မိူင်းပွၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းပွၼ် ၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး၊ ပိူဝ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2014 ပွတ်းၼႂ်၊ လုင်းႁဵင် လုင်းၸၢႆးၸဵင်ႇဝိၼ်း လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လုင်းၸၢႆးပႃႉတၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပႃႉတၢၼ်း ပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လုင်းႁဵင်လႄႈ ပူႇၵၢင်ႉၵူႈပွၵ်ႉပွၵ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 24 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတီႈတူၼ်ႈတီးၵူၺ်းၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းပွၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈလႂ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈတီႈတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 52 ဝၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈမိူင်းပွၼ်။ တီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ တေၽႄၵူၼ်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဢၼ်ၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉတၢႆ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸွတ်ႇၽႄႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ပဵၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ်ၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2014)ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇၽႄႈ ၸွတ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းတႆးၸၢဝ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွတ်းထုင်ႉပၢင်ႇၸေႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉၶမယ 114 ၼွင်ၶဵဝ်၊ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 55 ၵလေႃး- ၸုမ်းဢၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/08/2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 114 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 55 ၵလေႃး၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅမ်သိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈပၢင်ႇၸေႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်လုင်းၸၢႆးမုင်ႉ တီႈတႃႈၼမ်ႉ၊ ၽွင်းလုင်းၸၢႆးမုင်ႉ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၼမ်ႉယူႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵိုတ်း၊ လုင်းၸၢႆးမုင်ႉသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈပၢင်ႇၸေႈ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်းၶိၼ်ႇ၊ ထၢမ်သင်ၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ်သေ ၸၢႆးထုၼ်းၶိၼ်ႇ ၺႃးမတ်ႉၵိုၵ်းတူၼ်ႈမႆႉသေ ပၢတ်ႇထိူဝ်ၶေႃးတၢႆၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸေႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၶႃႈတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ၊ ပီ 1373 ၼီႈ၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/08/2011 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်ႇၸေႈသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆယဝ်ႉ၊ မၼ်းတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထၢမ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉလႄႈ လႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်းၵေႃႈ ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ သင်ႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းတႃႈၼမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸႂ်ႉၵိုတ်းလႄႈဢမ်ႇၵိုတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ပႃးတင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႃးႁဵတ်း ပၢင်ၸႃပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယိုတ်းလႆႈမႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ယိုတ်းလႆႈၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊမႃးလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ လႆႈမႃး။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး တိုၵ်းတပ်ႉပၢင်ႇၸေႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉပၢႆႈၵၢၼ်ႁၢပ်ႇၶျေႃးသေ မႃးၽႅဝ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးလေႃႇတိုၵ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်။

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၸၢႆးထုၼ်းၶိၼ်ႇဢိူၺ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းသေတႃႉ၊ ယႃႇပေၵႂႃႇၸွမ်းငႃးသိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ မၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ၽိူဝ်ႇမႃးႁႅၼ်းသွမ်းၸဵတ်းပၼ်မၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁူႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/10/2014 ၼႆႉၵေႃႈ ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လူတ်ႉၵႃး 5 လမ်း၊ မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပွတ်းၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ သမ်ႉၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မူၵ်းယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်လမ်သေ ႁူပ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးမူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉၸွမ်းတၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးသူၺ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၼႄးၶႃသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇသေ ၽဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃပႅတ်ႈတင်းသွင်လမ်းယဝ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ။

လုင်းမူၼ်း ၸၢဝ်းဝႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ။ ၸၢႆးသူၺ်ႇ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉဝူဝ်းသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မႃးလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပွတ်းပၢင်ႇၸေႈ လွႆယွႆး ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2011 ၵမ်းၼိုင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထိုင်မႃးပီ 2014 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးလေႃႇတိုၵ်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇ တပ်ႉတႃႈၽႃသွင်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 75-77တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 75-77 ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ မိူဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ။


ၵၼ် 75

 ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ
    မိူဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ၼမ်
    ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ။

 ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းငမ်းယၢပ်ႇ
    မိူဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း မိုင်ႉႁႃၽွၼ်းလီသႂ်ႇတူဝ်
    ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းငမ်းယၢပ်ႇ။

 ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ
    မိူဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ပူၼ်ႉ
    ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ။

 ဢမ်ႇၶိုင်ပွင် ပိူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇပူၼ်ႉ
    ပိူၼ်ႈၸင်ႇဝႃႈ ၼပ်ႉယမ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း။

ၵၼ် 76

 ၵူၼ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈမီးသၢႆၸႂ်ယူႇ မီးတူဝ်ၶိင်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ
    ပေႃးတၢႆ မၼ်းၵေႃႈၶႅင်
    တူၼ်ႈတင်းလူင် မိူဝ်ႈယင်းမီးၸႂ်ၵေႃႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ
    ပေႃးတၢႆ ၵေႃႈႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈ။

 ၵႅၼ်ႇလႄႈၶႅင် ပဵၼ်ၵေႃႉသေႈၽီမရၼ
    ဢူၼ်ႈလႄႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်ၵေႃႉသေႈ ၸီႇဝိတ်ႉတသၢႆၸႂ်။

 ၸင်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၵွမ်ႉၵႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ဢမ်ႇပေႉၽႂ်
    တူၼ်ႈမႆႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵေႃႈၸၢင်ႈႁၵ်း
    ၸိူဝ်းၶႅင်ယႂ်ႇ တေၸူမ်လူင်း
    ၸိူဝ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ တေလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ။

ၵၼ် 77

 တဝ်ၾႃႉ မိူၼ်ယိုဝ်းပိုၼ်ၵၢင်ႇ
    တိုတ်ႉတွၼ်ႈၼိူဝ်မၼ်းလူင်း
    တိုတ်ႉတွၼ်ႈတႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈ
    သၢႆမၼ်းယၢဝ်းပူၼ်ႉ ၼႆတတ်း
    သၢႆမၼ်းပွတ်းပူၼ်ႉ ၼႆထႅမ်။

 သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်း မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ်
    လူတ်းတီႈၵူၼ်းၽၢၼ်
    ၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈၵူၼ်းမီး။

 ၽႂ်မီးလိူဝ်လႄႈ
    တိုၵ်ႉၶႂ်ႈၽိူဝ်ႇၽႄႇပၼ်ပိူၼ်ႈ ?
    ၸိူဝ်းဢၼ်မီး တဝ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

 ၸင်ႇဝႃႈၽူႈလူင်ႉပွင်ႇၼႆႉ
    ၸွႆႈပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသင်
    ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸပ်းႁွႆႈဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ
    ဢမ်ႇမီးၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇပိုဝ်းၼိူဝ်ႉပိုဝ်းၶူၼ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ မၢႆမီႈ 17/1ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 17/1 ဝႃႈလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ၊ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ။


ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးၼုတ်း
ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးၼုတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 17/1 ဝႃႈလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈယူႇၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽေးၼမ်ၼႅၼ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆ တေထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမႃး၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ တႃႇတေပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေႁႅင်းဢေႇၵႂႃႇတႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ယႄးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-  မၢႆမီႈ 17/1 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူင်ႉၼိုင ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃး / ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းႁဝ်း ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈႁႅင်းဢေႇၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၶဝ်ၵူဝ်- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၵ်ႉယမ် ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်တၵ်ႉယမ် ၶုၵ်းထူပ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းယၢပ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးမၢႆမီႈ 17/1 လႄႈလႆႈၶဝ်ႈႁႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်၊  ငၢႆႈၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ။ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၸူးထႅင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း၊ လႆႈၶိုၼ်ႈၸူးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်တႄႉတႄႉ၊ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉ မၢႆမီႈ 17/1 - ဝႃႈၼႆ။

ယႄးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈ- မၢႆမီႈ 17/1 ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ဝႆႉလႃႇ၊ ၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇဝႆႉ။ မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပေႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈလီလီလႄႈၶဝ်ဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇတွႆးပူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ- 17/1 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈမႃးပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမိၼ်းၸေႃႇဢူး ၽူႈၵမ်ၵပ်းၾၢႆႇၸိသင်ႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်း သုၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (MPC) လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈထမ်း/ ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃးၼႆလႄႈ 17/1 ၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးတႄႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈၶဝ်တေ ယႃႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ၊ ၶဝ်တေဢမ်ႇၸႂ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ- လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 72-74တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 72-74 ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵူဝ်ဢႃႇၼႃႇ ဢႃႇၼႃႇ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ။ * ယႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈယူႇ ႁိူၼ်းယေးၶဝ်  ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်လဵင်ႉတူဝ်လဵင်ႉၸႂ်ၶဝ် ၼၵ်းၼႃပႃးပၼ်ႈ


ၵၼ် 72

 မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵူဝ်ဢႃႇၼႃႇ
    ဢႃႇၼႃႇ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ။ *

 ယႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈယူႇ ႁိူၼ်းယေးၶဝ်
    ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်လဵင်ႉတူဝ်လဵင်ႉၸႂ်ၶဝ် ၼၵ်းၼႃပႃးပၼ်ႈ
    မိူဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ယၢပ်ႇၸႂ်
    ၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈႁဝ်း။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇၼႆႉ
    မီးတၢင်းႁူႉၵူၺ်း ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်
    ႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇယွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    မၼ်းပွႆႇၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁပ်ႉဝႆႉၼိုင်ႈ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း
*ၵမ်ႈၽွင်ႈပႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်ဢႃႇၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႄဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ် တေမႃးထိုင်” ။

ၵၼ် 73

 ၵေႃႉႁတ်းတေႃႇသူႈ တေတၢႆ
    ၵေႃႉႁတ်း ဢမ်ႇတေႃႇသူႈ တေလွတ်ႈ
    ႁတ်းၼိုင်ႈ မီးၽွၼ်းလီ
    ႁတ်းၼိုင်ႈ မီးၽွၼ်းၸႃႉ*

 ၾႃႉၸင်း ဢၼ်မၼ်းၸင်း
    ၽႂ်တေႁူႉလႆႈဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် ?
    မၢင်ၵမ်း ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ယင်းတတ်းသိၼ်ၸႂ်ယၢပ်ႇ။

 တဝ် ၾႃႉဢမ်ႇၶႅင်ႇ သမ်ႉပေႉ
    ဢမ်ႇလၢတ်ႈ သမ်ႉမီးၵႂၢမ်းတွပ်ႇ
    ဢမ်ႇႁွင်ႉ သမ်ႉမႃးထိုင်
    ယူႇၼိမ် သမ်ႉဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵူႈပိူင်။

 ၼႅင်ႈၾႃႉၼႆႉၵႂၢင်ႈ
    တူင်ႇမၼ်းႁၢင်ႇ
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးသင်လုတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႆႈ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း
*ၵမ်ႈၽွင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ- ႁတ်းသူႈၼႆႉလီ။ ၵူၺ်းထုၵ်ႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁတ်းသူႈၼႆႉ ဢမ်ႇလီ။ ၵူၺ်း ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႆႈၼႆႉလီ။ တင်းသွင်ပိူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတဝ်။ ႁႂ်ႈလႆႈပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပၢၼ်ၵၢင်။ တၵ်းႁတ်းႁၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ။

ၵၼ် 74

 မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵူဝ်တၢင်းတၢႆယဝ်ႉ
    တေဢဝ်တၢင်းတၢႆၵႂႃႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?
    ၵူၺ်း သင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်တၢင်းတၢႆယူႇ
    မီးၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ
    ၵဝ်ၵေႃႈတီႉယဝ်ႉႁႅမ်တၢႆ
    တေမီးၽႂ် ႁၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ?

 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈတိုၼ်းဝႆႉ
    ၶႂ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းတႅၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶႃႈႁႅမ်
    မိူၼ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇတႅၼ်း ၸၢင်ႈမႆႉ
    တေမီးဢမ်ႇလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇဝၢတ်ႇမိုဝ်း တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
1.ပေႃးၶုၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ။
ပေႃးၶုၼ်မိူင်းလီ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် ၵူၼ်းၵေႃႈၵူဝ်တၢႆၵၼ်။
2.ၸၢင်ႈမႆႉ-လၢၵ်ႈသမႃး
လဝ်ႇၸိုဝ်ႇၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ လူဝ်ႇႁူႉတူဝ်ဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈယူႇၸမ်ၶဵၼ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈတႆး ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈလႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းႁႅၵ်ႈသုတ်း မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလၢႆၸဝ်ႈလၢႆၵေႃႉ။ လၢတ်ႈလွင်ႈတႆး/ တႆးဢႃးႁူမ်/ တႆးၸူင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


Photo: Sai Arntai
ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လႄႈ ပိုၼ်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 18/11/2014 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လႄႈ ပိုၼ်း လၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇသြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ၊ မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်၊ ၸဝ်ႈမျႃႉဝတီႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းထႆး မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တၢၼ်ႈၶႆႈ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇလူလိၵ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ 1.တႆးဢႃးႁူမ်၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်တႆးဢႃးႁူမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ 2.လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်။ 3.လွင်ႈပိုၼ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးၸူင်ႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ။ 4.လွင်ႈၶုတ်းၶုမ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး။ 5.လွင်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်တႆးဢႃးႁူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ 6.တႆးႁူၺ်ႈယၢဝ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉလႅင် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လၢတ်ႈၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ- ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼၢင်းႁွမ် ၵေႃႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။

Photo: Sai Arntai
ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2108 ၼီႈ၊ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2109 ၼီႈ (ပီလပ်းမဵတ်ႉ-ပီပႄႉ) ပီမႃႉသုတ်းသဵင်ႈ ယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးပီပႄႉ။ မီးၵၢၼ်လဵၼ်ႈၸဵင် ပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း၊ ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးဝိၼ်/ တၢင်းၵႃႈ/ ၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ မီးပႃးပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႆး၊ လၢတ်ႈ 3 ၽႃသႃ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ မၢၼ်ႈ၊ တႆး။

တီႈပၢင်ပွႆးၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 19-24/11/2014 (ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း) တေပိုတ်ႇဝႂ်ၸူၵ်ႈ ၽူႈမီးမုၼ်ၵၢမ်ႇလီ လႆႈလူတ်ႉၵႃး TOYOTA VIGO 6 လမ်း၊ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽူႈမီးသုၼ်ႇမုၼ်လီၶဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈလမ်းၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ယႂ်ႇသုတ်းတီႈၼိုင်ႈ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2012 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ မိူဝ်ႈပီတႆး 2107 ၼီႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 69-71တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 69-71 ။ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း မီးၵႂၢမ်းဝႃႈ- ၵဝ်ဢမ်ႇသမ်ႇႁၢင်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၺ်း ယွမ်းပဵၼ်ၶႅၵ်ႇ  ၵဝ်ဢမ်ႇႁတ်း သုတ်ႉၼႃႈၼိုင်ႈၼိဝ်ႉ ၵူၺ်း တေထွႆလင်ၼိုင်ႈသွၵ်ႇ။


ၵၼ် 69

 ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း မီးၵႂၢမ်းဝႃႈ-
    ၵဝ်ဢမ်ႇသမ်ႇႁၢင်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း
    ၵူၺ်း ယွမ်းပဵၼ်ၶႅၵ်ႇ
    ၵဝ်ဢမ်ႇႁတ်း သုတ်ႉၼႃႈၼိုင်ႈၼိဝ်ႉ
    ၵူၺ်း တေထွႆလင်ၼိုင်ႈသွၵ်ႇ။

 ပိူၼ်ႈႁဵၵ်ႈဝႃႈ တူင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တူင်ႉ
    ဝူတ်ႈၶႅၼ်သိူဝ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼႄၶႅၼ်
    တိုၵ်းပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇတေႃႇၼႃႈမၼ်း
    ၵမ်ၵွင်ႈယူႇ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်။

 ဢမ်ႇမီးတၢင်းလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်ပဵင်း ၵၢၼ်လူမဝ်ၽူႈၶဵၼ်
    လူမဝ်ၽူႈၶဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသုမ်း ၶွင်လမ်ႉၵႃႈတင်းမူတ်း။

 ၸင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ထူပ်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း
    ၾၢႆႇဢွၼ်ႇဢႄး တေပဵၼ်ၾၢႆႇပေႉ။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
သုၼ်းၸိုဝ်ႇဝႃႈ “သိုၵ်းသိူဝ်တင်းလၢႆ ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်လွၵ်ႇၽၢမ်း (deception) ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တိုၵ်းလႆႈ ႁႂ်ႈၵႅင်ႈဝႃႈ တိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တေႁုၵ်ႉသႂ်ႇ ၵႅင်ႈပဵၼ်ဢမ်ႇႁုၵ်ႉ။ ၸမ် ႁႂ်ႈၵႅင်ႈၵႆ။ ၵႆ ႁႂ်ႈၵႅင်ႈၸမ်။

ၵၼ် 70

 ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵဝ် ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ
    ႁဵတ်းၸွမ်းငၢႆႈ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်တႂ်ႈၾႃႉ ပွင်ႇၸႂ်
    ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ။

 ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵဝ်ႇ မီးပူႇမွၼ်ႇ
    တၢင်းႁဵတ်းၵဝ် မီးၸဝ်ႈၸွမ်
    သင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ
    ၶဝ်တေဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵဝ်။

 ၵေႃႉပွင်ႇၸႂ်ၵဝ် မီးဢေႇ
    ၵေႃႉႁဵတ်းၸွမ်း ယိင်ႈႁႃယၢပ်ႇ
    ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇၼုင်ႈၽႃႈၸႃး
    တီႈၼႃႈဢူၵ်း သႂ်ႇဝႆႉသႅင်ၶဵဝ်။

ၵၼ် 71

 ႁူႉဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်ႈယႂ်ႇ
    ဢမ်ႇႁူႉထၢင်ႇႁူႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ (faulty) ။

 ႁၼ်မီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ
    ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ဢမ်ႇမီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ
    ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ႁၼ်မီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ
    ၸင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပူမ်တမ်ႇတွႆႈ။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ႁၼ်လွၵ်းဢူၼ်ႈ (weak point) ၼႂ်းတူဝ်ၵေႃႈ သႂ်ႇၸႂ်ၵႄႈ။ ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵႄႈလႆႈလွၵ်းဢူၼ်ႈ။ မိူၼ်ၵူၼ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉထူတူဝ် ၵူႈဝၼ်း။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇမီးလွၵ်းဢူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈမၼ်း။ ၸင်ႇဝႃႈ လွၵ်းဢူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates