ၸုမ်းၶၢင် ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢုပ်ႇၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ



ၸုမ်းၶၢင် KIA ႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈၵူႈယေးငိုၼ်း၊ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း လိူၼ်မေႊ 30 ဝၼ်း။ ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃၶွင် KIO ဝႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။


ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/03/2015 ဝႃႈ- တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ယေးငိုၼ်းၵူႈယေး ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ ဝႃႈ ႁႂ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ KIA ၊ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တတ်းမၵ်းဝႆႉ လိူၼ်မေႊ 30 ဝၼ်း (30/05/2015)- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢူးတွင်ႇၶႃး ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃၶွင် KIO လၢတ်ႈဝႃႈ- ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းငုမ်းပႃမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယိပ်း ၸုမ်ႈ KIA ဢၼ်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၵေႃႈလီ၊ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈလီ၊ လီလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၼႂ်းမူႇၸေႈၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၽႃၵၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်ၸုမ်ႈ KIA ဢၼ်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈ KIA သေ တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆႉ မီးယေးငိုၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢိရႃႇဝၻီႇ၊ ယူဝ်းမ၊ ၵမ်ႇပေႃးၸ၊ မျၢၼ်ႇမၸေႉၸွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း။ ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်းပွတ်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်း ၶူဝ်းသူၼ်ၼမ်



ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်မႃးႁႅင်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ႁႅင်းသေ ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊ၊ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်။


မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းပၢင်လူင် လူႉသုမ်းၼမ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/03/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း၊ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊ၊ ၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းလူင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼႆႉ ပဵင်းလုၵ်ႈမၢၵ်ႇၶၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇ 200 ဢေႊၵႃႊပၢႆ။ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉသုမ်းယႂ်ႇၼမ်၊ ၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းတင်းၼမ်သႅၼ် 300 ပၢႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ- ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း လုင်းဢုတ်ႉတမ လၢတ်ႈ။


ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 45 လင်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၽုၵ်ႇၵိၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵူႈႁိူၼ်း။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၽုၵ်ႇ ဢႃႇလူး၊ တႅင်၊ တႅင်ႁွမ်၊ မၢၵ်ႇပၢၵ်ႉ၊ မီႇႁေႃ၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ႁဝ်းပေႃးႁၢမ်ႇပေႃးသုၵ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးၸမ်တေလႆႈၵဵပ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵွႆၵမ်းၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ၊ ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၼႆႉ မၢင်ႁိူၼ်းတူၵ်းယူႇ 40-50 သႅၼ်၊ တေလႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၵူၺ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ပွတ်းပၢင်လူင်
ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ် 6 ၵေႃႉ လူႉသုမ်းၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် တႅင်၊ ဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 8 ဢေႊၵႃႊပၢႆ၊ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 24 သႅၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈလူင် ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢႃႇလူး၊ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ၊ တႅင်ၸိင်၊ ၽၵ်းမီးလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ 20 ဢေႊၵႃႊပၢႆ လူႉသုမ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း- လုင်းလႃႉဢူး ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလူင်လၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သဝ်ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလူမ်ႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇႁၵ်း၊ ၵႃႇပိူင်ႈသႂ်မုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတႅၵ်ႇ/ပွင်ႇ၊ တူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းၵူၼ်ႇ လူႉၵွႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 25 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈၾူၼ်လူမ်းႁႅင်း။ တီႈပၢင်ဢူလူင် (ပိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၵေႃႈၾူၼ်လူမ်းႁႅင်း မီးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း။ တီႈမိူင်းလႃးၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း၊ ဝၢႆးဝၼ်း တီႈႁၢႆးႁူဝ်းၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း မီးပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်း ဢမ်ႇမီးပိူင်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ



ထိုင်
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) တီႉၺွပ်း ယွၼ်းငိုၼ်းသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ယင်းပႆႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း၊ သိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် (ဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမု)သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် 10 ပၢႆ။ ၶဝ်ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2014 ၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ် ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢူးသုၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၶဝ်ၸီႉၼႄးမၼ်းဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းဢမ်ႇလႆႈသင်၊ မၼ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း 19 သႅၼ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး။

တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸိုဝ်ႈဢႃးၵျူဝ်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် 50 သႅၼ်။ ၶႄႇဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ မီး 3 ၵေႃႉ၊ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 20 သႅၼ်ထိုင် 50 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/01/2015 တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ လုင်းသၢင်ႇယူင်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈယႃႈ၊ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ငိုၼ်းထုၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး 8 သႅၼ်။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢူးထၢႆးၶိၼ်ႇ 5 သႅၼ်၊ ဢူးဢွင်ႇလႃႉ 100 သႅၼ်။ ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်းပႆႇပေႃး လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉပႃး။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 01/02/2015 ဢူးသုၼၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပူႇၵႄႇၶဝ်ၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်ၸႂ်ႉဢိုတ်းပိၵ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈသေဢွၵ်ႇမႃး မႃးၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ်၊ ၶဝ်ဝႃႈမႂ်းမႃးၸႂ်ႉပိူၼ်ႈသိူင်ႇသိမ်းယႃႈ၊ ၵူဝ်ႁဝ်းတီႉၺွပ်းယႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ၊ ၼႆသေသမ်ႉၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်၊ လုင်းသုၼၼ်ႇတႃႇၼႆႉ ၺႃးသွင်ပွၵ်ႈ၊ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇထႅင်ႈ 25 သႅၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းပႆႇဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆၶဝ်  သမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ယေႇဢူဝ်းလႄႈ လေႇလူႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/02/2015 တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင်၊ ပေႃႈဢၢႆႈလႅင်း (ၸၢဝ်းလွႆ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇၼီႈ ထုၼ်းၼၢႆႇ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ) တႃႇငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇ၊ ထုၼ်းၼၢႆႇၵေႃႈယွၼ်းၼီႈသေ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇဢဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်မၼ်းသေ မတ်ႉဝႆႉတင်းၶိုၼ်း။ လွႆမၢၼ်ႈသႃႇ ဢၢႆႈၼီႇ၊ ဢၢႆႈမွင်ႇဝိၼ်း၊ ဢၢႆႈလႃႉ၊ ဢၢႆႈၵူမ်း သမ်ႉလုၵ်ႈပူႇၵႄႇၶဝ် 2 ၵေႃႉ၊ ဢၢႆႈၼေႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတီႉၺွပ်းမၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈသိုၵ်းလွႆ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈသိုၵ်းလွႆယဝ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ထုၼ်းၼၢႆႇ ၶီႇၵႂႃႇယွၼ်းၼီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ဝႆႉ၊ သၢႆၶေႃးမၼ်းၵေႃႈႁၢႆဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈမေးထုၼ်းၼၢႆႇ တင်းပူႇၵႄႇၶဝ်ၵေႃႈ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ပလိၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းပၼ်။ လွႆၶဝ်ၵေႃႈႁႅင်းဝႆႉ ပလိၵ်ႈသမ်ႉႁႅင်းဢေႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ၊ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ သူၵႂႃႇၸွပ်ႇသေ ၶိုၼ်းမႃးလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းၼႃႈ။ ၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈပလိၵ်ႈၼမ်ႉတူႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၢႆႈထုၼ်းၼၢႆႇၼႆႉ ၵႂႃႇမီးတၢင်းပၢင်ၵုတ်ႇ၊ ၵႂႃႇမီးတီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်တီႉမတ်ႉဝႆႉ။

ဢၢႆႈမူၼ်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ  ၸွမ်းၵႂႃႇတီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇပၼ်တီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်ငိုၼ်းသွင်သႅၼ်ႁႃႈ (250,000)သေ ႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်၊ ဝၼ်းတီႈ 15/02/2015 ယၢမ်း 6 မူင်း ၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇထုၼ်းၼၢႆႇ ဢွၵ်ႇ မႃး။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ထုၼ်းၼၢႆႇၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လိူတ်ႈ၊ ၼႂ်းႁူမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လိူတ်ႈ၊ ၸွမ်းတိၼ်မၼ်း ႁွႆးမတ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူတ်ႈလွၵ်ႈမူတ်း။ ထုၼ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉမတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်သိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းလွႆတီႉၺွပ်းမၼ်း။ ထုၼ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သၢႆၶေႃႈမၼ်းၵေႃႈႁၢႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇသူင်ႇၶိုၼ်း၊ ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19/02/2015 ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း တင်းထုၼ်းၼၢႆႇ တင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းလွႆ ၶဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်လူင်၊ ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉ ပၢင်လူင် ဢူးၽူဝ်းၺၢၼ်ႇ။ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းလွႆမၢၼ်ႈသႃႇၶဝ် တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် 12 သႅၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၢႆႈလႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်ႊႁွင်ႉ သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်သေ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ၊ ဢဝ်သေႃးမိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၢႆႈထုၼ်းၼၢႆႇ၊ ပီႈဢၢႆႈမၼ်း တင်း ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း၊ ဢူးၽူဝ်ႇၺၢၼ်ႇၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်း။

ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းပႆႇပေႃး ဝၼ်းတီႈ 25/02/2015 ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈသေ မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/02/201 သိုၵ်းလွႆမႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် လုမ်းပၢႆးယူႇလီဝၢၼ်ႈၸၢမ် သြႃႇမတေႃႇၵျီးၼၢႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸိုဝ်ႈလႃႇၵျိၼ်ႇ၊ ၼႄးၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၶၢႆယႃႈ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးသွၵ်ႈတီႈႁိူၼ်း လႃႇၵျိၼ်ႇသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၼၢႆးသြႃႇမၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2015  ၶဝ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆယႃႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ၼႆႉၵေႃႈ မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်သေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။  တီႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ ပလိၵ်ႈၵေႃႈမီး၊ သိုၵ်းၵေႃႈမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ် ဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းသင်၊ ႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁႃႉ၊ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်ႁႃႉ၊ ပေႃးၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇသင်။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းသင်၊ ဢၼ်ႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးသေဢိတ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ/ ပဵၼ်ထမ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်သင်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/03/2015 ၼႂ်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်သေ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးသေယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈပႅၼ်ႈ ၵေႃႈယွၼ်းငိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈယွၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ မၢၼ်ႈၵေႃႈပွႆႇဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၾင်ႇ တူၵ်းလူင်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ



ၵေႃႊမတီႊ လႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC တင်း 2 ၾၢႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈဢၼ်တေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်းႁႅင်း ။ ၾၢႆႇထႆး ၸီႉသင်ႇ တေလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) တီႈဝၢၼ်ႈထမ်ႈ (ၼႂ်းၵၢင်မႄႈသၢႆ- ၵဵင်းႁၢႆး) တီႈလဵဝ်  တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ)  လၢႆလၢႆတီႈ။



ဝၼ်းတီႈ 23 ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူတ်ႇထတ်းၽၢႆႈဢွၼ်ႇ( ယဵဝ်ႈ ) ၽႂ်သူႇ ၊ ၵိၼ် ၊ သမ်း ၊ ယႃႈ မဝ်းၵမ်တေၺႃး (တူတ်ႈတၢမ်ႇ) ၶွၵ်ႈ 5 ပီ ၊ပေႃးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တေၺႃး (တူတ်ႈတၢမ်ႇ) ၶွၵ်ႈ 10 ပီ၊  သင်ၵူတ်ႇ ထတ်းယဵဝ်ႈပဵၼ် သီၵမ်ႇ သမ်ႉတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 15 ပီ။ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉယၼ်ႁပ်ႉဢွၵ်ႇ (ထုတ်ႇ) တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။


ဝၼ်းတီႈ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်   ၵေႃႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် TBC ထႆးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သင်ႇၵိုတ်းလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆးၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  - မၢၼ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေယုၵ်ႉ လိူၵ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၾင်ႇမၢၼ်ႈ လႄႈထႆး ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တင်ႈတႄႇၽၵ်းတူမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ  မႃးထိုင် ၵဵင်းမႂ်ႇ  ( ၵဵတ်ႉ )  ဢမ်ႇယွမ်း 5 တီႈ။ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းၽၢႆႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်သီၵမ်ႇ ၸိုင် ဢမ်ႇၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈယဝ်ႉပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းမႂ်ငိုၼ်း 10000 – 30000 ၿၢတ်ႇ။  ပေႃးဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး လၢႆလၢႆၵမ်း ၸင်ႇပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းလႃး



ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်တႃႈပိင်း (ၼမ်ႉလူၺ်) ဢမ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး။


ၶူဝ်တႃႈပိင်းလႄႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 24/03/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းမိူင်းယွင်း၊ မိူင်းယု၊ မိူင်းလႃးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈတႃႈပိင်း (ၼမ်ႉလူၺ်) လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် တင်း ၼႃႈမိူင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4) ဢမ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လတ်းၶၢမ်ႈ ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းလႃးၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢဝ်လတ်းမိူင်းလႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၵဵင်းတုင်- မိူင်းလႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၶဝ်ႁႄႉၵိုတ်းႁွင်ႉဝႆႉတီႈၶူဝ်တႃႈပိင်း ၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 13/02/2015 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဝၢႆးသေၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)  တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ (2015)မႃး/  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉၼႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸုမ်းဝႃႉ တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵမ်ႉၸွႆႈၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပျီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ ပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇ တႄႇသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း



တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (သႅင်ၵႅဝ်ႉ) ပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ မႂ်ႇလႄႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ “သူၼ်မွၵ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။




ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2015 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  09:00  - 12:00 မူင်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇ “လွႆၶူင်း” တႄႇသၢင်ႈသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ “သူၼ်မွၵ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ” ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉမီး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း မီးမေႃၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈမူၼ်ႈၸႂ်။

ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵႃႉၶၢႆ လႄႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းထေး၊ ၶုၼ်သိုၵ်း လူင်လၢဝ်ႁိူင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸႄႈလၢၼ်ႉ လုင်းမႆသႅင်ထုၼ်းသူၺ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 300-ၵေႃႉ။


သႅင်ၵႅဝ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်တီႈပၵ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်ႁၢၼ်လွႆမၢဝ်းဢွၼ် တပ်ႉၸုမ်း(3) မိူင်းၶိူဝ်း၊ တပ်ႉၸုမ်း(7) လွႆၽႃ ၵႃလိ တင်း တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းသႅင်ၵႅဝ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ် ပျီႇတုၸိတ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ် April ပီ2010 ။

တပ်ႉၸုမ်း 1 ဢၼ် ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇယွမ်းလႅၵ်ႈႁဵတ်း ပျီတုၸိတ်ႉ၊ ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈ ၶၢႆႉပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။



သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆး ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်



ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ မုင်ႈတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီသေ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၢဝ်းတႆး ၶၢမ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး၊ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး တၢႆတင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ။


Photo: manager online
ဝၼ်းတီႈ 24/03/2015 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃးသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးသီႇလေႃႉ ၶွင်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢမ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ႁိမ်းလင်ႁူင်းယႃ သႃရၽီး ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႆး၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႃႈ ၽွင်းပွၵ်ႈၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းသေ တူၺ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႅပ်ႈဢမ်ႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလီလႄႈ ပေႃးၶၢမ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆး သၢႆၵဵင်းမႆႇ- ၵုင်းထဵပ်ႈ မႃးၽႃႇသႂ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆထင်တီႈ 7 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေ သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ တၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 8 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉၵႃး လမ်းဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းသေ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ မၢႆပၢႆႉၵႃး ผย 7404 ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉထႆး ဢၼ်တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇတီႈတႃႈရူတ်ႉၾႆး ၵဵင်းမႆႇ မုင်ႈၼႃႈၸူးမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ)- ၼႂ်းသိုဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates