးလႆႈၸႂ် 7 ၶေႃႈပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်လႄႈ တႅမ်ႈပွင်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵၼ်ငၢႆႈၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ၵုမ်ၼႂ်းႁွပ်ႈလိူၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 17/08/2014 ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ IT လၢႆးလိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 4 ဝၢႆးသေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/01/2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Unicode တႆးမႃးၼမ်လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉပၼ် ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူင်သၢင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၶတ်းၸႂ်သူၼ်းတုမ်ပိုၼ်ၽႄႈၶဝ် မီးႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်တိူဝ်းမႃး။
ၵွပ်ႈၼၼ် ထူၼ်ႈႁွပ်ႈလိူၼ်တီႈ 4 ၵမ်းၼႆႉ ၸင်ႇမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈဢၢႆႊထီႊ IT တႆး ဢၼ်ၸတ်းတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဝၼ်းတီႈ 17 (ဝၼ်းတိတ်ႉ) မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ -

1 ႁႂ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းပဵၼ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၵူႈၾွၼ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉယူႇၼီႊၶူတ်ႉ (ပိူဝ်ႈတႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ)
2. ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၾွၼ်ႉဢၼ်မီးပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ
3. ပေႃးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉပၢင်လူင်တေဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉပၢင်လူင် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပီ 2011
4. ၸၢႆးၽူင်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးတမ်းဝၢင်းပိူင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈထႆးပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း(ၵွပ်ႈမၼ်း 
    မီး တူဝ်ၼမ်းၼႃး တူဝ်တႂ်ႈ ၼိူဝ် ၶၢင်ႈ) မိူၼ်လိၵ်ႈတႆး)

5. ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်တေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ လွၵ်းလၢႆး ႁႂ်ႈမီးပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ တေၵပ်းသၢၼ် ၸၢႆးတီႇတီႇသူင်ႇလႄႈ  
    ၸၢႆးလူင်
6. ပေႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၾၢႆႇဢၢႆႊထီႊ IT တႆးႁဝ်း တေမႃးၸွႆႈၵၼ်လူင်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႊၶူတ်ႉ တႆး ပၼ်ၼႂ်း
    ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ လႄႈၾူၼ်ႊမိုဝ်းထိုဝ် ၶွင်ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၼႃႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ 
    ၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

7. ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈ ဢၢႆႊထီႊ IT လိူၼ်တေမႃး တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/09/2014 တေဝွၵ်ႇၸႅင်ႈမႃး
     ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး Unicode ၼႂ်းၶွမ်းပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းၾူၼ်ႊ မိုဝ်းထိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇေမႃလူင်း/လူင်းဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈႁွပ်ႇႁိဝ်ႈ တိဝ်ႈယိပ်းပႃးမႃး ပၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈလူင်းပၼ်ၾွၼ်ႉတႆး Unicode လႆႈ - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း/ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢႆႇၸႃႇၽွင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT တင်းၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ UPWC ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA လၢတ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆႇၸႃႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်။


ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- မၼ်းၸဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်းလၢႆႇၸႃႇယူႇ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆႇၸႃႇၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် ၵေႃႈ ႁဝ်းတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း လိူဝ်သေဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် လီလႆႈဝႆႉ ၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်း ၸႂ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေ ၶႆႈၸႂ်ပၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆႇၸႃႇၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶွမ်ႊမတီႊၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCCT တင်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉတင်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်လၢႆႇၸႃႇ ဝၼ်းတီႈ 25-31/07/2014 ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးႁဵတ်း ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း (သၢၵ်ႈသေႇ) ထႅင်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵျပၼ်ႊလႄႈ ၼေႃႊဝေႊ (ၼေႃႇဝူၺ်း) ။

ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉ မီးပုၵ်ႉၵလ 2 ၵေႃႉ လႄႈမိူင်း 5 ၸိုင်ႈမိူင်း။ ပုၵ်ႉၵလ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ- 1.ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UN) ။ 2.ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႊသျႅၼ်ႊ (ASEAN) ။ မိူင်း 5 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ- 1.ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ (US) ။ 2.မိူင်းၶႄႇ။ 3.မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ။ 4.မိူင်းထႆး။ 5.မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (UK) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်လၢႆႇၸႃႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ-
1.တေလႆႈယိပ်းတိုဝ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉ လၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵူႈၸႄႈမိူင်းမီး ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇ၊ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃတဵမ်ထူၼ်ႈ။

2.သင်ဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈတီႈ 1 ယဝ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႃႈသိူဝ်ႈ မၼ်း တေပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ (တူဝ်ယၢင်ႇ-ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မူႇၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တေယႃႉပႅတ်ႈ၊ တေဝႃႈမူႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၼႂ်းၼိူဝ်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႄႉ တေသိုပ်ႇမီး ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ယူႇ)။

3.ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တေႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

4.လၵ်းၵၢၼ် 3 ပိူင် (ဢယေးတူင်းပႃး) တေပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၼိုင်ႈ ဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်း (1.ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 2.လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 3 ဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ)ၸိၵ်းၸွမ်း ႁႂ်ႈလႆႈမၼ်းၵိုမ်း)။

5.လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တေမီး 3 ၾၢႆႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မူႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႄႈ ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ ဢိၵ်ႇပႃးဢဵၼ်ႁႅင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ။

6.ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်။ (မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းၵေႃႈတေဢုပ်ႇႁင်းၵူၺ်း။ ပေႃးယဝ်ႉတေမီး မိူင်းတႆး မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း)။

7.ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း။ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်တေလႆႈသႂ်ႇပႃး ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်း။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း တင်းမူတ်းမီး 7 ၵၼ်။ 1.လၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်။ 2.ဢဵၼ်းဢၢၼ်း လႄႈ တီႈယိူင်းမၢႆ။ 3.လွင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း။ 4.လွင်ႈတႃႇတေပႂ်ႉပႃးပၵ်းတႃလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း မၼ်ႈၵိုမ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း။ 5.ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ 6.ၼႃႈၵၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈ။ 7.ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း 7 ၵၼ်ၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ပႃးလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈတွၵ်းသိုဝ်ႈ သႂ်ႇၵူႈၶေႃႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပႃး ဢမ်ႇပဵၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း (ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတေလႆႈယူႇသဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေလႆႈယူႇသဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်) ထုၵ်ႇလီမီးဝႆႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႆႉ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈ- ၼႆယူႇ။

8.လွင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၶေႃႈၵႂၢမ်း/ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵူႈသမ်ႇၵူႈပိူင် ၼႂ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶွမ်ႊမတီႊၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) မီးဢႃႇၼႃႇ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း လၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်။

9. ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (ႁႂ်ႈပုၵ်ႉၵလ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လႄႈ 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ) ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း။

10.မူႇၸုမ်း ဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-
(ၵ)တေလႆႈပဵၼ်မူႇၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လၢႆႇၸႃႇ။
(ၶ)တေလႆႈပဵၼ်မူႇၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။
(င).တေလႆႈမီးၶိူင်ႈပိူင် မူႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။
(ၸ)တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်မူႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိင်းဝႆႉ။
(သ)တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်မူႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တေႃႇသူႈၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates