ၸွင်ႇမၢၼ်ႈတေတိုၵ်းဝႃႉတႄႉႁိုဝ် ?ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းဝူဝ်ႇႁူၺ်ႈၼမ်ႉသႂ် ထုင်ႉမိူင်းၶိတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉသေ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉ မိူၼ်ထၢၼ်ႇၾႆးမူၵ်းတဝ်ႈဝႆႉ၊ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵမ်တႃမိုဝ်းမူၵ်းထွင်း တေႃႇၵၼ်ယူႇ။


တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉၶဝ်ႈတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁူၺ်ႈၼမ်ႉသႂ် ထုင်ႉမိူင်းၶိတ်ႈ၊ ဢၼ်မၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ထိူၼ်ႇမႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸုမ်းဝႃႉ 16 ၵေႃႉ၊ မႆႉ 300 တၼ်ႊ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝႃႉ 10 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတႃႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သမ်ႉထုၵ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄႇသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၶိုၼ်းၵူၼ်းၸုမ်းဝႃႉ ၸၢဝ်းၶႄႇ 6 ၵေႃႉ တင်းမႆႉ ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႄဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ)မုၼ်ငဝ်းၸုမ်းဝႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶၢမ်ႈၼႃႈၶၢမ်ႈတႃသိုၵ်းသေ ပဵၼ်တီႈၵၢႆးၼႃႈၵၢႆးတႃမၢၼ်ႈမႃး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/06/2015 လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2015 ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/06/2015 ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇထိုင်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆၶေႃႈ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶေႃႈတီႈ 1.မႆႉဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ တေပၼ်ဝႃႉ (ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ 2.ၸၢဝ်းၶႄႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်တေပွႆႇပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၺ်းပႆႇပေႃး ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးၼၼ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယင်းလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းဝႃႉဝႃႈ- မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်တၢၼ်းသူၺ်ႇ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ႁၼ်ယူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ပၼ်ႁႃၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သင်ႇသွၼ်မႃး။ မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ သဵင်တႆး သဵင်ဝႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပၼ်းလူင်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယဵၼ်ၸိပ်းမူတ်း၊ ၸွင်ႇၽႂ်ႁတ်းတူင်ႉၸွမ်းယဝ်ႉ ယဝ်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈႁၼ်ယဝ်ႉၼႄႇ ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်တၢင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ၊ ၽႂ်ၶတ်းၶႂၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၽႂ်ၶတ်းၶႂၢင်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၺႃး ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇၵႃႈၵိုင်ႇႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈ တေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 55 ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) တူၼ်ႈတီး သူင်ႇမႃးတၢင်း ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ် တွၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်း 50 လမ်းပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးႁိူဝ်းဢၼ်လႅၼ်ႈၼိူဝ်ၽိဝ်ၼမ်ႉ လၢႆလၢႆလမ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈ ၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ်သေ ၶၢမ်ႈၶူင်းတၢင်းတႃႈသူပ်းပၢတ်ႈ (ဢမ်ႇၶၢမ်ႈတီႈ ၶူဝ်လူင်တႃႈသၢင်း)။ (ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉဢၢၼ်ႇသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတၢင်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 72 လမ်း ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃဝႃႉတင်းမၢၼ်ႈၼႆႉၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်လုမ်း (UWSA) ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (Media) ဝႃႈ- ပၼ်ႁႃဢၼ်တႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇယင်းပႆႇမီး ဢၼ်ထွၼ်ၶိုၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ တေဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းဝႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉလႂ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ မီးဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇယွၵ်ႇလဵၼ်ႈသေ မႃးလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးလီ၊ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉလုၵ်းပဵမ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူႈႁိူၼ်းလႃႈ၊ မႃးလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ လၢတ်ႈတႄႉႁိုဝ်လၢတ်ႈလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းဝႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ် ပွတ်းတႂ်ႈ၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵူႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်းတူၵ်းၶူင်း ၶၢမ်ႈမႃးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းသၢတ်ႇသေ ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇမႃႉမႃး၊ ဢၼ်ပဵၼ်မႃႉတႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်၊ ပေႃးတၢင်းၼိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈထွၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထွၼ်၊ ပေႃးတၢင်းၼိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇထွၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၵႃႈတေလႆႈပၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇဝႆႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ႁဝ်းတိုၵ်ႉပၵ်းယူႇဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်ၵႂႃႇပၵ်းၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူင်းႁၢင် မိူင်းတူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢဝ်မႆႉသၢဝ်ႈႁႄႉဝႆႉ ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ထွၼ်ပၼ်မူတ်းယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထွၼ်သေတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ သုတ်ႉၸူးဢိူမ်ႈၸမ်မႃးႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈတၢင်းၼိူဝ် ၸီႉသင်ႇဝႃႈယိုဝ်းလႄႈ ၼႆၵေႃႈၵႃႈလႆႈယိုဝ်းယဝ်ႉ၊ ထွမ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ 1.မီးႁႅင်းၵူၼ်း။ 2.မီးႁႅင်းၵွင်ႈ။ 3.မီးႁႅင်းငိုၼ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇရူတ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ ၶိူင်ႈယိုဝ်းႁိူဝ်းဝိၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဝႃႉ ယင်းမီးႁိူဝ်းဝိၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလူးၵွၼ်ႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယင်းမီးသဵင်ၸီႉၼႄးထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဝႃႉၼႆႉ ၶႄႇၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းဝႆႉလုမ်းလုမ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆ ဝႃႉၸင်ႇႁတ်းၶတ်းၶႂၢင် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး။

ၸုမ်းဝႃႉၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပီ 1989 မႃး ယၢမ်ႈႁူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၶုၼ်သႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။ ၼႂ်းပီ 2001-02 တင်းၼႂ်းပီ 2005 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းသေ ထွၼ်ထွႆၶိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းဝႃႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ် SSA ၵုမ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းဝႃႉ တိုၵ်းယိုဝ်းႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈၸိုင် တေပၼ်ယူႇသဝ်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽွင်းပီ 2001-02 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉၵေႃႈတေႃႉဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ပွတ်းၼိူဝ် လူင်းမႃးပွတ်းတႂ်ႈ မႃးတႄႇဝၢၼ်ႈတႄႇသူၼ်၊ မႃးယင်ႇႁၢၵ်ႈပၵ်းႁူဝ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းဝႃႉၵေႃႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႂ်ႈတင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃ ယူႇတႂ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၼႃႈလိၼ်ဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်ၵူၺ်း၊ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ် ပွတ်းတႂ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၵိုၵ်းပႃး ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်သေ တင်ႈပဵၼ်ၸႄႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2009 ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၸုမ်းဝႃႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႉဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2013 ၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိဝ်ႇႁႃႇပုင်ႇပႃႇၶႅမ် သင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၼႃႈလိၼ်ပိဝ်ႇႁႃႇ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်တင်းသဵင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဝႃႉၼႆႉ တပ်ႉလႂ်မီးႁႅင်းၵူၼ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇသၢႆမၢႆပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တင်ႈတႄႇၵိုတ်းသိုၵ်းပီ 1989 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႉတင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် 2 ၵမ်းၼႆႉၵူၺ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းဝႃႉ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ  ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽွၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႉမႃး၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ-  လႅင်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ် သိုၵ်းဝႃႉတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ တူဝ်တႅၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးႁႃႈသႅၼ်၊ ပေႃးဝႃႈဢဝ်ထိုမ်ႈဢွႆႇဝႃႉ (ယွမ်းတၢႆ) တႃႇႁႃႈႁဵင် (5,000) ၵေႃႉၼႆတႄႉ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၢၼ်ႈတေၵုမ်းၵမ်လႆႈတင်းမူတ်း၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၽွင်းငမ်း (ပွတ်းၼိူဝ်)  လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ပွတ်းတႂ်ႈၼႆႉ မီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် တင်းမူတ်း 9 ဢၼ်။ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 ပွတ်းတႂ်ႈ 5 ဢၼ်၊ တီႈပၢင်သၢင်း ပႃးတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း မီး 4 ဢၼ်။ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 9 ဢၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈတပ်ႉၸုမ်း မီးႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500- 3,200 ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးတပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်ဝႃႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ၊ တပ်ႉပီႇတုၸိတ်ႉၼႆႉၵေႃႈ မီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် ပီႇတုၸိတ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ- ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တီႈပၢင်သၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၢၼ်ႈတႅမ်ႈတမ်းဝႆႉဝႃႈ- ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဝၢႆ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႂ်း 4 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်းလူင်ဝႃႉ မီး 4 ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းလူင် 318 ၊ 418 ၊ 468 တင်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း 618 ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 (ပွတ်းတႂ်ႈ) မီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် 772, 775, 778, 518, 248 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမီး တိူင်းသိုၵ်းလူင် 14 တိူင်း။ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း 14 ဢၼ်ၼႆႉ တႃႇ 4 တိူင်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး။ တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1 ဢၼ် မီးတပ်ႉၶလယ တင်း ၶမယ 45 တပ်ႉၵွင်တေႃႇထိုင် 50 တပ်ႉၵွင်၊ ၼႂ်းၼႆႉ ပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး တပ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊ)၊ တပ်ႉပၢႆးယူႇလီ၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်၊ တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ တပ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈ၊ တပ်ႉမ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1989 ။ ထိုင်မႃးပီ 2011 ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းဝႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸုမ်းဝႃႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း တင်းသဵင်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်၊ ၸၢင်ႈလႆႈၵႂႃႇ လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၵႆ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၸၢင်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် (ထၢၼ်ႇၾႆးငိူၵ်ႈ)။


ဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး၊ ၵုင်းပႅၵ်ႇ၊ ၼႃးလွႆ၊ ၼႃးၵႅင်းလႄႈ ၼႃးႁၢမ်း။ ႁႃႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ  ယူႇတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၵေးသီးလႄႈ ဢိူမ်ႈၸပ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 5 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇသဝ်းၵၼ်မႃးလၢႆၸူဝ်ႈၵူၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ သၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ယင်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈႁၢမ်းလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇသူၼ်လႆႈႁပ်ႉ။

ႁႃႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃသေ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵိုၵ်းၵပ်းပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃ တီႈဝဵင်းၵေးသီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2015 ၼႆႉသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၵေးသီးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယူႇၵိုၵ်းၵပ်းပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃ၊ သမ်ႉၵႂႃႇၵိုၵ်းၵပ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆဝႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်ယူႇၸမ်ဝဵင်းၵေးသီး၊ ပေႃးၶဝ်လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃၵေႃႈ မၼ်းၸမ်ၶဝ်။ မိူၼ်ၼင်ႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဝၢၼ်ႈၽုၺ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႁႅင်းဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ- 1.ႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵိုၵ်းၵပ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃ။ 2.ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈ (ႁႃႈဝၢၼ်ႈ) မီးၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဢေႃးတ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပေႃးမႃးၵဵပ်းငိုၼ်းယွႆႈငိုၼ်းယႅမ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇမႃးၵဵပ်းၵႃႈဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ သမ်ႉထိုင်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႃႇသေႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢၼ်လႆႈပၼ်သမ်ႉလႆႈပၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၽႃးသေ မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  မိူၼ်ၼင်ႇမႄးသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမႃးႁဵတ်းသင်ပၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသၢႆမၢႆဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်သေႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉထၢၼ်ႇႁိၼ် (ထၢၼ်ႇၾႆးငိူၵ်ႈ)။ ပေႃးၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လွင်ႈၶႂ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ပေႃးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း သမ်ႉမႃးၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႆသေ ပၼ်ပႃႊမိတ်ႊတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆ ဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတင်းမူတ်း၊ တေဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈ (ၼွင်ၵႃး၊ ၵုင်းပႅၵ်ႇ၊ ၼႃးလွႆ၊ ၼႃးၵႅင်း၊ ၼႃးႁၢမ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 115 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 635 ၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်သၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵိုၵ်းၵပ်း ပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃ ဝဵင်းၵေးသီး ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ။ 2.ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း၊ ပေႃးၼၼ် ၸင်ႇတေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၶၢႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


TBC ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈတီႈ 83 ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶေႃႈမုလ်းၵၼ်လႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ။ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၵျႃၼ်ႊ 2015 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ASTV ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် TBC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 83 တီႈႁူင်းႁႅမ်း သၢမ်မုၼ်းဢႃးၶႃႇၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။

တၢင်းၾၢႆႇ ထီႊၿီႊသီႊ (TBC) မၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထီႊၿီႊသီႊ (TBC) တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဝ်ႈယိုၼ်ႈလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လႄႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းလိၼ် ၶုတ်းသၢႆး ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႅဝ်းၶၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး -ထႆး လူႉၵွႆ။

တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းထႆးၵေႃႈၸႅင်ႈဝႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵၢၼ်ၶုတ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ၊ ထူမ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးထိုင်မႄႈ ၼမ်ႉသၢႆ လၢႆတီႈမိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၵႃႇလမ်ႇ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈမိူင်လႅင်တႂ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢႆ ဢိူင်ႇဝဵင်းၾၢင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈ တၢင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်း လႄႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႄႈမႄႈၼမ်ႉရူၵ်ႈ ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးယွၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတီႈ ၵိဝ်ႇၽႃဝွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း မိူင်းတူၼ် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ယင်းလဝ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပႃႈၼိူဝ်ႁၼ်လီၵၢၼ် ၶုတ်းၼမ်ႉမႄႈသၢႆ တႃႇ15 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊမဵတ်ႉ လႄႈၵၢၼ်တင်ႈၶိူင်ႈတိူၼ်းၾၢင်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈ 3 တီႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်းၼႆႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ယင်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းထႆးဢၼ်တင်ႈထၢၼ်တပ်ႉမၢႆ 29 တီႈႁိမ်းႁွမ်းလွႆလၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၶၶၢႆႉထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၾၢႆႇထႆးၵေႃႈ လဝ်ႈယိုၼ်ႈလၢတ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ဢၼ်တင်ႈထၢၼ်ပၵ်းသဝ်းတပ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႆယၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။     

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး လႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ - ၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၾိူင်ႊၵျႃႊသိူင်ႊ လႄႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၽူႈၼမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းမႄႈသၢႆၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႇ (တၢမ်ႇ)ၸွမ်းၼင်ႇၵူတ်းမၢႆ(မၢႆမီႈ)ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် TBC မႄႈသၢႆ လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 83 ၼႆႉယင်းလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး သူၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊ 2540 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပပ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၼၼ် ၿေႃႊၻိူဝ်ႊၾၢတ်ႊ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလႆႈထိုင်ၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၶဝ်ႈလႆႈထိုင် ၵဵင်းတုင် ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယင်း တိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾၢတ်ႊသပွတ်ႊ လႄႈဝီႊသႃႊ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်မိူင်းၵဵင်းမႆႇယူႇ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်း SWAN ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ၵၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း SYN တီႈသီႇပေႃႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ၵၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း SYN တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ဝၼ်းတီႈ 28/06/2015 တင်ႈတႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) တင်း ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (SYN) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်း SYN  လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း 5 ၶေႃႈ လႄႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပႃး ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ၸုမ်း SWAN  ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ တင်းယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်မုၵ်ႉၸုမ်း။


ပႃႈယိင်းသီႇတႃႇ
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်း SWAN ၼၢင်းသီၻႃးဝလ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SWAN ပၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်။ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုမ်း SWAN ၼၢင်းသႅင်ၼွင်ႉ လႄႈ ၼၢင်းထေးထေး သပ်းလႅင်းသူၼ်းတုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Signature Campaign for Inlay Lake ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသီၻႃးဝလ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း (SYN) ပႃႈယိင်းသီႇတႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-“ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ၊ ၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၵႂႃႇ၊ သွၼ်ႇႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈၶႂ်ႈထႅမ်သေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ၼွင်ႉ
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်း SWAN ၼၢင်းသီၻႃးဝလ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼၢင်းယိင်းၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ပႃးၸွမ်းယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ပႃးယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထေးထေး
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈလုမ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်တႆးလၢႆလွင်ႈ၊ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (SYN)ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2014 သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (English Speaking) မႃး ထိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၸုပ်ႈၼႆႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးဝႆႉ တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇၵႂႃႇၼိုင်ႈပီ 2 ပွၵ်ႈ။


ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် 5 ၶေႃႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (SYN) 1.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇယိင်း/ ၸၢႆး ၸိၵ်းႁူၺ်ႈပၢႆလွႆ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလၵ်းလႅမ် ႁူႉပွင်ႇတႃလႅင်း။ 2.ႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပေႃးတေယူပ်ႈယွမ်းႁၢႆလၢႆ။ 3.ႁႅင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇမိူင်း / ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းႁၢႆလၢႆ။ 4.ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵၼ် ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းႁၢႆလၢႆ။ 5.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇၸၢႆး/ ယိင်း ထုင်ႉသၼ်လွႆ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ငၢႆႈလူမ်။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ယုင်း လိူတ်ႈသုင် ၽႄႈတိူၼ်း ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး- တႆးႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ယုင်း လိူတ်ႈသုင် (ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)  ၽႄႈၸွတ်ႇတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး  ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး- တႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼႆႉ ၽႄႈၸပ်းၵၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 200 ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူမ်ႈပႃးၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ (ဢေႃႊသေႃမေႃႊ) ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ(ဢႃႊသႃသမၵ်ႇ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သိတ်ႇယႃႈၶႃႈယုင်း  ၽဵဝ်ႈပတ်းထွၵ်ႇပႅတ်ႈၼမ်ႉၶင် ၼႂ်းၵွၵ်း ၼႂ်းထၢင် ၼႂ်းယၢင်မၢၵ်ႇရူတ်ႉၵႃး တီႈၼမ်ႉၸၢင်ႈၶွၼ်ႈၸၢင်ႈၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ဝႃႈၼႆ။


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ maesainews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႃၼ်ႊ 2015 ဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ  ပဵၼ် ၵူၼ်းလွႆ ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၾၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းယွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁဵင် ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ၽႄႈတိူၼ်း 14 ၸႄႈဝဵင်း 36 ဢိူင်ႇ 63 ဝၢၼ်ႈ ။ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းသဵင်ႈမီး 186 ၵေႃႉ ။

တၢင်းပဵၼ်လႆႈၼၢဝ်ယုင်း လိူတ်ႈသုင် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မႃးၸွမ်းယုင်းလၢႆး။ ယုင်းလၢႆးၼႆႉ ၽႄႈၸိူဝ်ႉတႅၵ်ႇၶႆႇၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်။ တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးယႃႈယႃ တႃႇယူတ်းယႃၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပေႃးယႃ ဢမ်ႇၶိုတ်းၸိုင် ထိုင်တီႈၸၢင်ႈတၢႆ လူးၵွၼ်ႇ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃႉ ။


ဝၼ်းတီႈ 27/06/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12.00 မူင်း ထိုင် 15.00 မူင်း၊ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးတႆးလိုဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ပွၵ်ႉ(3)၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵဵင်းတုင် လုင်းယွတ်ႈႁွင်၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႊတီႊ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်လႄႈ လုင်းၸၢႆးဝုၼ်း ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽိတ်းဝႆႉၼမ်၊  ၸင်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း (ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ) ႁွင်ႉပူႇၵၢင်ႉ၊ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်း/ဢိူင်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။


ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၵိင်ႇၽႄၵဵင်းတုင် ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်တင်းမူတ်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁၢမ်းႁႅၵ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၸီႉတၢင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ သင်ဝႃႈမၼ်းၽိတ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈပူႇၵၢင်ႉ/ၵႄႇ ၸွႆႈၵၼ်သေမူၼ်ႉမႄးပၼ်။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မၼ်းၸမ်မႃးပူၼ်ႉတီႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း (ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ) မႃး ႁူယိၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပူႇၵၢင်ႉ၊ ပူႇၵႄႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ /ဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း တႃႇတေၸွႆႈမႄးထွၼ်/ ထႅမ်ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ ၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။


ပူႇၵၢင်ႉ၊ ပူႇၵႄႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 142 ၵေႃႉ။ လုမ်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်မီး 10 တီႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇဝႆႉပွၵ်ႉ 3 ၼိုင်ႈတီႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇသမ်ႉ 9 တီႈ၊ မိူၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇသမ်ႉ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ 1. ဢိူင်ႇမိူင်းပၵ်ႉ၊ 2. ဢိူင်ႇမိူင်းၶွၼ်၊ 3. ဢိူင်ႇလွႆလူင်၊ 4.ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး၊ 5. ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း၊ 6. ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း၊ 7. ဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ၊ 8. ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 1 ဢိူင်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပႃးဢႅဝ်ႇ တွင်ႈတဵဝ်း ထုင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သူင်ႇၶႅၵ်ႇ ထုင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ (1)၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ဝၼ်းတီႈ 26/06/2015 ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းမၢႆ (1) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပႃးၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သွၼ်ပၼ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၵူတ်းမၢႆ(မၢႆမီႈ)၊ ၽႃသႃ၊ ပႃႇမႆႉ(သိင်ႇဝႅတ်ႇလွမ်ႉ)၊ ၵူတ်းမၢႆ(မၢႆမီႈ)၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ၵေႃႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢၼ်လႆႈဝႂ်ဢွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ် ၽူႈပႃးၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း ဢၼ်တွပ်ႇလႆႈၵႂႃႇ 103 ၵေႃႉ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉၼႆႉ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႉႁဵတ်းၵူၼ်း ပႃးၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်း။ ပေႃးၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႉ(ၶႂၢင်ႉ)ၸိုင်၊ သင်တိၺွပ်းလႆႈ တေပၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ)ၶွၵ်ႈ 3 ပီ၊ မႂ်ငိုၼ်း 50,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၵၢၼ်ပႃးၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁဵတ်းသေတႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈတႃႇတေလႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသၢႆမၢႆၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊  ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်လၵ်းႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်းထိုင် 17:00 မူင်းလႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇသွၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ၊ ဢွင်ႈတီႈသွၼ်ပဵၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်၊ ဝၼ်းလူင်းပၢင်သွၼ်သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းမၢႆ (1) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates