ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်ယဝ်ႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး တႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး လူႉၶွႆႈၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ။ဝၼ်းတီႈ 23-29/04/2015 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၶပ်ႉမၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 50 ပီတဵမ်၊ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ တၢင်းသင်ၶ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မႁႃၵုသူလ် ပီၵွၼ်းၶမ်းၼႆလႄႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ (ဝွၵ်ႇၸိူၼ်း) ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်းႁွတ်ႈႁူမ်ႈသိူဝ်း ႁွမ်းတၢၼ်းသႃထုၸွမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆး ဝၼ်းတီႈ 23-25/04/2015 ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶ၊ ဝၼ်းတီႈ 25-29/04/2015 ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလႄႈ ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းပီၵွၼ်းၶမ်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပႃးပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းမေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်း လူႉၶွႆႈၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ၊ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။


ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းၵဝ်ႇဢႃယုယိုၼ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ယၢမ်းပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းငမ်း မႃးဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ မိူင်းတူၼ်။ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်လီႁွတ်ႈထိုင်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1.ၵျွင်းႁေႃၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ (ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး)။ 2.ၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ။ 3.လွႆမေႃႇမႃႉ။ 4.ၵျွင်းၸဝ်ႈမျၢတ်ႈၼမ်ႉႁူး။ 5.ထၢတ်ႈၸေႇတီႇ (ၵွင်းမူး) ၵျွင်းၺွင်ႇၽေႃးထိ။ 6.ထၢတ်ႈၸေႇတီႇ (ၵွင်းမူး) ၵျွင်းသၢဝ်းပႅတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2015 ၊ ဢၼ်ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 21 ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်ႇတိ မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ မိူင်းမိတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၵွၼ်ႇဢိူင်ႇလႄႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၽူႈၵွၼ်းပၢင်သွၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၼၢမ်းၶမ်း၊ ၽူႈၵႅဝ်ပၢင်သွၼ် ပဵၼ်ၸၢႆးတိုၼ်းတႆး - ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃသွၼ် ၸၢႆးတိုၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 300 ၵေႃႉပၢႆ၊ မေႃသွၼ်ၸၢႆး/ယိင်း မီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉပၢႆ၊ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈမီး 5 ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉႁႃႈ၊ လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈတႆးမႁႃႈတူဝ်သွၼ်ပၼ်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃဝႆးသွၼ်၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈထိုင်ၸၼ်ႉႁႃႈ ဢဝ်ပပ်ႉလိၵ်ႈမႁႃႈတူဝ်သွၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးၵူႈပီ၊ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ပိုတ်ႇဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ မီး 10 ဝၢၼ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၸွမ်ၸဵင်၊ ဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပွမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ လႄႈ မိူင်းမၢင်းလူင်- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ သၢၼ်မိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ  ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ထုင်ႉလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။


ရူတ်ႉၵႃးမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်သီႊလီႊၶုၼ်ႊ
ဢိင်ၼိူဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းႁိၼ် သီႊလီႊၶုၼ်ႊ  တေႃႉတၢင်ႇလတ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈလၢၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 10-20 လမ်းၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆ၊ တုမ်ႉလေႃႇတွင်ႈၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ထုင်ႉၸႄႈလၢၼ်ႉ ႁူပ်ႉၵၼ်လၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉတူင်ႉၼိုင် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း၊ ၸိူဝ်းမႃးယႃႉၶုတ်း တေႃႉဢဝ်ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်မႃးၶုတ်းတေႃႉ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ မႃးတေႃႉတၢင်ႇဢဝ်ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း၊ ယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ သၼ်လွႆ ႁူဝ်ၼမ်ႉမုတ်း ၼမ်ႉဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေး ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်မႄႈမိူင်းတႆး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ႁႄႉၵင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈဢေႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။

 
မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သီႊလီႊၶုၼ်ႊ Photo: Sai mao
တႄႇဝၼ်းတီႈ 08/04/2015 တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ တႄႇၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႄႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ သီႊလီႊၶုၼ်ႊ ဢမ်ႇပၼ်လတ်းၼႂ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ။ ဢၼ်ၶုတ်းယူႇတီႈလွႆတႄးမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။

သၢႆတေႃႉႁိၼ်သီႊလီႊၶုၼ်ႊ ပွတ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ မီးယူႇ သၢမ်ႇသီႇသၢႆ - လွႆတႄးမိူင်း - မႆႉသၵ်း - ၼမ်ႉၵတ်း - ၸႄႈလၢၼ်ႉ - လတ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇ ၼွင်မူၼ်း၊ ၼွင်မူဝ် - တိုင်းလူင် - တႃႈၸၢင်ႉ၊ ဢၼ်လတ်းထိူၼ်ႇ မႃးတၢင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လတ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ လတ်းတူင်ႈၼႃး ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းသေ သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ။ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ် တီႈၶွမ်ႊပၼီႊသေ ပၼ်ၵႃးတေႃႉႁိၼ်ႁႄႈလတ်းၵေႃႈမီးလႄႈ ပႆႇႁၢမ်ႈႁႄႉလႆႈသဵင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ် သီႊလီႊၶုၼ်ႊ Photo: Sai mao
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ တၢင်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇယွမ်းရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉ 20 လမ်း။ ၵႃးဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႃးမိူင်းၶႄႇ မၢႆၵႃးမိူင်းၶႄႇ။ ၼမ်ႉၼၵ်းႁိၼ်ႁႄႈ သီႊလီႊၶုၼ်ႊလၢႆလၢႆၵူၺ်း ၼိုင်ႈလမ်းတေမီးမွၵ်ႈ 8 တၢၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလတ်းယူႇ 10 လမ်းပၢႆ ” - ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းပွတ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ ထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ သၢၼ်မိုဝ်းလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်မိူင်းတႆးလႆႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆတႄးမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 – 26/4/2015။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵၼ်းႁူႉ ပိုၼ်းၸဝ်ႈဝူင်ႉႁေႃသႅင် သိူဝ်ၶၢၼ်ၾႃႉ သၢင်ႈႁၢင်ႈႁေႃ ၵေႃႇတႅၼ်ႈသၢင်ႈမိူင်း။ ႁႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထုင်ႉမၢဝ်း။ ႁႂ်ႈမေႃႁူမ်ႈတုၵ်ႉႁူမ်ႈယၢၵ်ႈၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။


တႃႈၼွင်မူၼ်း ၼမ်ႉမၢဝ်း Photo: Sai mao


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝႃႉၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉမွၵ်ႇ 12 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၸုမ်းဝႃႉ UWSA တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်သၢင်း ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ၊ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 12 ၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမတီႊ လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တမ်းဝၢင်းၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇတင်းမူတ်း တႅပ်းတတ်းလွင်ႈ NCA ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ- ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉလၢတ်ႈ။


ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ UWSA ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ
ပေႃးထိုင်မႃး ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1-3/05/2015 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 မူႇၸုမ်း- 1.ပႃႊတီႊ/တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/ UWSA) ။ 2.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) ၸုမ်းမိူင်းလႃး။ 3.ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO) ႁူမ်ႈၵၼ် တေပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း UWSP/ UWSA ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် (2015) ၼႆႉလႆႈႁွင်ႉဝွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း 12 ၸုမ်း- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁွင်ႉဝွၵ်ႇဝႆႉ 12 ၸုမ်းၼၼ်ႉ 1.ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၊ 2.ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO) ၊ 3.ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၊ 4.ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် (KNPP) ၊ 5.ပႃႊတီႊမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၊ 6.ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ၊ 7.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ 8.ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ 9.တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ ႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၊ 10.တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၊ 11.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ပႃးတင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 12 ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉမွၵ်ႇပႃးၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း ၶွင်ႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ ၶွင်ႊသီႊငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KPC) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ (DKBA) ၊ ၶွင်ႊသီႊသူဝ်ႇသျႄႊလိတ်ႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၼႃႇၵ (NSCN-K) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ (LDU) ၊ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ (WNO) ၊ ပႃႊတီႊပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ဢမ်ႇႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ လၢႆၵေႃႉလၢႆၾၢႆႇထတ်းသၢင်ဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၼ်ႁႃဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈ မႃးဢုပ်ႇၵုမ်/ ထတ်းသၢင်/ တႅပ်းတတ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) ဝႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁိုဝ် ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽိုၼ်ယုၵ်းယၢင်ႇလိုၼ်းသုတ်း NCA ၼႆႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ထုၵ်ႇလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေဢုပ်ႇၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးႁွင်ႉဝွၵ်ႇ 12 ၸုမ်းၵူၺ်း တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈလွင်ႈ NCA ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီလႆႈမွၵ်ႇပႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထႅင်ႈ 8 ၸုမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ယူႇ၊ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ - ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (PI) လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉဝွၵ်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းဝႃႉ (UWSA) လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ႁႅင်းသူၼ်းဢီး ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးတေၸဵဝ်းလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လၢႆႇၸႃႇ/ လေႃႇၶီးလႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊  ႁဝ်းတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈ လႆႈလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPWC) တင်း NCCT ၶဝ်သမ်ႉမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်တေႁဵတ်းပၢင်သၢင်းၵမ်းၼႆႉ လွၼ်ႉၵႅၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမၼ်းတေပိူင်ႈၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ တၢင်ႇၸုမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းမႃး သူင်ႇသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်မႃးဝႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆၸုမ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတူၵ်းႁူင်ႈတူၵ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸိူၼ်း ႁွင်ႉဝွၵ်ႇႇ (ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ)ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်တေပဵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ။ လၢႆၵေႃႉလၢႆၾၢႆႇၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးပၢင်ၵုမ်တီႈပၢင်သၢင်း ဢမ်ႇပႃးၵူႇမူႇၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ NCA ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေလႆႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/04/2015 ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းၵုၼ်ႇမေႃႇ (ၸုမ်း KIA) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ 1.ထုၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႇပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း။ 2.ထုၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႇပႃးၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵေႃႈဝႃႈ သင်ဝႃႈႁွင်ႉမွၵ်ႇပႃးၸုမ်း NCCT တႄႉ တိုၼ်းပႃးမူတ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 16 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC ) 12 ၸုမ်း လႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။ 12 ၸုမ်းၼၼ်ႉ 1.ၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း (KIO) ၊ 2.ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၊ 3.ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) ၊ 4.ပႃႊတီႊမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (MNSP) ၊ 5.တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ 6.ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ၊ 7.ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ 8.တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ (PSLF) ၊ 9.ၸုမ်းလႃးႁူႇ (LDU) ၊ 10.ၸုမ်းၶျၢင်း (ANC) ၊ 11.ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ (WNO) ၊ 12.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ - ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း 1.တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (ALP) ၊ ပႃႊတီႊမိူင်းၵယၢၼ်း (KNLP) ၊ ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KPC) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်း KPC ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ KNU တင်း KNLA သွင်ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေပဵၼ်မႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းၾၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAAလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း၊ ၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းယႃႉၵဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႃႈတႃ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။


ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း ၾၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA  Photo: 7daydaily
လွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄး ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉဝႃႈ-  ပဵၼ်ၽူႈယႃႉၵဝ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်သရေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်း တူဝ်ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ထုၼ်းမျၢတ်ႉလိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်းၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈတီႉပႃး ၵူၼ်းၶဝ် (ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢၼ်တႅမ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မၢပ်ႇၽၢမ်းလႅၼ်လၢတ်ႈ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ မူႇၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေလၢတ်ႈၸႃ၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးတီႉၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ တေလႆႈတီႉပႃးၵူၼ်းၶဝ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶဝ်သမ်ႉ လၢတ်ႈလွင်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းဢဝ်လူးၵွၼ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းဝႃႉ UWSA ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ဢၼ်ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵုမ်။ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈၼႆႉထုၵ်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ထုၵ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) မိူၼ်တၢင်ႇၸုမ်း။ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လႆႈၶဝ်ႈပႃး၊ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၸိုင်  ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးၶဝ် လႆႈႁွင်ႉပႃးၶဝ်၊ ႁႂ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉ။ ပေႃးၼၼ်ၸင်ႇ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈသင်ႉမႃး- ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇလီ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 2 ၽိုၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးၵၢၼ်ၶဝ်ႈထိုင် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၊ ႁဵတ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ။မေႃယႃလူင် ရတ်ႉသတႃႊ   ရတ်ႉတၼဝိၼ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႆးယူႇလီမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ  လွင်ႈလုမ်း လႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်း ထဝ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း ၊ ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊလႄႈ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း။ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်မႃး ၵၢင်ၸဝ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ  လႆႈတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 01 လိူၼ် ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2015။

မေႃယႃ ဢမ်ႊၼူၺ်ႊ   ၵႃႊၸီႊၼ ၵႅမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႆးယူႇလီမိူင်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်တီႈ 1 ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၶၢႆပၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်းၵူႈၵေႃႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ(ပရႃၵၼ်သင်ၶူမ်း) ။


ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၼႆႉလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်းထတ်း500 ၿၢတ်ႇလႄႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ 2,200 ၿၢတ်ႇႁူမ်ႈတင်းမူတ်းပဵၼ်2,700 ၿၢတ်ႇ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု7 ပီလူင်းတႂ်ႈ 365 ၿၢတ်ႇ မီးဢႃယု 1 ပီဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ။ သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ယူတ်းယႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢဝ်၊လႄႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ဝၵ်ႉသိၼ်း) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်တီႈ 2 ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလႄႈၵၢၼ်ၶၢႆဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်ႈပၢႆးယူႇလီပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း 4 ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ၊ ဝႅတ်ႊၼၢမ်ႊႁူမ်ႈထိုင်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႉဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီလႆႈ။ တေပၼ်သုၼ်ႇလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ  3 တွၼ်ႈ ။

ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီဢႃယု 1 ပီၵႃႈၶၼ်   2,100 ၿၢတ်ႇ၊ ဢႃယု 6 လိူၼ် 1, 400 ၿၢတ်ႇ၊ဢႃယု 3 လိူၼ် 1,000 ၿၢတ်ႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉႁူမ်ႈပႃးၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 7 ပီ လူင်းတႂ်ႈ365 ၿၢတ်ႇ မီးဢႃယုဝတ်း 1 ပီ ။

ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီၼႆႉမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ပၢႆးယူႇလီမိူၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉပၢႆးယူႇလီ ( ဝတ်းထွင်း ) ၵူၼ်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၽႃႇတတ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း တီႈမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသုင်လႄႈၶဝ်ႈႁပ်ႉ ယႃ ARV (တႃႇၽူႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV/AIDS ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်မႃးတီႈ ASTV


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SuZuKi တေတင်ႈႁူင်းငၢၼ်းႁဵတ်း ရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်းရူတ်ႉၵႃး  SuZuKi ၵျပၢၼ်ႊ တမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တေလူင်းတိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလၢၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းငၢၼ်းႁဵတ်းရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  ႁူင်းတီႈ 2 ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းရူတ်ႉမီး 125 ႁႆႈ။    ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတေတႄႇၼႂ်းပၢႆပီ 2015 သဵင်ႈသေ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူတ်ႉၼႂ်းပီ 2017။   တေလူင်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢႆႁဵင်လၢၼ်ႉယဵၼ်ႊ လႄႈတေၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 300 ၵေႃႉတေဢၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃး 10,000 လမ်းတေႃႇပီ။  ႁူမ်ႈထိုင်ရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း Ertiga 7 တီႈၼင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ SuZuKi ၼႆႉတႄႇႁဵတ်းရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 16 ပီ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။   ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႂ်းပီ 2010  ။

ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းတီႈသွင်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တေမိူဝ်းလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။
ၶေႃႈမုလ်  ASTV


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates