ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2109 တူၼ်ႈတီး ၵိုၼ်းယႂ်ႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2109 ဢၼ်ၸတ်းယႂ်ႇ တီႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တႄႇၸတ်းမႃးၸဵမ် ဝၼ်းတီႈ 18/11/2014 ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး (ဝၼ်းတီႈ 25/11/2014) လီငၢမ်း။

Photo: Sai Arntai
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸဵမ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတႆး သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးဢႃသမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုင်းတႆးပၢင်ပွႆးၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ဝၼ်းတီႈ 18/11/2014 ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး မႃးပဵၼ်ၽူႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးလၢႆၸုမ်း လၢႆပႃႇတီႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ မီးၵၢၼ်ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး၊ ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသိူၼ်ၵဵင်းတုင်၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်း၊ မီးပႃးလွင်ႈၶေႉၶႅင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ၶေႉၶႅင်ႇပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် လႄႈ ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းယိင်းႁၢင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/11/2014 ပွတ်းၼႂ်တေႃႇဝၢႆးဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈလဵပ်ႈတူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၾိင်ႈထုင်း ဢိၵ်ႇပႃးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၶွင်ပီႈၼွင်ႉၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသေ ႁူမ်ႈပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆယၢဝ်းသုတ်းသၢႆတၢင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းတုင်းၸၢတ်ႈတႆး ပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၼ်ႈတီးလၢႆၵေႃႉဝႃႈ ပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇသုတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/11/2014 ဝၼ်းႁူမ်ၸူမ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းပီမႂ်ႇ၊ မီးၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း မႃးႁူမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႆႈလၢတ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽွင်ႈသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း မီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ႁၵ်ႉပႅင်းၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်။ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းတေႃႇထိုင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2014 သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။
Photo: Sai Arntaiသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်းတဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 80-81 ဢိၵ်ႇ ၵႂၢမ်းလူပ်းလိုၼ်း။ မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်ၸႂ်ႉ။


ၵၼ် 80

 မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ
    မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ
    ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်ၸႂ်ႉ။

 ၵူၼ်းမိူင်း သႂ်ႇၸႂ်ၼႂ်းတၢင်းတၢႆ
    ဢမ်ႇၵႂႃႇယၢဝ်းပႆၵႆ
    မီးလေႃႉ မီးႁိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶိုၼ်ႈၶီႇ
    မီးၵွင်ႈ မီးသိူဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႄ
    တေၼပ်ႉတေသွၼ်ႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉပူမ်ၸိူၵ်ႈ။

 တၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇသူပ်း
    သိူဝ်ႈၶူဝ်းၵေႃႈႁၢင်ႈလီ
    ႁိူၼ်းယေးၶဝ်ၵတ်းယဵၼ်
    ႁိတ်ႈထုင်းၶဝ်လီသိူဝ်း။

 မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇၸမ်
    ထိုင်ပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႆႇၶၼ် သဵင်မႃႁဝ်ႇ
    ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇထိုင်ၵႄႇထိုင်တၢႆ
    ဢမ်ႇတၢပ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းသူႇၸႂ်းၵၼ်။

ၵၼ် 81

 ၵႂၢမ်းတႄႉ ဢမ်ႇလီထွမ်ႇ
    ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ ဢမ်ႇတႄႉ
    ၵူၼ်းလီ ဢမ်ႇထဵင်
    ၵူၼ်းထဵင် ဢမ်ႇလီ
    ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ (wise) ဢမ်ႇႁွပ်ႈႁူႉ (knowledgeable)
    ၽူႈႁွပ်ႈႁူႉ ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ။

 ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ဢမ်ႇမေႃၵဵပ်းႁွမ်
    မီးပဵင်းပေႃး တႃႇၸွႆႈပိူၼ်ႈ
    မီးလူၼ်ႉလိူဝ် ၸွမ်းၵၢၼ်ယိုၼ်ႈမႅင်ႇပိူၼ်ႈ။

 တဝ်ၾႃႉ ၵူၺ်းမေႃၵမ်ႉ ဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းၶဵၼ်
    တဝ် ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶေႉၶႅင်ႇၽႂ်။

ၵႂၢမ်းလူပ်းလင်
ၽူႈဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူတူၺ်း ဝူၼ်ႉတူၺ်းၸွမ်းယဝ်ႉ ငိၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ? ။
ၸွင်ႇငၢႆးၼင်ႇ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႂ်းၵႂၢမ်းၼမ်း ?
ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁုပ်ႈတူၺ်းတေမီး
1.လေႃးၵၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးၶဵၼ်ႇသၢင်ႈဝႆႉ။ မီးတဝ် မီးထမ်း (ထမ်မ) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။
2.ၽူႈၶႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင် တဝ် ထိုင်ထမ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁႃၼႂ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၶေႃႈဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၶတ်းၵၼ်တင်းၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တေႁၼ်ဝႃႈ ဢဝ်ၼမ်ႉႁဵတ်းၶူးသွၼ် သြႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢူၼ်ႈသေၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်း ဢၼ်ပေႉလႆႈၼိူဝ်ၶႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈယိူင်ႈၼမ်ႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလၢႆး မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းၶႄႇၵဝ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2,000 ပီပၢႆပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵႂၢမ်းၶႄႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ၊ ၵဝ်ပိၼ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈ မႂ်းပိၼ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼမ်။ မၢင်ၽဝ်ႇ ထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ တေမီးၵေႃႉပိၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလိူဝ် ၽူႈပိၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁုပ်ႈတူၺ်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ လွၼ်ႉမွၼ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်လဝ်ႇၸိုဝ်ႇ (ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၶူးမေႃလူင်ၶိူဝ်းလၢဝ်း) ၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵႂႃႇလိူဝ်သေ ၼႂ်းပပ်ႉၼမ်။

ယွၼ်ႉၼၼ် တိုၼ်းသူၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ်သေ ဢဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ လုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉၵႂႃႇသေၵမ်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပွႆးၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း တဵမ်ပၢၵ်ႇပီ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း သၢင်ႈႁေႃမႂ်ႇၶိုၼ်ႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ တဵမ် 100 ပီ၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (2) ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၼႂ်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။


တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24-28/11/2014 ၼႆႉ မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးၶုၵ်းထူပ်း  ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈႁေႃမႂ်ႇ တဵမ် 100 ပီ ဢိၵ်ႇ ပဵၼ်ပႃးပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸေးၻီးလူင် မႁႃမျၢတ်ႈမုၼိ မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းတီႈ 24/11/2014 ၼႆႉ မီးၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ 2 ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတႆး ၸိူဝ်းမီးၸိုဝ်ႈသဵင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း ၶူးလူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ၊ မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ)၊ လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- “ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ။ ၵွပ်ႈလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆးၼႆႉ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေ ပဵၼ်ၶေႃႈယူပ်ႈယွမ်းလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပွႆးၼႆႉၵိုၼ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီမူၼ်ႈလီသိူဝ်းတႄႉတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၵေႃႈလီ၊ ၽူႈၵႅဝ်ပၢင်ၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး လွင်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၶိုၼ်ႈႁေႃတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ။ လၢတ်ႈဝႃႈ ပွႆးမႁႃမျၢတ်ႈမုၼိ တဵမ်ပၢၵ်ႇပီၼႆၵူၺ်း။ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇပေႃး ၶႂ်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ တီႈတႄႉမၼ်းပွႆးၼႆႉ ႁဵတ်းၵိုၵ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းႁေႃ- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း (24/11/2014) ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ “တႆး ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်တႆး” ။ လွင်ႈတႆးဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ဝႃႈ တႆးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်။ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆၵမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး ၸၢႆးၶုၼ်လဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇ ၽႃသႃ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇမွတ်ႇဝၢႆးႁၢႆ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း လႄႈပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၼၼ်ႉ  ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ၶုၵ်းထူပ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး၊  တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ပီၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလဝ်ႈလၢတ်ႈမႃး တၢင်ႇလိၵ်ႈမႃး လွင်ႈထုၵ်ႇယိုတ်း တီႈလိၼ်၊ ထုၵ်ႇယိုတ်းႁႆႈယိုတ်းၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်လိၼ် ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေဢမ်ႇထုၵ်ႇယိုတ်း ဢမ်ႇႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶိုၼ်းမႃးမူၼ်ႉမႄး။ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဝႃႈတီႈၼႆႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉ လႄႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆး။ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပွႆးၼႆႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းငိုၼ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈႁေႃမိူဝ်ႈပီ 1914 ။ (ႁေႃလင်ဢၼ်လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ)။ ၼႂ်းပီဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁေႃမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼတၢင်းလီ ယၢတ်ႇၼမ်ႉပႃး ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႁႃမျၢတ်ႈမုၼိ။ ဝၢႆးၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈႁေႃ လႆႈ 3 ပီၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ။ ၼႂ်းပီ 2014 ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ထိုင်တူၼ်ႈတီး ႁေႃးထမ်းတြႃးၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ႁေႃးထမ်း/တြႃး တီႈၸေးၻီးလူင် ၸုလႃမုၼိ၊ မီးၵူၼ်းမႃးထွမ်ႇၵႂၢမ်းထမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။


ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးထမ်းတြႃးတီႈဝၢင်းၵွင်းမူး ၸေးၻီးလူင်ၸုလႃႇမုၼိ ၽြႃးလေႃးၵၵတ်းယဵၼ် (လေႃးၵၶျၢၼ်းတႃႇၽယႃး)။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁေႃးတြႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢမ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆႉၵေႃႈ မီး 15 ပီယဝ်ႉ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇထမ်းတြႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈႁေႃးထမ်းတြႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တေမိူဝ်းၵႂႃႇပၢင်လူင်၊ တေသိုပ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလၢႆးၶႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးထမ်မသႃမိ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2014)ၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ (ပီၵွၼ်းၶမ်း၊ ဢႃႇယုၶွပ်ႈတဵမ် 50 ပီ) ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယေႃးတူဝ်မိူဝ်းတၢင်း တူၵ်းၶူင်း ၽႅဝ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ။


ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ (ၸဝ်ႈမိူင်းၽူင်း)ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2005 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း မၢပ်ႇၽၢမ်းၸီႉၼႄးဝႃႈ ႁေႃးထမ်းတြႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႅၵ်ႇယၢႆႈ၊ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈမၢႆမီႈသေ ဢႅဝ်ႇႁႃႁေႃးတြႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶိုင်ႁႃတီႉၺွပ်းမၼ်းၸဝ်ႈ၊  မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈငိူင်ႉဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇယူႇတၢင်း မိူင်းထႆး ၼႂ်းပီ 2005 ၊ ၼႂ်းပီ 2013 ၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 78-79တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 78-79 ။ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးသင်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မိူၼ်ၼမ်ႉ ၵူၺ်းပေႃးတေတိုၵ်း သမ်ႇသိင်ႇဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၸိုင် ဢမ်ႇမီးသင်မိူၼ်ၼမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢွင်ႇပေႉ။


ၵၼ် 78

 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးသင်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမိူၼ်ၼမ်ႉ
    ၵူၺ်းပေႃးတေတိုၵ်း သမ်ႇသိင်ႇဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၸိုင်
    ဢမ်ႇမီးသင်မိူၼ်ၼမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢွင်ႇပေႉ။

 ဢူၼ်ႈပေႉၵႅၼ်ႇ
    ဢွၼ်ႇပေႉၶႅင်
    ၵူႈၵေႃႉႁူႉလွင်ႈၼႆႉ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလႆႈ။

 ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇၸင်ႇဝႃႈ
    ပေႃးႁွင်းႁပ်ႉလွင်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶွင်မိူင်း
    ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လိၼ်မိူင်း
    ပေႃးႁွင်းႁပ်ႉ ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇႁၢႆႉၶွင်မိူင်း
    ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လူင်တႂ်ႈၾႃႉ။

 ၵႂၢမ်းတႄႉ ငၢႆးမိူၼ်ၵႂၢမ်းပိၼ်ႈၽူၼ်။

ၵၼ် 79

 လွင်ႈ ပႅင်းၸင်းယႂ်ႇ
    ပဵၵ်ႉဝႃႈ ၶိုၼ်းလီၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းယူႇ
    ၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈလီ ? ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇၼႆႉ
    ယိပ်းဝႆႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ယိုမ်ၼီႈ
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတဵၵ်းၵေႃႉယိုမ်
    ၸိူဝ်းမီးတိူဝ် ၵမ်ဝႆႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ယိုမ်ၼီႈ
    ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိူဝ် တဵၵ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသၢႆႈ။

 တဝ်ၾႃႉ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈႁၵ်ႉၼႃႈၸင်း
    ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းလီ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူဝ်သိူဝ်တင်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း တင်ႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈမိူင်း၊ ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇတွင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။


ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႈၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2014 သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇတွင်း တၢင်ႇယိုၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး လွင်ႈၶႂ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈမိူင်း။

လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2014 ပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇတွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႆႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၼႄလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ၵိုင်ႇလီဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း မႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈမိူင်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-  လွင်ႈဢၼ်ဢူးဢွင်ႇတွင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈလီ၊ လွင်ႈတေဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း မႃးပိၼ်ႇပဵၼ် ၸိုဝ်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႇပေလၢတ်ႈၵွၼ်ႇလႃႈ၊ တေႃႈဢမ်ႇသင် ၸိုဝ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ဢၼ်မႃးပိၼ်ႇပဵၼ် ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵိုင်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမိူင်းႁဝ်း မႃးၸဵမ်လႂ်- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းယႆ ၸၢႆးႁၵ်ႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးဝႃႈ တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း မႃးလၢႆႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸႄႈမိူင်းၼႆတႄႉ ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၊ ၵိုင်ႇလီႁူႉပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လီလီ၊ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵၢၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းတၢင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးလၢႆလၢႆပွၵ်ႉ တမ်းၶၢႆယႃႈၾိၼ်ႇယႃႈမႃႉတေႃႇၵၼ်၊ ၵိၼ်ၵိၼ်သမ်းသမ်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းႁူဝ်ႉၸွမ်းသူၼ်။

ၵူၼ်းၸႂ်ႉ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတီႈၼိုင်ႈ
ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉပၢင်ဢုတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉ 4 ပွၵ်ႉ 5 ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 37 တေႃႇထိုင် 43 ၊ မိူၼ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၵျွင်းၽြႃးၶႄႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇတၢင်းဢိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶၢႆယႃႈတင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းၶၢႆၵေႃႈၶၢႆ၊ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉသူႇ/ၵိၼ်/သမ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးတႃးယီႈ လၢတ်ႈ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်သူႇ ၵိၼ် သမ်းယႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ပွၵ်ႉ 5 ပွၵ်ႉ 7 မီးလၢႆတီႈ။ ပွၵ်ႉၸဵတ်းတႄႉ ယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပွၵ်ႉ 4 ပွၵ်ႉ 5 လုၵ်ႉဢဝ်ပၢင်ဢုတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈၶၢင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈသိုဝ်ႉလႆႈယူႇတႃႇသေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပိူၼ်ႈလႆႈလၢႆႊသႅၼ်ႊ (ဢၼုၺၢတ်ႈ)ယဝ်ႉ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးႁဝ်းၵေႃႈယင်းၵိၼ်၊ ယင်းလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇလႅၼ်လိၼ်သေ ၵႂႃႇတိုတ်း/တွၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်လႆႈ၊ ပေႃးၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ 10 ပီယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတိုတ်းပၼ် လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးၸုမ်း  NGO တင်း ဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ မႃးပၵ်းဝႆႉလုမ်းတီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁဵတ်းပၼ်ႁူင်းတိုတ်း/ တွၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၵိၼ်/သူႇ/သမ်းယႃႈၶဝ် ၵႂႃႇတိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၽႂ်ၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလႆႈတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းၵူၼ်းၸႂ်ႉ/ၵိၼ်/သူႇ/သမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ဝူၵ်ႇသလိၼ်ႊမႂ်ႇတမ်းဝႆႉပၼ်သေ လႆႈၵဵပ်းပႃးဝူၵ်ႇသလိၼ်ႊၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉယႃႈၾိၼ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ပဵၼ်တီႈ 2 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ။ ယႃႈၾိၼ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်တီႈ 1 ပဵၼ်မိူင်းဢပ်ႊၾၵႃႊၼိတ်ႊသတၼ်ႊ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း ဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 96%- ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ရႃၸဝတ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNODC) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates